6 месеца затвор за 23-годишен балчиклия

Jul 25th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА, Общински новини, ПОЗИЦИИ

Наказание 6 месеца затвор при първоначален строг режим ще из-търпи 23-годишният Г. Исм. К, след като Районен съд  Балчик, одобри споразумение за решава-не на делото му в досъдебното производство.

Съгласно споразуме-нието, той е признат за виновен в това, че на не-установена дата през месец ноември 2011 г. в гр. Балчик, заедно с дру-ги 2 лица е откраднал две моторни резачка за дър-ва, марка „ЩИЛ”, вери-га и шина, всичко на стойност 1848 лв. от вла-дението на гражданин на гр. Балчик. Кражбата е извършена в немало-важен случай и е сторе-на повторно.

Пресцентърът при-помня, че в края на ме-сец ноември тримата  отишли до къщата на пострадалия, влезли през оградата и стигнали до постройката, където се намирали машините. На другия ден продали на гражданин на Балчик откраднатите резачки. След разкриване на пре-стъплението, купувачът ги е предал в полицията, откъдето били върнати на пострадалия.

Извършената съдеб-но-оценителна експерти-за установява, че стойност-та на отнетото е 1848 лв.

Г. К. заяви пред съда, че се признава за вино-вен и доброволно е под-писал споразумението с прокуратурата.

Той се отказва от раз-глеждане на делото му по общия ред и приема последиците на спора-зумението на влязла в сила присъда.

Районен съд – Балчик, одобри споразумение-то след като установи, че то не противоречи на закона и морала. Нака-зателното производство срещу 23-годишния е прекратено.

 

Коментарите са затворени.