Финансова санкция за кражба от Германия

Jul 25th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА, Общински новини, ПОЗИЦИИ

Окръжен съд – Добрич, призна финансова санкция, наложена от Районен съд – Шветцинген, Федерална република Германия, на 34-годишния Димитър Д. К. от гр. Шабла. Той трябва да заплати 704,10 лв., колкото е равностойността на постановени-те му глоба в размер на 300 EUR и 60 EUR раз-ходи за съдебното производство.

Те са дължими от Ди-митър К. по присъда на Районен съд – Шветцин-ген, влязла в сила на 14.07.2012 г. С нея шабле-нецът е признат за вино-вен в това, че на 04.07. 2011 г. към 18 ч. в тър-говски помещения на фирма в Хокенхайм е отнел чехли за баня, пла-стир, средство за отстра-няване на винетки, 2 опаковки тиквено семе, автопомпа и пемза, всичко на обща стой-ност 42,01 EUR, с цел да ги задържи, без да плати стойността им.

Окръжен съд – Доб-рич, разгледа делото в отсъствието на Д. К., но след като назначи слу-жебено лице да пред-ставлява интересите му.

Окръжен съд – Доб-рич, разпореди решени-ето му да бъде изпра-тено за изпълнение на ТД на НАП – Варна, офис Добрич. За съдеб-ния акт ще бъде уведо-мен и подсъдимия.

 

Коментарите са затворени.