Търг с тайно наддаване в Двореца

Jul 31st, 2013 | От | Category: ДРУГИ, Общински новини, обяви, ПОЗИЦИИ

Държавен културен институт

– Културен център “ДВОРЕЦА”

На основание чл.44 от ППЗДС във връзка с чл.16, ал.2 и чл.19, ал.1 от ЗДС, чл.13,ал.1,ал.2,ал.3,ал.4 и ал.5, и Глава пета от ППЗДС и Заповед № РД-08-14/22.07.2013г. на Директора на Държавен културен институт „Културен център “Двореца” гр. Балчик,

О Б Я В Я В А:

На 28.08.2013 г. от 10:00 часа, в Държавен културен институт „Културен център “Двореца” – гр.Балчик, в зала „Арка“ ще се проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ сграда с идентификатор 02508.7.157.8 по КККР на гр.Балчик, одобрени със Заповед № 300-5-5 /04.02.2004г. на изп.директор па АГКК, с полезна площ 250 кв.м., разположена в Република България, в поземлен имот с идентификатор 02508.7.157 по действащите кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.Балчик. Предназначението, за което се отдава под наем имота е заведение за хранене. Начална тръжна годишна наемна цена – 37 200  лева с вкл. ДДС, платима на две равни годишни наемни вноски;

Депозита за участие в търга е в размер на 500 /петстотин/ лева, внесени в брой на касата на Държавен културен институт „Културен център “Двореца” гр. Балчик;

Изискванията към кандидатите/участниците, необходимите документи за участие в търга,  условията за провеждане в търга, условията за ползване на обектите и други са посочени в Тръжната документация/Документацията за участие в търга и са обявени на електронната страница/сайта на ДКИ „Културен център Двореца“ гр.Балчик, www.dvoreca.com;

Оглед на обекта може да се извършва до 23.08.2013г. вкл. всеки работен ден, от 14:00 до 16:00 ч. заедно с представител на ДКИ „Културен център “Двореца” гр. Балчик.

Тръжна документация/Документация за участие в търга се получава до 23.08.2013г. вкл. всеки работен ден от 10:00ч. до 12:00ч. и от 14:00ч. до 16:00 часа, в деловодството на ДКИ „Културен център “Двореца” гр. Балчик, след заплащане на сума в размер на 50 лв;

Документи/заявления за участие в търга се подават/приемат до 26.08.2013г. вкл. всеки работен ден от 10:00ч. до 12:00ч. и от 14:00ч. до 16:00ч. Подават се в запечатан непрозрачен плик /формат А4/ в деловодството на Държавен културен институт „Културен център “Двореца” гр.Балчик;

Настоящата Обява, извлечение от Заповед № РД-08-14/22.07.2013г. за откриване на търга и Условията за провеждане на търга са публикувани в електронната страница/сайта на ДКИ „Културен център “Двореца” гр.Балчик, www.dvoreca. com;

При несъответствие между текстовете на настоящата Обява, Условията за провеждане на търга и Заповед № РД-08-14/ 22.07.2013г. за откриване на търга, за валиден се счита съответния текст на Условията за провеждане на търга;

Краен срок за подаване на Документи/заявление за участие до 16:00ч. на 26.08.2013г.

Тел. за контакти и информация: 0579/7-68-49

Коментарите са затворени.