Проект ENCLOSE

Jul 31st, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА, Общински новини, ПОЗИЦИИ

1

На 23 и 24 юли в Балчик се проведе поредна среща по проект ENCLOSE

ENCLOSE (енер­гий­на ефе­к­ти­в­ност в гра­д­с­ки­те ло­ги­с­ти­ч­ни ус­лу­ги за мал­ки и сре­д­ни ев­ро­пей­с­ки ис­то­ри­че­с­ки гра­до­ве) е про­ект, фи­нан­си­ран от Ев­ро­пей­с­ка­та ко­ми­сия по про­г­ра­ма Ин­те­ли­ген­т­на енер­гия – Ев­ро­па (IEE), чи­я­то дей­ност има за цел да по­мо­г­не на ор­га­ни­за­ции, же­ла­е­щи да по­до­б­рят енер­гий­на­та ус­той­чи­вост. Про­е­к­тът стар­ти­ра през май 2012 г. и ще про­дъл­жи до но­ем­в­ри 2014 г. ENCLOSE има за ос­но­в­на цел по­ви­ша­ва­не на ин­фор­ми­ра­но­ст­та от­но­с­но пре­ди­з­ви­ка­тел­с­т­ва­та на енер­гий­но ефе­к­ти­в­на­та и ус­той­чи­ва гра­д­с­ка ло­ги­с­ти­ка в Ев­ро­пей­с­ки­те мал­ки и сре­д­ни ис­то­ри­че­с­ки гра­до­ве (SMHTs), за кон­к­ре­т­ни­те въз­мо­ж­но­с­ти за по­с­ти­г­не на зна­чи­ми по­до­б­ре­ния и по­л­зи от въ­ве­ж­да­не­то и при­ла­га­не­то на по­д­хо­дя­щи и ефе­к­ти­в­ни мер­ки, схе­ми и рам­ко­ви по­д­хо­ди, спе­ци­ал­но на­со­че­ни към то­зи клас гра­д­с­ка сре­да. Из­г­ра­ж­дащ и раз­ши­ря­ващ по­до­б­ни опи­ти, про­е­к­тът ENCLOSE ще по­з­во­ли пре­ма­х­ва­не­то на ба­ри­е­ри­те и спо­де­ля­не­то на зна­ния за осъ­ще­с­т­ви­ми ре­ше­ния за мно­го­б­рой­ни­те Ев­ро­пей­с­ки мал­ки и сре­д­ни ис­то­ри­че­с­ки гра­до­ве, ще про­у­чи и по­ка­же въз­мо­ж­но­ст­та за об­мен на ре­ше­ния и ще про­п­ра­ви пъ­тя за раз­про­с­т­ра­не­ни­е­то на енер­гий­но ефе­к­ти­в­ни и ус­той­чи­ви гра­д­с­ки ло­ги­с­ти­ч­ни ре­ше­ния и въз­при­е­ма­не­то им в бъ­де­ще във въз­мо­ж­но най-го­лям брой мал­ки и сре­д­ни ис­то­ри­че­с­ки цен­т­ро­ве в ця­ла Ев­ро­па.

Про­е­к­тът ENCLOSE ще до­при­не­се за раз­ра­бо­т­ва­не­то на Пла­но­ве­те за ус­той­чи­ва гра­д­с­ка ло­ги­с­ти­ка в 9 мал­ки и сре­д­ни ис­то­ри­че­с­ки гра­до­ве Small/Mid-size Historic Towns (SMHT), вклю­ч­вай­ки 16 пар­т­ньо­ри от 13 дър­жа­ви-член­ки на ЕС – Ав­с­т­рия, Бъл­га­рия, Гър­ция, Ир­лан­дия, Ита­лия, Нор­ве­гия, По­л­ша, Ру­мъ­ния, По­р­ту­га­лия, Ис­па­ния, Шве­ция, Хо­лан­дия и Ве­ли­ко­б­ри­та­ния.

Гра­до­ве­те Лу­ка, Трон­д­хайм и Ден Бос ве­че имат из­г­ра­де­ни и ра­бо­те­щи гра­д­с­ки ло­ги­с­ти­ч­ни ин­ф­ра­с­т­ру­к­ту­ри, си­с­те­ми и об­с­лу­ж­ва­не и  иг­ра­ят мо­ти­ви­ра­ща ро­ля и  пре­д­с­та­вят ре­ал­ни и из­ме­ри­ми до­ка­за­тел­с­т­ва за въз­мо­ж­ни­те ре­ше­ния и по­л­зи, ко­и­то мо­гат да бъ­дат по­с­ти­г­на­ти. Пи­ло­т­ни­те дей­но­с­ти ще по­з­во­лят из­с­ле­д­ва­не­то на вси­ч­ки клю­чо­ви ас­пе­к­ти, ко­и­то ин­те­ре­су­ват гра­до­ве­те-по­с­ле­до­ва­те­ли Бур­гос (Ис­па­ния), Ал­ма­да (По­р­ту­га­лия), Дън­ди (Ве­ли­ко­б­ри­та­ния), Ал­ба Юлия (Ру­мъ­ния), Се­рес (Гър­ция), Бал­чик (Бъл­га­рия) и  вклю­ч­ват ор­га­ни­за­ци­он­ни въ­п­ро­си, опе­ра­ци­он­ни схе­ми, ба­зо­ви те­х­но­ло­гии, ос­но­в­ни об­с­лу­ж­ва­щи ве­ри­ги и би­з­нес мо­де­ли, по­мо­щ­ни об­ще­с­т­ве­ни по­ли­ти­ки и ин­с­ти­ту­ци­о­нал­ни рам­ки.

В ра­бо­т­ни­те сре­щи се пре­д­с­та­вят си­с­те­ми от из­по­л­з­ва­е­ми кри­те­рии за мо­дел на гра­д­с­ка ло­ги­с­ти­ка, ка­к­то и оце­нъ­ч­ни па­ра­ме­т­ри, ко­и­то в по­с­ле­д­с­т­вие ще бъ­дат при­с­по­со­бе­ни спо­ред спе­ци­фи­ч­ни­те це­ли, изи­с­к­ва­ния и ха­ра­к­те­ри­с­ти­ки на гра­до­ве­те-по­с­ле­до­ва­те­ли в Про­е­к­та ENCLOSE. Във все­ки град-уча­с­т­ник в Про­е­к­та ще се раз­ра­бо­тят и Планoве за ус­той­чи­ва гра­д­с­ка мо­бил­ност – ПУГМ.

/Б.Т/

 

Коментарите са затворени.