Двама подсъдими за кражба на лек автомобил

Jul 25th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА, Общински новини, ПОЗИЦИИ

Районен съд – Балчик, одобри сключеното между 19-годишните В. Ст. В. и Р. П. Р. споразумение за ре-шаване на делото им досъ-дебното производство.

Те са признати за винов-ни в това, че след предва-рителен сговор помежду си и с останалите двама младежи, в немаловажен случай, чрез използване на техническо средство – автомобилен ключ са от-краднали чуждо моторно превозно средство – лек автомобил „Опел Кадет” на стойност 680 лв. от вла-дението на 46-годишен мъж от с. Оброчище, с на-мерение да го ползват, като настъпила повреда на пре-возното средство в размер на 648,01 лв. и същото е изоставено без надзор.

По силата на споразуме-нието В. В. ще търпи 6 ме-сеца лишаване от свобода при първоначален строг затворнически режим. Р. Р. получи наказание 6 месеца условно лишаване от сво-бода с 3 години изпита-телен срок.

В. В. и Р. Р. заявиха пред Районен съд – Балчик, че се признават за виновни и доброволно са подписали споразумението с проку-ратурата.

Наказателното произ-водство срещу двамата е прекратено.

Пресцентърът припом-ня, че Д. А. и 15-годиш-ният са привлечени да от-говарят, че са сторили дея-нието като непълнолетни, но след като са разбирали свойството и значението му и са могли да ръководят постъпките си.

Според първоначално внесения в Районен съд – Балчик, обвинителен акт на 16.06.2012 г. Д. А. заедно с 15-годишния и В. В. отишли в дома на по-страдалия в с. Оброчище да откраднат желязо. Три-мата знаели, че собстве-никът не бил у дома си от два месеца. Те влезли в ма-зето на къщата през отво-рената му врата. Напъл-нили в чували железни ма-териали. В сандък намери-ли автомобилни ключове с емблемата на „Опел. Пробвали да отворят пар-кирания в двора „Опел Вектра”, но не могли. Тога-ва излезли на улицата, където бил спрян другият автомобил на 46-годиш-ния тъжител. Установили, че ключовете са за този „Опел Кадет”. Тогава ре-шили да не вземат чувалите с метални предмети и ги оставили в двора. Взели ключовете за „Опел Ка-дет” и ги скрили в храсти, в близост до двора.

На 18.06.2012 г. тримата пили бира с двама прия-тели пред магазин в с. Об-рочище. Едното момче си тръгнало, а останалите четиримата решили да взе-мат автомобила „Опел Ка-дет”, за да се разходят. Подсъдимият Р. Р. не знаел за действията на остана-лите от преди два дни, но решил да се включи в раз-ходката. С помощта на пластмасова туба зареди-ли бензин от близката бен-зиностанция на стойност 22 лева.

След като ги последвала полицейска патрулка, един от извършителите избягал при потеглянето, а остана-лите трима продължили в посока с. Оброчище. След като се блъснали в бордюр на влизане в селото, три-мата младежи изскочили от колата и побягнали в раз-лични посоки. Въпреки то-ва, самоличността на чети-римата извършители е ус-тановена на следващия ден от полицията.

 

Коментарите са затворени.