ПРОТОКОЛ № 29 от заседание на ОбС, проведено на 25.07.2013 г.

Jul 31st, 2013 | От | Category: ПРОТОКОЛИ НА ОБС

По първа точка от дневния ред: Отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Балчик за второто тримесечие на 2013 година, за информация съгласно чл. 25, ал.1 от ЗОБ.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

За информация, не се гласува

По втора точка от дневния ред: Предложение за актуализация на бюджета за 2013 година  общинска отговорност на Читалище „Просвета-1901” с. Оброчище.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 394: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в съответствие с чл. 27 от ЗОБ и чл. 25, ал. 2 от НСОИОБ, общински съвет – Балчик:

1. Дава съгласието си бюджета на читалище „Просвета-1901” село Оброчище да бъде актуализиран с 5000 лева.

2. Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения резерв за 2013 г.

3. Задължава кмета на общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По трета точка от дневния ред: Предложение за продажба чрез публичен търг на общински имот, представляващ поземлен имот с идентификатор № 53120.44.37 по кадастралната карта на с. Оброчище.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 395: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 44, ал. 1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет  Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 3948/06.01.2011 г., представляващ поземлен имот с идентификатор № 53120.44.37 по кадастралната карта на с. Оброчище, м. “Бункера” с площ от 60 610 м2 /шестдесет хиляди шестстотин и десет квадратни метра/.

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 58 397.36 лв. /петдесет и осем  хиляди триста деветдесет и седем лева и тридесет и шест стотинки/, като начална цена за провеждане на търга;

3.  Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с  решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет  Балчик.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По четвърта точка от дневния ред: Предложение за продажба чрез публичен търг на общински имот, представляващ поземлен имот с идентификатор № 53120.45.42 по кадастралната карта на с. Оброчище.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 396: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 44, ал. 1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет  Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4303/12.06.2013 г., представляващ поземлен имот с идентификатор № 53120.45.42 по кадастралната карта на с. Оброчище, м. “Кермен дере” с площ от 6 984 м2 /шест хиляди деветстотин осемдесет и четири квадратни метра/.

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 6 729.04 лв. /шест  хиляди седемстотин двадесет и девет лева и четири стотинки/, като начална цена за провеждане на търга;

3.  Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с  решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет  Балчик.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По пета точка от дневния ред: Предложение за даване разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план за „Захранващ водопровод за ПИ 39459.3.45 по кадастралната карта на с. Кранево, община Балчик и одобряване на задание към ПУП-ПП.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 397: І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, съгласно чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Балчик дава разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план за “Захранващ водопровод за ПИ 39459.3.45” по кадастралната карта на с.Кранево Община Балчик  съгласно приложено задание.

ІІ. Решението да се разгласи с обявление в сградата на община Балчик, да се публикува на интернет страницата и в един местен вестник.

ГЛАСУВАНЕ

18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По шеста точка от дневния ред: Предложение за даване разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план за „Електрозахранване за ПИ 39459.3.45 по кадастралната карта на с. Кранево, община Балчик и одобряване на задание към ПУП-ПП.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 398: І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, съгласно чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Балчик дава разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план за “Електрозахранване за ПИ 39459.3.45” по кадастралната карта на с.Кранево Община Балчик  съгласно приложено задание.

ІІ. Решението да се разгласи с обявление в сградата на община Балчик, да се публикува на интернет страницата и в един местен вестник.

ГЛАСУВАНЕ

18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По седма точка от дневния ред: Предложение за даване разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план за „Електрозахранване и водоснабдяване на жилищна сграда в ПИ 02508.10.602 по кадастралната карта на град Балчик и одобряване на задание към ПУП-ПП.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 399: І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, съгласно чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Балчик дава разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план за “Електрозахранване и водоснабдяване на жилищна сграда в ПИ 02508.10.602” по кадастралната карта на гр.Балчик  съгласно приложено задание.

ІІ. Решението да се разгласи с обявление в сградата на община Балчик, да се публикува на интернет страницата и в един местен вестник.

