ХV Международен фестивал по тенис на маса “Албена 2013”

Jul 25th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА, ДРУГИ, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА, Общински новини, СПОРТ

В мор­с­кия ку­рорт се про­ве­ж­да най-го­ля­ма­та про­я­ва на спор­та те­ни­са на ма­са в стра­на­та -15-ят Ме­ж­ду­на­ро­ден фе­с­ти­вал”Ал­бе­на 2013?.

От 24 до 28 юли в спор­т­на­та за­ла на Ал­бе­на се съ­би­рат над 800 спор­ти­с­ти и го­с­ти от ця­ла Ев­ро­па. Един­с­т­ве­ни­ят по ро­да си фо­рум в Ев­ро­па, кой­то да­ва сре­ща на 3 въз­ра­с­ти-де­ца и юно­ши, про­фе­си­о­нал­ни съ­с­те­за­те­ли и ве­те­ра­ни , пре­д­ла­га въз­мо­ж­ност на вси­ч­ки же­ла­е­щи от най-мал­ка съ­с­те­за­тел­на въз­раст до пре­к­лон­на въз­раст да при­съ­с­т­ват на ед­но не­за­б­ра­ви­мо съ­би­тие.

Фе­с­ти­ва­лът ще за­по­чна в сря­да, 24 юли от 9.30, със сре­щи в гру­пи при ве­те­ра­ни­те. На сле­д­ва­щия ден след обяд от 14.00 за­по­ч­наха сре­щи­те в гру­пи от май­с­тор­с­кия тур­нир,а в пе­тък след обяд за­по­ч­ват сре­щи­те при де­ца­та и юно­ши­те. В съ­бо­та са сре­щи­те по двой­ки и ели­ми­на­ци­и­те при май­с­то­ри­те, а в не­де­ля от 9.30 са вси­ч­ки фи­на­ли.

Вси­ч­ко то­ва ще се слу­чи през сле­д­ва­ща­та се­д­ми­ца, но в спор­т­на­та за­ла Ал­бе­на от ня­кол­ко дни бу­шу­ва спор­т­на­та страст на уча­с­т­ни­ци­те в ме­ж­ду­на­ро­д­ния тре­ни­ро­въ­чен ла­гер в кой­то си да­ват сре­ща над 100 те­ни­си­с­ти на ма­са от Ру­сия и Бъл­га­рия.

Ла­ге­рът се во­ди от за­с­лу­жи­лия тре­ньор на Ру­сия Ли­дия Ро­ди­ч­ки­на, а спе­ци­а­лен гост е съ­що за­с­лу­жи­лия тре­ньор на Ру­сия Ва­лен­ти­на Ще­сюк, ко­я­то е съ­з­да­ла 38 май­с­то­ри от све­то­в­на кла­са.

От бъл­гар­с­ка стра­на уча­с­т­ват из­ве­с­т­ни­те на­ши тре­ньо­ри и съ­с­те­за­те­ли Цве­то­мир Цо­нев, Ста­ни­с­лав Ива­нов, Ра­до­с­ла­в­Кам­бе­ров и Сте­фан Ла­ф­чи­ев.

Тре­ни­ро­въ­ч­ни­ят ла­гер за­вър­ш­ва в на­ве­че­и­е­то на фе­с­ти­ва­ла, а след фи­на­ли­те е пре­д­ви­ден друг тре­ни­ро­въ­чен ла­гер, кой­то ще се про­ве­де в кул­тур­но ин­фор­ма­ци­он­ня цен­тър на Ал­бе­на, но ве­че в по-ма­лък ма­щаб.

Румен ГЕНОВ, narodensport.eu

 

Коментарите са затворени.