Клуб “Хинап” на фестивал в Тутракан

Jul 31st, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА, ИЗКУСТВО

3

Група за народни песни “Бяло цвете” към клуб “Хинап” очарова тутраканската публика с автентичен фолклор.

Фото: Капка Панчева

4

Група “Неспокойни вълни” към клуб “Хинап” изпълнява песни за морето с корепетитор и фотограф Капка Панчева

„Ог­не­ни­ят Ду­нав” – с то­ва ат­ра­к­ти­в­но на­и­ме­но­ва­ние бе оз­на­ме­ну­ван по­с­ле­д­ни­ят ден от тра­ди­ци­он­ни­те 5-дне­в­ни пра­з­ни­ци на град Ту­т­ра­кан. На не­го при­съ­с­т­ва­ха и две­те пе­в­че­с­ки гру­пи към клуб „Хи­нап”, с пре­д­се­да­тел Дим­ка Ма­ле­ва, по по­ка­на на Клу­ба на ин­ва­ли­ди­те от край­ду­на­в­с­кия град.

От 24 – 27 юли Об­щи­на Ту­т­ра­кан е ини­ци­а­тор и ор­га­ни­за­тор на ин­те­ре­с­ни пра­з­ни­ци: от­к­ри­ва­не с га­ла кон­церт „От Офен­бах до Кал­ман”; му­зи­ка­лен спе­к­та­къл „Зве­з­ден прах над Ду­на­ва” във вто­ра­та ве­чер; кон­церт на Ва­ля Бал­кан­с­ка и „Ог­не­ни пе­с­ни и тан­ци край Ду­на­ва” /го­с­ту­ва­щи съ­с­та­ви и от Ру­мъ­ния/ в тре­та­та ве­чер; от­к­ри­ва­не на ин­те­ре­с­ни из­ло­ж­би в ет­но­г­ра­ф­с­кия и Ис­то­ри­че­с­ки му­зей със спе­ци­ал­ни ек­с­по­зи­ции, с про­же­к­ции, с ри­су­ва­не и още мно­го за­ни­ма­тел­ни ори­ги­нал­ни про­я­ви. Бал­чи­к­лий­ки уча­с­т­ва­ха в про­г­ра­ма­та „Ог­не­ни­ят Ду­нав”. През то­зи ден се про­ве­ж­да­ха ин­те­ре­с­ни съ­с­те­за­ния по гре­да над во­да, съ­с­те­за­ния с ло­д­ки, сим­во­ли­ч­но пре­п­лу­ва­не на ре­ка Ду­нав, улов на ри­ба. Пра­з­ни­кът бе на­си­тен с кон­кур­си за най-вку­с­но при­го­т­ве­на ри­б­на чор­ба, ри­б­но бар­бе­кю и дру­ги ри­б­ни де­ли­ка­те­си. Най-го­лям ин­те­рес пре­ди­з­ви­ка уча­с­ти­е­то на кме­та на Ка­вар­на, кой­то при­го­т­вя­ше ат­ра­к­ти­в­но ри­бе­на чор­ба и си бе­ше оси­гу­рил по­д­г­ря­ва­що при­съ­с­т­вие на дру­ги кме­то­ве. Го­ля­ма част от при­съ­с­т­ва­щи­те бя­ха на­го­с­те­ни с ри­бе­на чор­ба, ми­ди и дру­ги до­б­ру­джан­с­ки и ду­на­в­с­ки яс­тия. Без­с­пор­но най-ха­ре­са­ни бя­ха при­го­т­ве­ни­те от ка­вар­нен­с­кия кмет яс­тия и пред не­го­ва­та им­п­ро­ви­зи­ра­на ку­х­ня се ре­де­ше най-дъл­га­та опа­ш­ка от же­ла­е­щи да опи­тат.

Во­зе­не­то с ло­д­ка по ти­хия бял Ду­нав бе­ше не­за­б­ра­ви­мо пре­жи­вя­ва­не за бал­чи­к­лий­ки.

Ве­чер­та про­дъл­жи с рок кон­церт на гру­па „Си­г­нал”, с уча­с­ти­е­то на То­ма /от Му­зик ай­дъл/ и Бан­да­та, NEW PAGE и Не­пу­кист. Пре­ди тях на сце­на­та се пре­д­с­та­ви­ха бал­чи­ш­ки­те пе­в­че­с­ки гру­пи – пър­во гру­па “Бя­ло цве­те” из­пъл­ни 2 на­ро­д­ни пе­с­ни, а след нея си­ньо-бе­ли­те от „Не­с­по­кой­ни въл­ни” по­з­д­ра­ви­ха вси­ч­ки с „Пе­сен за при­я­тел­с­т­во­то” и „Бал­чик”. Из­пъл­не­ни­е­то на бал­чи­ш­ки­те да­ми бе ак­ла­ми­ра­но шум­но от пу­б­ли­ка­та и ви­со­ко оце­не­но с гра­мо­та и ди­п­лом за пре­с­ти­ж­но уча­с­тие.

Пре­к­ра­с­на­та ве­чер за­вър­ши с мно­го му­зи­ка и го­ща­в­ки, със све­т­лин­но ог­не­но и зву­ко­во шоу, на­ре­че­но „Ог­не­ния Ду­нав”. И пре­ди да оза­рят не­бе­то илю­ми­на­ци­и­те и го­ря­щи­те ба­ло­ни, над ре­ка­та се по­не­со­ха сто­ти­ци гъ­лъ­би – сим­во­ли на сво­бо­д­ния дух на чо­ве­ка.

След въл­ну­ва­ща­та ве­чер ху­ба­ви­те пре­жи­вя­ва­ния за бал­чи­ш­ки­те пе­ви­ци про­дъл­жи­ха и на сле­д­ва­щия ден. При­д­ру­же­ни от ту­т­ра­кан­с­ки­те си ко­ле­ги, те по­се­ти­ха Ме­мо­ри­а­лен ком­п­лекс „Во­ен­на гро­б­ни­ца 1916 г.” край с.Шу­мен­ци, Ту­т­ра­кан­с­ко. Тук, раз­г­ле­ж­дай­ки ме­мо­ри­а­ла и Бра­т­с­ка­та мо­ги­ла /ка­з­ват, че би­ла най-до­б­ре по­д­дър­жа­на­та на Бал­ка­ни­те/ из­с­лу­ша­ха с вни­ма­ние по­д­ро­бен раз­каз за ис­то­ри­че­с­ки­те съ­би­тия, илю­с­т­ри­ра­щи ге­ро­и­з­ма на Бъл­гар­с­ка­та ар­мия, ка­к­то и пре­в­ра­т­но­с­ти­те в тъл­ку­ва­не­то на ис­то­ри­че­с­ки­те фа­к­ти. За­па­ли­ха и све­щи­ци в па­ра­к­ли­са „Св.Ге­ор­ги”, от­къ­де­то и тър­же­с­т­ве­но за­би кам­ба­на­та в про­с­ла­ва на ония па­т­ри­о­ти, за ко­и­то Ва­зов на­пи­с­ва: „По­чи­вай­те спо­кой­но сън сла­дък и бла­жен…”

Мария АНДРЕЕВА

 

Коментарите са затворени.