ГЛАСУВАНЕ

18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По осма точка от дневния ред: Предложение за даване на разрешение за формиране на паралелки под минималния брой ученици и слети паралелки в общинските училища за учебната 2013/2014 година, съгласно чл. 11 от Наредба № 7 на МОН от 29.12.2000 г.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 400: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 11, ал. 2 и 7 от НАРЕДБА № 7/2000 г. на МОН за определяне броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена (Обн. ДВ. бр.4 от 12 Януари 2001г., поел. изм. и доп. ДВ. бр.17 от 28 Февруари 2012г..), във връзка с докладни записки от директорите на ОУ Сенокос и ОУ Соколово с вх. № № 31-10-6/03.07.2013 г. и 31-12-6/16.07.2013 г г. и становища от Началника на РИО Добрич с изх. № № ОМД 11-2117/08.07.2013 г. и ОМД 11-2171/15.07.2013 г., общински съвет Балчик

Реши:

І. Разрешава изключения от минималния брой на учениците в паралелките в ОУ “Г. С. Раковски” село Сенокос и ОУ “Васил Левски” село Соколово за учебната 2013/2014 година, по чл. 11, ал. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, т.2, т. 3 и ал. 3- 4 от Наредба № 7/29.12.2000 г., както следва:

1.  ОУ “Г. С. Раковски” село Сенокос   бр.уч.   за доп.финанс.

ІІ клас                                                  12 ученици                       4 уч.

VІ клас                                                 16 ученици                       2 уч.

VІІІ клас                                             17 ученици                       1 уч.

 

2. ОУ “Васил Левски” село Соколово  бр.уч.   за доп.финанс.

І клас                                                          13 ученици                       3 уч.

ІІІ клас                                                      10 ученици                       6 уч.

ІV клас                                                       13 ученици                       3 уч.

VІ-VІІІ клас, слята паралелка    22 ученици                       – уч

ІІ. Осигурява допълнително финансиране от местни приходи за учебната 2013/2014 година в размер на 20 на сто от размера на единния разходен стандарт за издръжка на ученик в общообразователно училище, умножен по 19 ученици общо за двете основни училища в Сенокос и Соколово.

ІІІ. Упълномощава кмета на община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

РЕШЕНИЕ 401: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 11а, ал. 1 и ал. 3, чл. 11, ал. 2-6 от НАРЕДБА № 7/2000 г. на МОН за определяне броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, във връзка с докладна записка от директора на ПГ за КОС „А. Константинов” Балчик с вх. № 31-09-12/17.07.2013 г., Общински съвет  Балчик:

РЕШИ:

1. Осигурява допълнително финансиране от местни приходи за обезпечаване на учебния процес в ПГ за КОС „А. Константинов” гр. Балчик за учебната 2013/2014 година в размер на 100% от съответния Единен разходен стандарт за издръжка на един ученик за общо 4 ученици в девети и десети клас, както следва

1.1. В IX клас – за 1 ученик, професия „Готвач”, специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки”;

1.2.  В X клас – за 3 ученици, професия „Сътрудник в малък и среден бизнес”, професия „Малък и среден бизнес”.

2. Осигурява допълнително финансиране от местни приходи за обезпечаване на учебния процес в ПГ за КОС „А. Константинов” гр. Балчик за учебната 2013/2014 година в размер на 50% от съответния Единен разходен стандарт за издръжка на един ученик за общо 19 ученици в девети, десети и дванадесети клас, както следва:

2.1.В IX клас – за 8 ученици, професия „Готвач”, специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки”;

2.2. В X клас – за 8 ученици, професия „Сътрудник в малък и среден бизнес”, професия „Малък и среден бизнес”;

2.3. В XII клас – за 3 ученици, професия „Готвач”, специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки”.

3. Упълномощава кмета на Община Балчик да направи мотивирано искане пред началника на РИО Добрич за разрешение за формиране на паралелките в IX и X клас в ПГ за КОС „А. Константинов” за учебната 2013/2014 г. и да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По девета точка от дневния ред: Предложение за отпускане на финансови помощи на граждани.

Вносител: д-р Маргарита Калинова – председател на ПКЗССД

РЕШЕНИЕ 402: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет  Балчик дава съгласието си да се отпуснат еднократни финансови помощи, както следва:

1. Стелияна Тодорова Тодорова от с. Стражица, за социално подпомагане, в размер на 200.00 (двеста) лева.

2. Мая Димова Ангелова от гр. Балчик, жк „Балик”, бл. 18, ап. 706, за социално подпомагане, в размер на 200.00 (двеста) лева.

3. Исмаил Хюсеинов Алиев от гр. Балчик, ул. „Г.С.Раковски” № 38, за лечение, в размер на 200.00 (двеста) лева.

