20-годишен добричлия – пиян зад волана

Jul 25th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА, Общински новини, ПОЗИЦИИ

Районен съд – Балчик разгледа на 22.07.2013 г. споразумение за реша-ване на наказателно дело срещу 20-годишния Ж. Ж. Г. от гр. Добрич.

По силата на това спо-разумение той се приз-нава за  виновен в това, че на 07.07.2013  в 07.00 ч. на КПП  Албена, курор-тен комплекс „Албена”, община Балчик е управ-лявал лек автомобил „Ауди” с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 1,53 промила, установе-но по надлежен ред с техническо средство. Дър-жавното обвинение по-сочва, че деянието е из-вършено умишлено.

Със споразумението се предлага на Ж. Г. да бъде наложено наказа-ние лишаване от свобо-да за срок от 3 месеца, чието изтърпяване да бъде отложено с 3 годи-ни изпитателен срок.

С подписа си в спора-зумението Ж. Г.  декла-рира, че разбира съдър-жанието му и е съгласен с него, отказва се от раз-глеждане на делото му по общия ред и приема последиците на влязла в сила присъда.

Коментарите са затворени.