Нов православен хор в църквата “Св.Георги”

Jul 31st, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА, ИЗКУСТВО

5

„Ако до вся­ко до­б­ро съ­ще­с­т­во, за­с­та­не по­не още ед­но” ня­ма ли да ста­не све­тът по-съ­вър­шен и по-до­бър? Удо­вол­с­т­вие и удо­в­ле­т­во­ре­ние из­пи­т­ва­ме вси­ч­ки, ко­га­то вли­за­ме в пра­во­с­ла­в­ния храм, за­що­то там оти­ва­ме с от­во­ре­на ду­ша и сър­це, с лю­бов и сми­ре­ние.

Бо­го­с­ло­в­с­ки­те пе­с­ни про­с­ла­вят Бог и свя­та­та май­ка Бо­го­ро­ди­ца, ук­ре­п­ват вя­ра­та ни в до­б­ро­то, в чо­ве­ка. „Те­бе пе­ем Чу­до­т­вор­на с най-раз­ли­ч­ни гла­со­ве, те­бе май­чи­це Хри­с­то­ва, на­д­жи­вя­ла ве­ко­ве. Днес и ут­ре и во ве­ки, ще те сла­вим с то­зи химн, че ни во­диш със за­к­ри­ла към спа­се­ние. Амин!”

Ве­лик е на­ши­ят Бог, за­що­то пра­ви чу­де­са. Сми­рен, ми­ло­с­тив, мо­гъщ. Да­ря­ва ни с лю­бов и си­лен дух. „Са­мо на­ши­ят Бог е ка­зал: „Вси­ч­ки Вие хо­ра сте, мир на ця­ла­та зе­мя!”

Ми­ли хри­с­ти­я­ни, пре­к­ра­ч­вай­те по-че­с­то пра­га на Бо­жия храм. Пе­е­щи пен­си­о­не­ри бла­го­с­ла­вят Бо­га по вре­ме на не­дел­на­та ли­тур­гия в пра­во­с­ла­в­ния храм „Св.Ге­ор­ги По­бе­до­но­сец”. Ор­га­ни­зи­ра ги Све­т­ла­на Ива­но­ва, учи­тел­ка по му­зи­ка в ОУ „Ан­тим І” Бал­чик.

Тодорка ХАРИЗАНОВА

 

Коментарите са затворени.