4. Белял Ахмедом Мехмедов от с. Дропла, за социално подпомагане, в размер на 100.00 (сто) лева.

5. Кериме Кязим Мустафова от с. Дропла, за социално подпомагане, в размер на 200.00 (двеста) лева.

6. Алекси Митков Русев от гр. Балчик, ул. „Черни връх” № 35, за социално подпомагане, в размер на 200.00 (двеста) лева.

7. Димитричка Демирева Ставрева от гр. Балчик, ул. „Вихрен” № 6, за лечение, в размер на 300.00 (триста) лева.

8. Виктор Генчев Димитров от гр. Балчик, ул. „Плиска” № 10, за социално подпомагане, в размер на 300.00 (триста) лева.

9. Христина Кръстева Сивкова от град Балчик, жк „Балик” бл. 8, за оперативно лечение на баща й Кръстю Сивков Сивков, в размер на 300.00 (триста) лева.

10. Гина Радева Иванова от с. Безводица, за социално подпомагане, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева.

11. Галин Василев Делев от с. Безводица, за социално подпомагане, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева.

12. Божанка Аспарухова Кушева от гр. Балчик, ул. „Тузла” № 5, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По десета точка от дневния ред: Предложение за разглеждане заявление от Йовка Атанасова Атанасова от гр. Добрич.

Вносител: Красимир Кунев – председател на ПКОКМД

РЕШЕНИЕ 403: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, общински съвет  Балчик дава съгласието си да бъде отпусната финансова помощ на Йовка Атанасова Атанасова  от град Добрич, в размер на 1200 лева, за издаването на книга за село Храброво „Гордостта на Храброво”.

Средствата да се осигурят от помощите на ОбС.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

16 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 2 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По единадесета точка от дневния ред: Предложение за продажба чрез публичен търг на общински имот, представляващ поземлен имот с идентификатор № 53120.48.4 по кадастралната карта на с. Оброчище.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 404: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2, чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА отменя решение 318 по протокол № 31, прието на заседание на Общински съвет  Балчик на 15.05.2009 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 44, ал. 1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет  Балчик, общински съвет дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 3575/24.03.2009 г., представляващ поземлен имот с идентификатор № 53120.48.4 по кадастралната карта на с. Оброчище, м. “Мелницата” с площ от 21 013 м2 /двадесет и една хиляди и тринадесет квадратни метра/.

3. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 37 870.51 лв. /тридесет и седем хиляди осемстотин и седемдесет лева и петдесет и една стотинки/, като начална цена за провеждане на търга;

4.  Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с  решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет  Балчик.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

17 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 1 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По дванадесета точка от дневния ред: Предложение за допълнително възнаграждение на кметските наместници в община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 405: 1. На основание чл.21, ал.1, т. 5 и т. 6 от ЗМСМА, чл.24 от вътрешните правила за работната заплата на служителите, работещи по трудово правоотношение в делегираните от държавата дейности и местните дейности в Община Балчик, Общински съвет – Балчик утвърждава допълнително възнаграждение за постигнати добри резултати в работата през първото тримесечие на 2013 година на кметските наместници в Община Балчик, както следва:

Блага Кирилова Атанасова – кметски наместник с. Дропла               450.00 лева

Съби Крумов Василев – кметски наместник с. Безводица                    450.00 лева

Илийчо Андреев Илиев – кметски наместник с. Змеево                        450.00 лева

Ради Атанасов Радев – кметски наместник с. Църква                             450.00 лева

Стойка Йорданова Донева – кметски наместник с. Дъбрава                450.00 лева

Сергей Панайотов Георгиев – кметски наместник с. Пряспа               450.00 лева

Илияна Димитрова Димитрова – кметски наместник с. Рогачево    450.00 лева

Елица Димитрова Карлукова – кметски наместник с. Тригорци       450.00 лева

Орхан Юсеинов Алиев – кметски наместник с. Бобовец                         450.00 лева

Георги Илиев Генов – кметски наместник с. Царичино                           450.00 лева

Мехмед Хасан Расим – кметски наместник с. Кремена                            450.00 лева

Йордан Койчев Коев – кметски наместник с. Храброво                          450.00 лева

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

2. Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, общински съвет  Балчик утвърждава основна месечна работна заплата на кметовете на населени места в община  Балчик, както следва:

