Наказание за имотна измама

Jul 25th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА, Общински новини, ПОЗИЦИИ

Районен съд – Балчик, одобри сключеното между срещу 53-годишния В. Ив. М. от гр. Варна и Районна прокуратура – Балчик, споразумение за решаване на наказателното дело срещу него в досъдебното производство. По силата на споразумението той ще търпи 7 месеца лишаване от свобода при първоначален строг режим.

Районен съд – Балчик, приведе в изпълнение и на-казание 6 месеца лишаване от свобода при първонача-лен строг режим, наложе-но на В. М. със споразуме-ние от 15.06.2007 г. по де-ло на Софийски РС.

В. М. е признат за вино-вен в това, че на 29.10.2009 г. в кантора на нотариус в гр. Балчик, за да набави за себе си имотна облага в размер на 79 998,40 лв., е възбудил заблуждение у добричлия, като измамата е извършена от две лица, които са се договорили предварително за това. Причинената вреда е в го-леми размери и престъпле-нието е останало недовър-шено поради независещи от подсъдимите причини.

Районен съд – Балчик, одобри споразумението след като В. М. заяви пред съда, че се признава за ви-новен и доброволно го е подписал. Той се отказва от разглеждане на делото му по общия ред и приема последиците на споразу-мението на влязла в сила присъда.

Наказателното произ-водство срещу 53-годиш-ния е прекратено.

Пресцентърът уточня-ва, че срещу В. М. и сре-щу 56-годишния П. Д. Н. от гр. Плевен, бе повдигна-то обвинение за това, че на 21.10.2009 г. двамата се явили в нотариална канто-ра в гр. Добрич. П. Н. се представил за гражданин на София и пожелал да на-прави нотариална заверка на предварително изгот-вено пълномощно и 2 броя декларации по ДОПК. С пълномощното П. Н. упъл-номощавал В.М. да го представлява и да го под-писва при изготвяне, наба-вяне на документи и из-вършване на сделки на уп-равление и разпореждане със собствения му недви-жим имот – нива с площ 99,998 дка в землището на с. Гурково, община Бал-чик. Пълномощното дава-ло право имотът да бъде продаден на цена, каквато сметне за добре и на когото прецени, включително и сам на себе си.

За целта имал право да го представлява и подпис-ва пред купувачи, нота-риуси, и т. н.

Разследващите устано-вили, че представената от П. Н. лична карта на лице от София, е била неист-инска в имената и ЕГН-то на лицето.

След нотариалната зав-ерка, на 26.10.2009 г. не-познато лице се обадило на управител на Агенция за недвижими имоти в гр. Добрич, и предложило зе-меделска земя в землището на с. Гурково. То се инте-ресувало за цената на един декар. От агенцията му предложили цена 620 – 630 лв. за декар. На 28.10. 2009 г. същото лице се позвънило отново и съоб-щило, че продава около 50  декара като посочило но-мер на имота. Управителят на агенцията проверил имота и се обадил на теле-фонния номер, от който получил предложението. Мъжът, който отговорил се представил за собстве-ник на имота и заявил, че всички документи са гото-ви за изповядване на сдел-ката. От агенцията поиска-ли време, за да намерят купувач и възможност да се запознаят с докумен-тите. В. М. се съгласил да ги изпрати по факс, но те не били получени.

На 29.10.2009 г. двамата пристигнали в нотариална-та кантора. При проверка на номера на личната кар-та, нотариусът установил, че същия не отговаря на документа му за самолич-ност и повикал полиция. В. М. бил задържан в нота-риалната кантора, а П. Н. пред нея. Наказателното дело срещу П. Д. Н. от гр. Плевен продължава.

 

Коментарите са затворени.