За първи път в Добруджа -изкуствено отглеждане на диви зайци

Aug 7th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА

P1550770

За пър­ви път в До­б­ру­джа Ло­в­но-ри­бар­с­кия съ­юз в гр. Бал­чик за­по­ч­на от­г­ле­ж­да­не­то на си­ви ди­ви за­й­ци в спе­ци­ал­но на­п­ра­ве­ни кле­т­ки, с цел по-къ­с­но раз­сел­ва­не в при­ро­да­та, по­пу­ла­ция и за­па­з­ва­не на то­зи вид фа­у­на, спа­д­нал из­к­лю­чи­тел­но мно­го в по­с­ле­д­но вре­ме. Ло­в­ци­те счи­тат за свой дълг да по­д­по­мо­г­нат по­пу­ла­ци­я­та на ди­ви­те за­й­ци в ра­йо­на на Бал­чик, Ка­вар­на, Ша­б­ла,  Ба­то­в­с­ка­та до­ли­на. То­ва е те­ри­то­ри­я­та на 16 ло­в­но-ри­бар­с­ки дру­жин­ки.

Ли­ни­я­та на раз­м­но­же­ние на ди­ви­те за­й­ци е за­ку­пен от Сло­ве­ния, ка­то за пър­ви път въз­про­из­во­д­с­т­во­то на за­й­ци ста­ва в ДФ „Со­кол” гр. Вра­ца, от пре­ди 2 го­ди­ни. Има ус­пе­ш­ни по­ко­ле­ния ве­че от тях.

ЛРС „Морски орел” Балчик има закупени 3 двойки сиви зайци, които се отглеждат в специални дървени клетки  (170/200 см.). Вече има родени по 10 зайчета, след януари т.г. Предстои разселване на зайците до края на август.

През про­лет­та на 2013 г. са раз­се­ле­ни на те­ри­то­ри­я­та на бал­чи­ш­ко­то гор­с­ко сто­пан­с­т­во 480 фа­за­ни, за­ку­пе­ни от Ру­се. На 22 юли са раз­се­ле­ни 270 яре­би­ци на въз­раст 60 дни, за­ку­пе­ни от фа­за­на­рия „Ду­нав” гр. Ру­се.

Все­ки ло­вец, ос­вен член­с­кия си внос, да­ва по 50 лв. го­ди­ш­но за раз­сел­ва­не на жи­во­тин­с­кия фонд.

За да има ло­в­ни се­зо­ни, тря­б­ва да има и ди­ви жи­во­т­ни. Със за­по­вед на Ми­ни­с­тер­с­т­во­то на зе­ме­де­ли­е­то и хра­ни­те на 10 ав­густ се от­к­ри­ва но­вия ло­вен се­зон. За­по­ч­ва се с пъ­д­пъ­дъ­ци­те, кой­то про­дъл­жа­ва до края на Но­ем­в­ри. През ок­том­в­ри за­по­ч­ва ло­вът на ди­ви сви­не, за­й­ци, ди­ви гъ­с­ки и др.

По­х­вал­но е – спо­де­ли ръ­ко­во­ди­те­лят на ЛРС „Мор­с­ки орел” Бал­чик Кра­си­мир Ку­нев, че ло­в­ци­те в Бал­чик се от­на­сят се­ри­о­з­но към про­б­ле­ми­те на раз­м­но­жа­ва­не­то и за­па­з­ва­не­то на ди­ви­те жи­во­тин­с­ки ви­до­ве.

Маруся КОСТОВА

 

Коментарите са затворени.