Подводни гмуркания по Северното Черноморие със “Sub Diving” – една незабравима емоция

Jul 31st, 2013 | От | Category: ДРУГИ, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА, обяви

2

Во­до­ла­з­ни кур­со­ве, по­д­во­д­ни раз­хо­д­ки, уро­ци по плу­ва­не, ях­тен ту­ри­зъм вси­ч­ко то­ва мо­же да из­жи­ве­е­те ка­то емо­ция със спор­тен клуб „Sub Diving”. Пет са ос­но­в­ни­те па­ке­ти, ко­и­то пре­д­ла­га клу­ба за лю­би­те­ли­те на по­д­во­д­ния свят  – BUBBLEMAKER, TRY SCUBA DIVING, TRY SCUBA DIVING PACKET, OPEN WATER DIVER  и  DIVING SAFARI. Гмур­ка­ни­я­та се осъ­ще­с­т­вя­ват в ра­йо­на на Ка­мен бряг, Нос Ка­ли­а­к­ра, Бо­ла­та, Тю­ле­но­во, Ша­б­ла и в ба­сей­на на голф иг­ри­ще “Лайт ха­ус”.

Сред ат­ра­к­ти­в­ни­те пре­д­ло­же­ние са спу­с­ка­ния на 18 ме­т­ра под во­да до на­ми­ра­щия се 150 ме­т­ров ко­раб в мо­ре­то. Не по-мал­ко ин­те­рес пре­д­с­та­в­ля­ва и по­то­пе­ния пра­ви­тел­с­т­вен са­мо­лет на То­дор Жи­в­ков. За още по-го­ле­ми усе­ща­ния са гмур­ка­ни­я­та око­ло Нос Ка­ли­а­к­ра на дъл­бо­чи­на 24 ме­т­ра. На вни­ма­ни­е­то е и по­д­во­д­на­та раз­хо­д­ка из дъл­би­ни­те на ан­ти­ч­но­то при­с­та­ни­ще в ра­йо­на на Ша­б­ла. За сер­ти­фи­ци­ра­ни­те во­до­ла­зи се ор­га­ни­зи­рат са­фа­ри­та­та под во­да. Ос­но­в­но­то обу­че­ние с ин­с­т­ру­к­тор спор­тен клуб „Sub Diving” про­ве­ж­да в ба­сей­на на голф иг­ри­ще­то Лайт Ха­ус, ка­к­то и в мо­ре­то. За­дъл­жи­тел­но за на­чи­на­е­щи­те е ус­во­я­ва­не на те­х­ни­ки за плу­ва­не и за­дър­жа­не над во­да, ди­ша­не и плу­ва­не под во­да с ак­ва­ланг, за­по­з­на­ва­не с еки­пи­ро­в­ка­та. Пър­во­на­чал­но­то обу­че­ние е те­о­рия и пра­к­ти­ка, до­пъл­не­но със сво­бо­д­ни иг­ри под во­да. Спор­т­ни­ят клуб „Sub Diving” из­да­ва до­ку­мен­ти за сер­ти­фи­ци­ра­ни во­до­ла­зи след про­ве­ж­да­не на 4 дне­в­но ин­тен­зи­в­но обу­че­ние.

Ръ­ко­во­ди­тел на „Sub Diving” и ин­с­т­ру­к­тор е На­й­ден Не­дев. За за­пи­с­ва­ния и до­пъл­ни­тел­на ин­фор­ма­ция на те­ле­фон 089 9395113. Офи­ци­ал­на стра­ни­ца на клу­ба в со­ци­ал­на­та мре­жа Sub Diving

/balchik.com/

 

Коментарите са затворени.