Истинските миди са производство на Black Sea Shells – Каварна. Телефон за информация: 052 507 219

Jul 25th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

midi1

Ком­па­ни­я­та Бляк Сий Шелс ООД е със се­да­ли­ще в Ка­вар­на, Бъл­га­рия, къ­де­то про­из­ве­ж­да и съ­би­ра ре­кол­та от чер­но­мор­с­ки ми­ди, из­по­л­з­вай­ки по­с­ле­д­ни­те те­х­но­ло­гии, ут­вър­де­ни в све­то­вен ма­щаб ка­то най-ефе­к­ти­в­ни и с най-ви­со­ко­ка­че­с­т­ве­ни ха­ра­к­те­ри­с­ти­ки. Ця­ло­то из­по­л­з­ва­но обо­ру­д­ва­не съ­о­т­ве­т­с­т­ва на вси­ч­ки изи­с­к­ва­ния, стан­дар­ти и ди­ре­к­ти­ви на Ев­ро­пей­с­кия съ­юз. Ка­вар­на е един от ос­но­в­ни­те ра­йо­ни за до­бив на чер­на ми­да по бъл­гар­с­ко­то край­б­ре­жие.

Пър­ви­ят етап на фер­ма­та за кул­ти­ви­ра­не на чер­ни ми­ди е из­г­ра­ден по про­г­ра­ма СА­ПАРД. Ин­ве­с­ти­ци­я­та за из­г­ра­ж­да­не­то на пър­вия етап е на стой­ност над 2 ми­ли­о­на ле­ва. Вто­ри­ят етап е из­г­ра­ден по сле­д­п­ри­съ­е­ди­ни­тел­ни­те про­г­ра­ми на ЕС (На­ци­о­нал­на про­г­ра­ма за ри­бар­с­т­во и ак­ва­кул­ту­ри /2007-2013/). В про­цес е из­г­ра­ж­да­не­то на тре­ти етап по На­ци­о­нал­на­та про­г­ра­ма за ри­бар­с­т­во и ак­ва­кул­ту­ри, и пре­д­с­тои из­г­ра­ж­да­не­то на още два ета­па, за да бъ­де раз­ши­рен про­из­во­д­с­т­ве­ни­ят ка­па­ци­тет на фер­ма­та и до­с­ти­г­не ко­ли­че­с­т­во про­из­ве­де­на про­ду­к­ция за па­за­ра над 3 500 то­на го­ди­ш­но. Съ­що та­ка фир­ма­та пла­ни­ра из­г­ра­ж­да­не на це­хо­ве за пър­во­на­чал­на пре­ра­бо­т­ка на ри­ба и ак­ва­п­ро­ду­к­ти.

Те­ле­фон за връ­з­ка: 052 507 219, 0887253329

 

Коментарите са затворени.