Фестивала “Морска симфония” за трета поредна година в Албена

Jul 25th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА, ДРУГИ, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА, ИЗКУСТВО

444435

Ва­ри­е­те Ал­бе­на за тре­та по­ре­д­на го­ди­на по­с­ре­ща на сце­на­та си фе­с­ти­ва­ла “Мор­с­ка Сим­фо­ния”, съ­о­б­ща­ват от пре­с­цен­тъ­ра на ку­рор­т­ния ком­п­лекс. Та­зи го­ди­на по­ве­че от 450 уча­с­т­ни­ци от Ру­сия, Ук­рай­на, Бе­ла­рус, Ла­т­вия и Бъл­га­рия ще пре­д­с­та­вят уме­ни­я­та си пред без­при­с­т­ра­с­т­но­то жу­ри, съ­с­та­ве­но от те­а­т­рал­ни ре­жи­сьо­ри, хо­ре­о­г­ра­фи и ин­с­т­ру­мен­та­ли­с­ти от Ру­сия, Ук­рай­на, По­л­ша и Бъл­га­рия.

“Мор­с­ка сим­фо­ния” е част от ме­ж­ду­на­ро­д­но­то фе­с­ти­вал­но дви­же­ние “Де­т­с­ко си­я­ние”, чий­то пре­зи­дент е Вла­ди­с­лав Гин­цюн­гер. Уча­с­т­ни­ци­те са не­про­фе­си­о­нал­ни ко­ле­к­ти­ви и со­ло- из­пъл­ни­те­ли. Въз­ра­ст­та им е ме­ж­ду 3 и 33 го­ди­ни. Ка­те­го­ри­и­те, в ко­и­то са раз­пре­де­ле­ни са: тан­ци (де­т­с­ки сю­же­т­ни тан­ци, на­ро­д­ни тан­ци, ес­т­ра­д­ни тан­ци, street dance), во­кал­но из­пъл­не­ние (жан­ро­ве – на­ро­д­на му­зи­ка, ес­т­ра­да, джаз и ака­де­ми­ч­но пе­е­не), цир­ко­во из­ку­с­т­во (со­ли­с­ти – ак­ро­ба­ти и гру­па – кло­у­на­да), ка­к­то и ин­с­т­ру­мен­тал (са­к­со­фон, пи­а­но, акор­де­он и ру­с­ки на­ро­д­ни ин­с­т­ру­мен­ти).

“Бла­го­да­рим на от­зи­в­чи­те ор­га­ни­за­то­ри от Ва­ри­е­те Ал­бе­на. Сце­на­та и обо­ру­д­ва­не­то са про­фе­си­о­нал­ни, а то­ва е ва­ж­но за про­ти­ча­не на кон­кур­са, но ос­вен то­ва по­ка­ч­ва и зна­чи­мо­ст­та на са­мия фе­с­ти­вал. Ни­во­то на по­д­го­то­в­ка на ко­ле­к­ти­ви­те е ви­со­ко, ко­с­тю­ми­те им са из­ра­бо­те­ни с уме­ния и вдъ­х­но­ве­ние ка­к­то при про­фе­си­о­нал­ни­те ан­сам­б­ли, сил­но са ам­би­ци­ра­ни и ра­бо­та­та на жу­ри­то ста­ва до­с­та тру­д­на. Към фе­с­ти­ва­ла има ин­те­рес и от ту­ри­с­ти­те на ва­кан­ци­он­но се­ли­ще Ал­бе­на, тъй ка­то съ­би­ти­е­то е ко­ло­ри­т­но и пъл­но с по­ло­жи­тел­ни емо­ции. Без­с­пор­но вси­ч­ки оча­к­ват с най- го­лям ин­те­рес га­ла-кон­цер­та на 25 юли. За­по­вя­дай­те и вие!”, спо­де­ли пред пре­с­цен­тъ­ра на “Ал­бе­на” ор­га­ни­за­то­рът от бъл­гар­с­ка стра­на – Ма­ри­на Ба­ше­ва.

/News.Varna24.bg/

 

Коментарите са затворени.