Телефонен тероризъм в Балчик

Jul 25th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА, Общински новини

На 22 юли, око­ло 13:46 ча­са в РУП Бал­чик се тъ­жи 79-го­ди­ш­на жи­тел­ка на град Бал­чик. По дан­ни на тъ­жи­тел­ка­та, око­ло 13:00 ча­са на съ­щия ден, е по­лу­чи­ла оба­ж­да­не по до­ма­ш­ния си те­ле­фон от не­по­з­нат мъж, пре­д­с­та­вящ се за до­к­тор. Чрез въ­ве­ж­да­не в за­б­лу­ж­де­ние, мни­мия до­к­тор е по­и­с­кал су­ма па­ри за спе­ш­на опе­ра­ция на си­на на по­тър­пе­в­ша­та. Мал­ко по-къ­с­но въз­ра­с­т­на­та же­на пре­да­ва су­ма­та от 4 450 ле­ва на не­по­з­нат мъж пред до­ма си. По слу­чая е об­ра­зу­ва­но до­съ­де­б­но про­из­во­д­с­т­во по опи­са на РУП Бал­чик.

/ОДП-Полиция/

Коментарите са затворени.