С. Гурково – Тодор Иванов Георгиев                           830.00 лева

С. Кранево – Румен Петков Николов                           830.00 лева

С. Ляхово – Реджеб Ибрямов Реджебов                    830.00 лева

С. Оброчище – Данаил Петров Караджов                  830.00 лева

С. Сенокос – Михаил Атанасов Милчев                      830.00 лева

С. Соколово – Минко Маринов Попов                          830.00 лева

С. Стражица – Шукри Али Шукри                                  830.00 лева

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По тринадесета точка от дневния ред: Разглеждане искане от „Енертраг Методиево” ЕООД за учредяване на сервитут-възмездно право на прокарване на подземни кабелни електропроводи при изграждане на кабелно трасе за ветроенергиен парк „МетодиевоІ”.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 406: І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 29, ал. 3 от Закона за опазване на земеделските земи и чл. 64 от Закона за енергетиката, Общински съвет – Балчик учредява в полза на  “Енертраг Методиево” ЕООД сервитут  право на прокарване на кабелна линия при изграждане на “Кабелно трасе за ветроенергиен парк “МетодиевоІ”, състоящ се от 50 ветрогенератора в частта за кабели 30(33) кV, свързващо ветрогенераторите помежду им и с подстанция “Методиево” 30(33)/110 кV, находящи  се в землищата на селата Методиево, Победа, Полковник Минково и Полковник Свещарово, община Добрика и село Пряспа, община Балчик и в частта за кабел 110 кV,  свързващ подстанция “Методиево” 30(33)/110 кV с подстанция “Житен” 30(33)/110/400 кV,находящ се в землищата на селата Победа и Генерал Колево, община Добричка и Житен, Сноп, Градини, Пчеларово и Дъбовик, община Генерал Тошево, област Добрич” в частта на имоти:

№ по ред           № на имот/землище с. Пряспа/            Вид на имота   Обща площ на имота в дка      Засегната площ от сервитутадка   Вид собстве-ност           Собстве-ник     Цена на серви -тута в лева

1             58270.12.28        Полски път        6.160     2.657    Общинска публична     Община Балчик              1 235.50

2             58270.11.41        Полски път        4.212     2.811     Общинска публична     Община Балчик              1 307.00

3             58270.10.45       Полски път        6.836     4.452    Общинска публична     Община Балчик              2 070.00

ІІ. Заинтересуваното лице “Енертраг Методиево” ЕООД да заплати размера на обезщетението, определено от комисията по чл. 210 от ЗУТ.

ІІІ. Кмета на Община Балчик на основание чл. 193, ал. 4 от ЗУТ да издаде Заповед за право на прокарване в полза на “Енертраг Методиево” ЕООД.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

16 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 1 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По четиринадесета точка от дневния ред: Приемане на Декларация от общински съвет  Балчик за достъп на младите хора до култура в община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 407: На основание чл. 21, ал. ІІ, във вр.с ал. 1, т. 23, във вр. с чл. 17, ал. 1, т. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Балчик приема следната

ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗА ДОСТЪП НА МЛАДИТЕ ХОРА ДО КУЛТУРА В ОБЩИНА БАЛЧИК

КАТО СЕ ОСНОВАВАМЕ НА:

-Препоръката на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз от 18 декември 2006 г. относно ключовите компетентности за учене през целия живот, която съдейства за интегриране на културата във всички учебни дейности в училищата, младежките организации и институциите за обучение,

-Резолюцията на Съвета на Европейския Съюз от 16 ноември 2007 г. относно Европейска програма за култура и нейните стратегически цели, както и Заключенията на Съвета относно работния план за културата за периода 20112014 г.,

-Проучването за достъпа на младите хора до култура, възложено от Европейската комисия

-Резолюцията на Съвета на Европейския Съюз от 27 ноември 2009 г. относно обновена рамка за европейско сътрудничество по въпросите на младежта (20102018 г.), в която се посочва, че творчеството и новаторският капацитет на младите хора следва да се подкрепят посредством по-качествен достъп и участие в културата и културното изразяване от ранна възраст, като така се насърчава развитието на личността, засилените способности за учене, междукултурните умения, разбирането и зачитането на културното многообразие и развиването на нови и гъвкави умения за бъдещи възможности за работа,

-Заключенията на Съвета на Европейския Съюз от 27 ноември 2009 година за насърчаване на творческо поколение  развиване на творчеството и новаторския капацитет у децата и младите хора чрез културно изразяване и достъп до култура, в които се набелязват 6 приоритета,

