Х световна купа за жени по културизъм и фитнес Гранд При “Дионисополис 2010”

Nov 1st, 2010 | От | Category: В РЕГИОНА

Де­се­ти­ят юби­ле­ен тур­нир по фи­т­нес и кул­ту­ри­зъм за же­ни в Бал­чик се про­ве­де в при­по­в­ди­г­на­та ат­мо­с­фе­ра. Пу­б­ли­ка­та бе­ше по­ве­че от вся­ка дру­га го­ди­на пре­ди та­зи. Мо­ми­че­та­та от „Данс” с ръ­ко­во­ди­тел Е.Ки­ри­ло­ва тан­цу­ва­ха още по-въз­тор­же­но, за­що­то за по­ре­д­на го­ди­на ор­га­ни­за­то­ри­те на тур­ни­ра и пу­б­ли­ка­та ги пре­д­по­чи­тат ка­то до­б­ре тан­цу­ва­щи през на­ло­жи­тел­ни­те па­у­зи на от­дел­ни­те ета­пи на съ­с­те­за­ни­е­то.
Ви­дя­х­ме по­з­на­ти­те ни име­на от ми­на­ло­го­ди­ш­ния тур­нир. Осо­бе­но впе­ча­т­ля­ва­що бе при­с­ти­га­не­то на Ме­ри­лин Ма­кен­зи от Ка­на­да, ко­я­то по­т­вър­ди сво­е­то ви­це­с­ве­то­в­на сла­ва от ми­на­ла­та 2009 г.

Ви­ж­да­ме как все по­ве­че из­ра­с­т­ва в то­зи спорт бъл­гар­ка­та Еле­на Кън­че­ва и бя­х­ме във въз­торг от пре­д­с­та­вя­не­то на дру­га­та бъл­гар­ка Ма­ри­е­ла Сла­во­ва., ко­я­то зае 6 мя­с­то. Най-кра­си­ва и ако има­ше на­г­ра­да на пу­б­ли­ка­та за оча­ро­ва­тел­ност ще­ше да бъ­де ук­ра­ин­ка­та Жа­на Аги­е­ва, ко­я­то зае пе­то мя­с­то. Тя бе и най-по­д­к­ре­пя­на от бли­зи­ки­те си по вре­ме на съ­с­те­за­ни­е­то.Ру­с­ки­ня­та Ол­га Кон­ку­ри­на от Из­ра­ел зае че­т­вър­то­то мя­с­то. Най-сил­но се пре­д­с­та­ви­ха три­те ру­мън­ки. Ан­на-Ма­рия Звън­ка, ко­я­то е мно­го­к­ра­т­на уча­с­т­ни­ч­ка и за нея се­д­мо­то мя­с­то не бе про­б­лем.Еним Хря­б­ка зае тре­то мя­с­то и ко­га­то при­е­ма­ше ме­да­ла си се ви­дя­ха скъ­пи­те и пръ­с­те­ни от зла­то, а на Кар­мен Ле­ху пре­д­се­да­те­лят на жу­ри­то Яни­с­лав Та­чев връ­чи пър­во­то мя­с­то. Тя но­се­ше мно­го впе­ча­т­ля­ва­ща гри­в­на със скъ­по­цен­ни ка­мъ­ни в уни­сон с кра­сив съ­с­те­за­те­лен ко­с­тюм.
По­ра­ди кри­за­та уча­с­т­ва­ха са­мо 8 съ­с­те­за­тел­ки, но те по­ка­за­ха за­ви­д­но ка­че­с­т­во на сво­и­те из­пъл­не­ния. Впе­ча­т­ля­ва­ща бе­ше сво­бо­д­на­та им фи­т­нес про­г­ра­ма. Во­де­щи­ят съ­с­те­за­ни­е­то до­б­ре про­во­ки­ра­ше пу­б­ли­ка­та, за да сти­му­ли­ра съ­с­те­за­тел­ки­те, до­ш­ли от тол­ко­ва да­ле­че в мал­кия бял град, за да го на­п­ра­вят още по-по­пу­ля­рен ка­то град на кра­со­та­та и хар­мо­ни­я­та, на здра­вия спор­тен дух и мла­дост.

Маруся КОСТОВА

Коментарите са затворени.