1 година условна присъда за 30-годишен каварненец

Jul 25th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА, Общински новини, ПОЗИЦИИ

Окръжен съд  Доб-рич, призна 30-годиш-ния Красимир Д. Ив.от гр. Каварна за виновен в това, че на 26.11.2012 г. в община Балчик, по главен път на 1500 м преди кръстовището за с. Царичино, община Балчик, при управление на товарен автомобил „Форд Транзит” е нару-шил правилата за дви-жение от Закона за дви-жение по пътищата  чл. 20 ал. 1, чл. 20 ал. 2 и чл. 21. ал. 1 и по непредпаз-ливост е причинил смърт-та на 53-годишен мъж от гр. Каварна. Окръжен съд  Добрич, му наложи наказание 1 година ли-шаване от свобода при 3 години изпитателен срок. Красимир Ив. е лишен и право да уп-равлява моторно пре-возно средство за срок от 2 години.

По молба на двамата синове на пострадалия, Окръжен съд  Добрич, ги конституира като частни обвинители.

Подсъдимият призна вината си, фактите и об-стоятелствата в обвини-телния акт и даде съгла-сие те да бъдат ползвани при постановяване на присъдата. .

Според обвинителния акт Красимир Ив. е тръгнал на 26.11.2013 г. около 4 часа от дома си с личния товарен авто-мобил „Форд Транзит”. Натоварил зеленчуци и пътувал в ранните ча-сове за гр. Варна, за да ги продаде.

Пътната настилка би-ла суха, но времето било облачно и видимостта намалена, поради гъста мъгла. Видимостта била до 40 м спрямо човеш-ката фигура при вклю-чени фарове на къси светлини. На около 1 км преди пресечката за с. Царичино, в посока гр. Каварна  гр. Балчик, на прав участък от път, под-съдимият забелязал чо-вешка фигура непос-редствено пред автомо-била. Тя се движела по пътното платно. Краси-мир Ив. се опитал да из-бегне удара и натиснал спирачки. Въпреки това последвал удар между предната част на „Фор-да” и дясната половина на тялото на пострада-лия. Главата на 53-го-дишния мъж се ударила в долната част на чел-ното стъкло, при което то се счупило, а тялото на пешеходеца, след но-сене от автомобила би-ло изхвърлено напред и надясно. Около 1500 м след местопроизшест-вието водачът спрял ав-томобила и позвънил на телефон 112, за да съоб-щи за случилото се.

В резултат на настъ-пилото ПТП пострада-лият починал. Заключе-нието на вещото лице, изготвило съдебно-ме-дицинска експертиза е, че причина за смъртта е тежка гръдна травма, довела до разкъсване на сърцето и белите дро-бове. Тя е резултат от удар с или върху твърди тъпи предмети.

Изготвените по дело-то химически експер-тизи за определяне на концентрацията на ал-кохол или друго упой-ващо вещество в кръвта, са установили наличие на 1,65 промила алкохол в кръвта на пешеходеца. В кръвта на водача не било установено нали-чие на алкохол.

Адвокатът на Краси-мир Ив. пледира, че дея-нието е извършено от подзащитния му при многобройни смекча-ващи вината му обстоя-телства. Той посочи съп-ричиняване от страна  на пострадалия, напра-веният опит да избегне удара, веднага е съоб-щил на телефон 112, за да потърси медицинска помощ и т. н.

 

Коментарите са затворени.