ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ на ОбС-Балчик на 25 юли 2013 г.

Jul 25th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА, Общински новини

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 25 юли 2013 година (четвъртък) от 09.00 часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на общински съвет – Балчик, при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Балчик за второто тримесечие на 2013 година, за информация съгласно чл. 25, ал.1 от ЗОБ.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

2. Предложение за актуализация на бюджета за 2013 година – общинска отговорност на Читалище „Просвета-1901″ с. Оброчище.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

3. Предложение за продажба чрез публичен търг на общински имот, представляващ поземлен имот с идентификатор № 53120.44.37 по кадастралната карта на с. Оброчище.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

4. Предложение за продажба чрез публичен търг на общински имот, представляващ поземлен имот с идентификатор № 53120.45.42 по кадастралната карта на с. Оброчище.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

5. Предложение за даване разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план за „Захранващ водопровод за ПИ 39459.3.45 по кадастралната карта на с. Кранево, община Балчик и одобряване на задание към ПУП-ПП.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

6. Предложение за даване разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план за „Електрозахранване за ПИ 39459.3.45 по кадастралната карта на с. Кранево, община Балчик и одобряване на задание към ПУП-ПП.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

7. Предложение за даване разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план за „Електрозахранване и водоснабдяване на жилищна сграда в ПИ 02508.10.602 по кадастралната карта на град Балчик и одобряване на задание към ПУП-ПП.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

8. Предложение за даване на разрешение за формиране на паралелки под минималния брой ученици и слети паралелки в общинските училища за учебната 2013/2014 година, съгласно чл. 11 от Наредба № 7 на МОН от 29.12.2000 г.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

9. Предложение за отпускане на финансови помощи на граждани.

Вносител: д-р Маргарита Калинова – председател на ПКЗССД

10. Предложение за разглеждане заявление от Йовка Атанасова Атанасова от гр. Добрич.

Вносител: Красимир Кунев – председател на ПКОКМД

11. Предложение за продажба чрез публичен търг на общински имот, представляващ поземлен имот с идентификатор № 53120.48.4 по кадастралната карта на с. Оброчище.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

12. Разни                                   Виктор ЛУЧИЯНОВ, Председател на ОбС-Балчик

 

Коментарите са затворени.