МОРСКИ КЛУБ “КАЛАТИС”

Jul 25th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА, Общински новини

Об­щи­на Бал­чик е пар­т­ньор на Кме­т­с­т­во Ман­га­лия по про­ект «Мор­с­ки клуб Ка­ла­тис», кой­то се из­пъл­ня­ва от Кме­т­с­т­во Ман­га­лия по про­г­ра­ма­та за Тран­с­г­ра­ни­ч­но съ­т­ру­д­ни­че­с­т­во Ру­мъ­ния-Бъл­га­рия 2007-2013

В рам­ки­те на про­е­к­та в Ман­га­лия се из­г­ра­ж­да мор­с­ки клуб «Ка­ла­тис». Той ще бъ­де офи­ци­ал­но от­к­рит на 15 ав­густ 2013 г.  За­ку­пе­на е и ях­та, ко­я­то ще се по­л­з­ва при про­ве­ж­да­не­то на съ­в­ме­с­т­ни транс-гра­ни­ч­ни ини­ци­а­ти­ви с Европа, в ча­с­т­ност с България и Бал­чик.

 

Коментарите са затворени.