Тенисистите – ветерани – отново с победи

Jul 31st, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА, СПОРТ

6

От 24 до 28 юли 2013 г. се про­ве­де ХV Ме­ж­ду­на­ро­ден фе­с­ти­вал по те­нис на ма­са „Ал­бе­на 2013”. Уча­с­т­ва­ха 12 дър­жа­ви. От Спор­тен клуб – Бал­чик се пре­д­с­та­ви­ха ве­те­ра­ни­те Кра­си­мир Ми­хай­лов (50+), Бо­рис Чер­вен­ков (60+). Въ­п­ре­ки мал­кия си ме­ж­ду­на­ро­ден спор­тен опит, Кра­си­мир Ми­хай­лов за­по­ч­на с по­бе­да в гру­па­та над вар­не­нец, но гру­би съ­дий­с­ки гре­ш­ки в сре­ща­та с ру­с­нак, го ли­ши­ха да по­па­д­не в ос­но­в­на­та схе­ма. Бо­рис Чер­вен­ков из­во­ю­ва 3 по­бе­ди в гру­па от 40 съ­с­те­за­те­ли (60+) и се кла­си­ра на пър­во мя­с­то. Про­дъл­жи с по­бе­ди над бъл­га­рин, ру­мъ­нец, но на по­лу­фи­на­ла за­гу­би от ру­с­нак и спе­че­ли брон­зов ме­дал.

Крайно класиране:

1. Полша (Варшава)

2. Русия (Москва)

3. България (Балчик) – Борис Червенков

Сле­д­ват ме­ж­ду­на­ро­д­ни­те тур­ни­ри: на 10 и 11 ав­густ във Вар­на, ко­га­то ще го­с­ту­ва спе­ци­ал­но „Фе­нер­ба­х­че” – Ис­там­бул; на 15 – 18 ав­густ в Па­на­гю­ри­ще и 20-25 ав­густ в Бур­гас.

/Б.Т./

 

Коментарите са затворени.