-Заключенията на Съвета на Европейския Съюз от 19 ноември 2010 година относно достъпа на младите хора до култура,

-Ревизирана Европейска харта за участието на младите хора в живота на общините и регионите, приета от Конгреса на местните и регионални власти в Европа (10 та сесия, 21 май 2003);

-Националната стратегия за младежта 2010 – 2020 г., която определя публично подпомагане приобщаването на млади хора към културата и изкуството като основна национална за цел за развитието на младите хора в България;

-Закона за младежта, който определя координиране на политиките за младежта в сферата на културата като основен принцип на националната политика за младежта;

-акона за закрила и развитие на културата, който определя откриването, подпомагането и обучението на млади таланти в областта на културата и развитието и усъвършенстване на образованието в областта на изкуствата и културата като основни принципи на националната културна политика;

КАТО ПРИЗНАВАМЕ И ПОДЧЕРТАВАМЕ:

– че достъпът на младите хора до култура включва два основни аспекта: младите хора като ползватели, купувачи, потребители и публика; и младите хора като активни участници и творци на изкуство и култура,

– значението на тези два аспекта за доброто сътрудничество между областите на младежта и на културата,

– значението на познаването, насърчаването, видимостта и използването на нови информационни и комуникационни технологии, включително на цифровизацията на културното съдържание, с цел да се разшири достъпа на младите хора до култура,

– че достъпът на младите хора до култура означава също и практика на себеизразяването, личностно развитие и придобиване на увереност, капацитет за иновации и творчество, удовлетворение и отворено съзнание към другите култури, включително към европейското културно наследство,

– значението на непрекъснатото развитие на културните компетентности на младите хора и на всички заинтересовани страни, тъй като това се преплита с други ключови компетентности,

– значението на културата като средство за насърчаване на социалното приобщаване, равенството и активното участие на младите хора, както и борбата срещу дискриминацията и бедността.

НИЕ, ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ,

ДЕКЛАРИРАМЕ НАШИТЕ НАМЕРЕНИЯ:

1. да улесняваме достъпа на всички млади хора до култура, като намалим свързаните с това пречки, посочени в проучването (напр. финансови, езикови, времеви и географски пречки), като отчитаме ролята на образованието и обучението в сферата на културата и изкуството за всички млади хора от ранна възраст в рамките на перспективата за учене през целия живот и чрез използване на целеви програми,

2. да насърчаваме разработването на дългосрочни координирани политики за достъп на младите хора до култура на всички равнища, с ясна перспектива за младежта, например чрез стимулиране на партньорства и контакти между творческия сектор и заинтересованите страни в сферите на младежта, образованието и други, свързани с тях области,

3. да развиваме познанието за достъпа на младите хора до култура;

4.  да насърчаваме и обменяме опит, практики и информация между всички заинтересовани страни на всички равнища във връзка с достъпа на младите хора до култура

5. да насърчаваме достъпа на младите хора до култура като средство за стимулиране на социалното приобщаване, равенството и активното участие на младите хора, както и на борбата срещу дискриминацията и бедността,

6. да насърчаваме изпълнението в България на приоритети, определени в Заключенията на Съвета на Европейския Съюз за насърчаване на творческо поколение и достъп на младите хора до култура.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БАЛЧИК

25.07.2013 г.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

15 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По петнадесета точка от дневния ред: Предложение за избиране на временна комисия за изготвяне на предложения за съдебни заседатели за Окръжен съд   Добрич.

Вносител: Виктор Лучиянов  председател на ОбС

РЕШЕНИЕ 408: На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА; чл. 6, ал. 1 от Наредба № 1/03.02.2011 година и писмо с вх. № 334 от 17.07.2013 година на Окръжен съд – Добрич, общински съвет – Балчик избира временна комисия за изготвяне на предложения за съдебни заседатели за Окръжен съд  Добрич, както следва:

Председател: Росица Василева Пенева

Членове:                        1. Красимир Ангелов Михайлов

2. Стефан Каров Стефанов

3. Маргарита Калинова Вичева

4. Ерджан Хюсеин Тургут

5. Николай Филипов Колев

6. Атанас Жечев Георгиев

Срок на изготвяне на предложението до 17.09.2013 г.

ГЛАСУВАНЕ

18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Виктор Лучиянов, председател на ОбС  Балчик

 

 

 

Коментарите са затворени.