Посланикът на Финландия посети Балчик

Nov 1st, 2010 | От | Category: ПОЛИТИКА

По­с­ла­ни­кът на Фин­лан­дия Н.Пр.Та­ря Лай­ти­ай­нен по­се­ти ми­на­ла­та се­д­ми­ца Бал­чик. Ви­зи­та­та й вклю­ч­ва­ше сре­ща с кме­та на об­щи­на­та Ни­ко­лай Ан­ге­лов и уча­с­тие в бъл­га­ро-фин­лан­д­с­ки би­з­нес фо­рум. На не­го кме­тът за­по­з­на при­съ­с­т­ва­щи­те с при­ро­д­ния и ико­но­ми­че­с­ки по­тен­ци­ал на ре­ги­о­на и въз­мо­ж­но­с­ти­те да се ин­ве­с­ти­ра в об­щи­на­та. По-къ­с­но бе на­п­ра­ве­на пър­ва ко­п­ка на жи­ли­щен ком­п­лекс в ра­йо­на на вил­на зо­на „Бе­ли­те ска­ли”, кой­то ще се из­г­ра­ж­да с фин­лан­д­с­ки ин­ве­с­ти­ции.

/Б.Т./

Коментарите са затворени.