Кафяво мече в добричкия зоопарк

Jul 25th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

Brown bear cub Medo plays with the Logar family dog in Podvrh village, central Slovenia

Ме­че­то Бер­на­ще при­с­ти­г­не в до­б­ри­ч­кия зо­о­парк на 24 юли. Той е  дар от Швей­цар­с­ки­те пар­тн­йо­ри на зо­о­къ­та. За  не­го е из­г­ра­ден спе­ци­а­лен ме­ч­кар­ник, а до 2 ав­густ  ще има и гост-гле­дач, кой­то да по­ма­га на ко­ле­ги­те си. Бер­на е ро­де­на на 16 де­кем­в­ри 2009 го­ди­на.

Ада­п­та­ци­я­та й ще от­не­ме се­д­ми­ца. Фо­то­се­сии след де­ня на тран­с­пор­ти­ра­не­то ня­ма да бъ­дат въз­мо­ж­ни.

Ме­ч­ка­та и ос­та­на­ли­те жи­во­т­ни мо­гат да бъ­дат оси­но­вя­ва­ни, за да бъ­де по­д­по­мо­г­на­то из­х­ран­ва­не­то им. За­м­ра­зе­ни пло­до­ве, ди­ня, пъ­пеш ще фи­гу­ри­рат в най-го­ре­щи­те дни   в ме­ню­то на ка­фя­ва­та ме­ч­ка Бер­на. И ос­та­на­ли­те оби­та­те­ли са с раз­то­вар­ва­щи по­р­ции тре­ва, по-ря­д­ко зе­лен­чу­ци, за­ра­ди ви­со­ка­та им це­на.

Все още се при­е­мат пре­д­ло­же­ния за име на би­зо­на, кой­то се ро­ди не­от­да­в­на в зо­о­пар­ка. Пър­ви­те вер­сии са До­б­ри и До­б­ро­мир. Де­ца и въз­ра­с­т­ни мо­гат да да­дат дру­ги бли­з­ки име­на.

/Добруджа Днес/

 

Коментарите са затворени.