Когато летните протести преминат в зимно недоволство…

Jul 31st, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА

Ве­че 50 дни хи­ля­ди хо­ра про­те­с­ти­рат по ули­ци­те на Со­фия сре­щу трой­на­та ко­а­ли­ция на БСП, ДПС и „Ата­ка“, из­лъ­чи­ла пра­ви­тел­с­т­во­то на Оре­шар­с­ки.

Ве­че 50 дни пра­ви­тел­с­т­во­то про­дъл­жа­ва да на­з­на­ча­ва му­т­ри, ро­д­ни­ни и при­я­те­ли на вси­ч­ки ни­ва в уп­ра­в­ле­ни­е­то на дър­жа­ва­та. Яв­но, де­бе­ло­ко­жо­то уп­ра­в­ля­ва­що мно­зин­с­т­во не се тро­г­ва от по­ди­г­ра­в­ки­те и пре­з­ре­ни­е­то на хо­ра­та. Ос­те­на на про­те­с­ти­те не мо­же да про­бие сла­ни­на­та на тя­х­на­та на­г­лост и са­мо­до­вол­с­т­во.

Ха­ре­са­ли са си ме­сец май 2014 го­ди­на ка­то евен­ту­а­лен срок за по­да­ва­не на ос­та­в­ка. Но то­ва е са­мо ва­ри­ант! Ина­че на­по­м­нят, че ман­да­та им из­ти­ча през 2017 го­ди­на!

След ка­то за 40 дни не мо­жа­ха да про­во­ки­рат на­си­лие в ре­ди­ци­те на про­те­с­ти­ра­щи­те, за да се са­мо­ра­з­п­ра­вят с тях, при­е­ха да се пра­вят, че не ги за­бе­ля­з­ват. В от­це­пе­ния и ох­ра­ня­ван с по­ли­ция пар­ла­мент, изо­ли­ра­ни ка­то про­ка­же­ни, де­пу­та­ти­те се пра­вят, че „пра­вят не­що за на­ро­да“. В дей­с­т­ви­тел­ност по­д­го­т­вят по­ре­д­ния гра­беж с ак­ту­а­ли­за­ци­я­та на бю­дже­та. С па­ри, ко­и­то ще връ­щат до­ри те­зи, ко­и­то се­га по­д­к­ре­пят ка­би­не­та „Оре­шар­с­ки“ и му бла­го­да­рят за тро­хи­те под фор­ма­та на 5 % на­ма­ле­ние на то­ка,  по­мо­щи за пър­во­к­ла­с­ни­ци и де­т­с­ки до­ба­в­ки, оти­ва­щи пре­дим­но в ци­ган­с­ки­те се­мей­с­т­ва, пар­ла­мен­тар­ни­те та­ри­ка­ти се гла­сят да на­ли­ват сре­д­с­т­ва в со­б­с­т­ве­ни­те си кръ­го­ве от фир­ми.

Ин­ве­с­ти­ции, но­ви ра­бо­т­ни ме­с­та и на дру­ги бля- бля обе­ща­ния, до­ри са­ми­те те не си вяр­ват. Озъ­бе­ни­ят на­ци­о­на­ли­зъм на „Ата­ка“ пъ­ди вся­ка­къв чужд ин­ве­с­ти­тор, с из­к­лю­че­ние на не­я­с­ни ру­с­ки ка­пи­та­ли, а в по­к­ро­ви­тел­с­т­ва­ния от БСП и ДПС сив се­к­тор в ико­но­ми­ка­та ра­бо­т­ни­те ме­с­та не съ­з­да­ват бла­го­съ­с­то­я­ние. Но, ка­к­то и да е! За бли­зо 2 ми­ли­о­на гла­со­по­да­ва­те­ли, ня­ма ни­ка­к­ви ар­гу­мен­ти, ко­и­то би­ха ги на­ка­ра­ли да про­ме­нят от­но­ше­ни­е­то си към те­зи пар­тии. Е, ако бан­ки­те се сру­тят и ми­зер­ни­те до­хо­ди ста­нат още по-ми­зер­ни, ка­к­то по вре­ме­то на Ви­де­нов, въз­мо­ж­но е не­що в гла­ви­те им да пре­щ­ра­ка. Ка­з­ват, че пра­з­ни­те ко­ре­ми по­ня­ко­га са по-ум­ни от за­б­лу­де­ни­те гла­ви, но все пак не е си­гур­но. Ако бе­ше си­гур­но, след Лу­ка­нов и Ви­де­нов БСП не тря­б­ва­ше ни­ко­га по­ве­че да ид­ва на власт. Не тря­б­ва­ше да ид­ват на власт и не­й­ни про­из­во­д­ни ка­то НДСВ и ГЕРБ!

Но ко­га­то ши­ро­ки­те на­ро­д­ни ма­си ре­ша­ват, здра­ви­ят ико­но­ми­че­с­ки ра­зум на не мал­ко спо­со­б­ни хо­ра се пре­г­ръ­ща с по­пу­ли­з­ма и гле­да да се на­мър­да в ли­с­ти­те на из­би­ра­е­ми ме­с­та, за­що­то ли­ч­но­то и се­мей­но бла­го­по­лу­чие на­д­де­ля­ва над зву­ча­що­то ве­че ка­то виц по­с­ла­ние „На по­л­зу ро­ду!“

Ин­те­ли­ген­т­ни­ят и ли­шен от ек­с­це­сии ле­тен про­тест, яв­но, пре­с­та­на да пла­ши са­мо­до­вол­на­та па­п­лач в пар­ла­мен­та, ко­я­то ве­че се гла­си да раз­по­ло­жи те­ле­са по на­ши­те и чу­ж­ди ек­зо­ти­ч­ни ку­рор­ти и да от­ма­ря на спо­кой­с­т­вие. То­ва, че и тук, и в чу­ж­би­на, къ­де­то и да ги сре­щ­нат хо­ра­та ще про­дъл­жат да дю­дю­кат след тях, не ги стря­с­ка осо­бе­но. Но все пак тря­б­ва да си при­по­м­нят един стар бъл­гар­с­ки афо­ри­зъм: „Ка­то не ис­каш  ми­ра, на ти се­ки­ра!“

Ко­га­то до­й­де зи­ма­та и по­пу­ли­з­мът  за­м­ръ­з­не във фри­зе­ра на ико­но­ми­че­с­ка­та ви им­по­тен­тост, а тро­хи­те от да­де­ни­те по­да­я­ния  вди­г­нат още це­ни­те, за­що­то раз­да­ва­не­то на па­ри на кал­пак е по­д­куп, а не ико­но­ми­че­с­ки ме­ха­ни­зъм, про­те­с­ти­те ще бъ­дат съ­в­сем раз­ли­ч­ни от се­га­ш­ни­те! И до­ри Ве­ли­с­ла­ва Дъ­ре­ва  да ви обя­с­ни раз­ли­ка­та ме­ж­ду тия и ония про­те­с­ти, не­до­вол­с­т­во­то на хо­ра­та ще ви по­ме­те!

С по­ло­вин ус­та обе­ща­ва­те ос­та­в­ка на пра­ви­тел­с­т­во­то през май 2014 го­ди­на. С ця­ла ус­та сте зи­на­ли за це­лия ман­дат!

Стру­ва ми се, че жи­во­тът се дви­жи по-бър­за от ва­ши­те сме­т­ки, а из­чер­па­но­то тър­пе­ние из­бу­х­ва в не­о­ча­к­ва­ни илю­ми­на­ции!

Юлита ХРИСТОВА

 

Коментарите са затворени.