Дарение за балчишката болница

Jul 25th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА, Общински новини

P1550769

Ро­та­ри клуб Со­фия Ин­тер­не­шъ­нъл (РКСИ) съ­в­ме­с­т­но с д-р Кристоф Шойнбауер, лекар от Виена, Австрия на­п­ра­ви да­ре­ние на ме­ди­цин­с­ки ма­те­ри­а­ли, пре­д­на­з­на­че­но за МБАЛ в гр. Бал­чик.

До­с­та­в­ка­та е да­ре­ние от Ав­с­т­рия и вклю­ч­ва 350 кг рен­т­ге­но­ви фил­ми и пла­ки. Раз­хо­ди­те по тран­с­пор­та са по­де­ле­ни ме­ж­ду Ро­та­ри клуб Со­фия Ин­тер­не­шъ­нъл и МБАЛ Бал­чик .

Ини­ци­а­ти­ва­та е про­дъл­же­ние на дъл­го­с­ро­ч­на 4-го­ди­ш­на про­г­ра­ма на Ро­та­ри клуб Со­фия Ин­тер­не­шъ­нъл за до­с­та­в­ка от чу­ж­би­на на ме­ди­цин­с­ки кон­су­ма­ти­ви, апа­ра­ту­ра и ма­те­ри­а­ли за бъл­гар­с­ки бол­ни­ци.

Ро­та­ри клуб е най-го­ля­ма­та не­п­ра­ви­тел­с­т­ве­на ху­ма­ни­тар­на ор­га­ни­за­ция в све­та, из­г­ра­де­на на про­фе­си­о­на­лен при­н­цип. В нея чле­ну­ват изя­ве­ни пре­д­с­та­ви­те­ли от вся­ка про­фе­сия. Ор­га­ни­за­ци­я­та се фо­ку­си­ра вър­ху про­г­ра­ми и бла­го­т­во­ри­тел­ни ак­ции, ко­и­то са на­со­че­ни към про­б­ле­ми ка­то об­ра­зо­ва­ние, здра­ве­о­па­з­ва­не, по­д­по­ма­га­не на де­ца в не­ра­в­но­с­той­но по­ло­же­ние и на да­ро­ви­ти де­ца.

Ед­на от ос­но­в­ни­те це­ли на Ро­та­ри е да се бо­ри за мир и раз­би­ра­тел­с­т­во ме­ж­ду на­ро­ди­те, да бъ­де не­фор­ма­лен ин­тер­ме­ди­а­тор там, къ­де­то има кон­ф­ли­к­ти. Ор­га­ни­за­ци­я­та на­сър­ча­ва ме­ж­ду­на­ро­д­но­то раз­би­ра­тел­с­т­во и до­б­ро­же­ла­тел­с­т­во и оси­гу­ря­ва ху­ма­ни­тар­ни по­мо­щи. Обе­ди­ня­ва­ща над 1,2 ми­ли­о­на чле­но­ве, ме­ж­ду­на­ро­д­на­та ор­га­ни­за­ция Ро­та­ри Ин­тер­не­шъ­нъл е най-го­ля­ма­та не­п­ра­ви­тел­с­т­ве­на ор­га­ни­за­ция в си­с­те­ма­та на ООН.

Ро­та­ри клуб Со­фия Ин­тер­не­шъ­нъл е един­с­т­ве­ни­ят ан­г­ло­го­во­рящ Ро­та­ри клуб в стра­на­та, кой­то обе­ди­ня­ва чле­но­ве от раз­ли­ч­ни дър­жа­ви, ко­и­то по­д­к­ре­пят ре­ди­ци бла­го­т­во­ри­тел­ни ка­у­зи в по­л­за на бъл­гар­с­ки об­щ­но­с­ти и хо­ра.

Пламен Лазаров

Паст-Президент на Ротари клуб София Интернешънъл

и Паст-Председател на Финансовия комитет на Дистрикт 2480 и Дистрикт 2482

 

Коментарите са затворени.