БКС Балчик Почиства на улица “Тимок”

Aug 7th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА

P1550868

По­чи­с­т­ва­не­то на ул. “Ти­мок” се дъл­жи на на­с­той­чи­во­то же­ла­ние на До­ра Ву­то­ва гра­дът ни да ста­не пре­д­с­та­ви­те­лен за ту­ри­с­ти­че­с­кия се­зон. В на­ча­ло­то на ули­ца­та ве­че е по­с­т­ро­ен ру­с­ки хо­тел с апар­та­мен­ти, ко­и­то се про­да­ват. Край не­го е чи­с­то се­га. По вре­ме на стро­е­жа, за­е­д­но с ико­ло­ж­ка­та Ма­рия Ра­ду­ше­ва, кон­с­та­ти­ра­х­ме за­мър­ся­ва­не с ци­мен­то­ви чу­ва­ли и др. стро­и­тел­ни ма­те­ри­а­ли. След не­й­на­та за­бе­ле­ж­ка сто­ят не­о­п­ра­ве­ни тро­то­а­ри­те на вси­ч­ки къ­щи, раз­по­ло­же­ни са­мо от ед­на­та стра­на на ули­ца­та. От дру­га­та стра­на са из­х­вър­ле­ни все­въ­з­мо­ж­ни бо­к­лу­ци от жи­ве­е­щи­те на “Ти­мок”. Как е въз­мо­ж­но – хо­ра, има­щи са­мо­чу­в­с­т­ви­е­то на ви­д­ни гра­ж­да­ни, да тър­пят друг да им оси­гу­ря­ва чи­с­то­та­та. Ус­по­ре­д­на­та на “Ти­мок” ули­ца “Ви­х­рен” е мно­го до­б­ре по­д­дър­жа­на. И на нея се да­ват квар­ти­ри под на­ем, и на нея жи­е­ят бал­чи­к­лии, ко­и­то с пра­во имат са­мо­чу­в­с­т­вие.

До­ка­то се по­чи­с­т­ва­ше ули­ца “Ти­мок” от съ­се­д­на­та ули­ца до­й­до­ха с пре­тен­ции да по­чи­с­тят и пред те­х­ни­те до­мо­ве, ко­е­то е тя­х­но за­дъл­же­ние. За съ­жа­ле­ние, та­ка е на мно­го ме­с­та в Бал­чик – кон­с­та­ти­ра До­б­ро­ми­ра До­не­ва, те­х­ни­че­с­ки ръ­ко­во­ди­тел на по­чи­с­т­ва­щи­те ули­ца­та.

На же­ла­ни­е­то”Ти­мок” да из­г­ле­ж­да по ев­ро­пей­с­ки се от­зо­ва Ека­те­ри­на Сто­я­но­ва, ди­ре­к­тор на БКС Бал­чик. То­ва ста­на с оп­ре­де­ле­ни­те за 4-ча­со­ва за­е­тост без­ра­бо­т­ни от Со­ци­ал­ни гри­жи.

Маруся КОСТОВА

Коментарите са затворени.