“Повишена информираност на туристическия клъстер за опазване и управление на околната среда”

Jul 25th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА, ВАЖНА, Общински новини, ПОЗИЦИИ

IMG_0980

На 15 и 16 юли 2013 в гр. Бал­чик се про­ве­де дву­д­не­вен обу­чи­те­лен се­ми­нар за по­до­б­ря­ва­не на ос­ве­до­ме­но­ст­та на мал­ки­те и сре­д­ни пре­д­п­ри­я­тия за ети­ке­ти­ра­не­то и ЕМАС. Се­ми­на­рът бе ор­га­ни­зи­ран в рам­ки­те на про­ект № 2(4i)-2.1-8 „По­ви­ше­на ин­фор­ми­ра­ност на ту­ри­с­ти­че­с­кия клъ­с­тер за опа­з­ва­не и уп­ра­в­ле­ние на окол­на­та сре­да“ MIS ETC Code 332. Про­е­к­тът е фи­нан­си­ран от Ев­ро­пей­с­ки Съ­юз по про­г­ра­ма за Тран­с­г­ра­ни­ч­но съ­т­ру­д­ни­че­с­т­во Ру­мъ­ния-Бъл­га­рия 2007-2013.

В се­ми­на­ра взе­ха уча­с­тие Ми­ле­на Иг­на­то­ва и Ка­мен Чи­пев, ко­и­то пре­д­с­та­ви­ха и пре­д­ло­жи­ха за об­съ­ж­да­не те­ми­те „Тен­ден­ции в сфе­ра­та на ту­ри­з­ма и окол­на­та сре­да», «30 при­чи­ни да въ­ве­дем уп­ра­в­ле­ние по окол­на сре­да» , «До­б­ри пра­к­ти­ки в сфер­та­та на ту­ри­з­ма», «Сер­ти­фи­ка­ции и мар­ки­ро­в­ки».

На уча­с­т­ни­ци­те от бъл­гар­с­ка и ру­мън­с­ка стра­на бя­ха пре­до­с­та­ве­ни и раз­ра­бо­те­ни­те по Про­е­к­та «Стра­те­гия за ус­той­чи­во раз­ви­тие на тран­с­г­ра­ни­чен ре­ги­он  Об­ласт До­б­рич и пре­фе­к­ту­ра Кон­с­тан­ца 2012 – 2015», « На­ръ­ч­ник за обу­че­ние на ек­с­пер­ти по ев­ро­пей­с­ка еко­мар­ки­ро­в­ка и си­с­те­ма за уп­ра­в­ле­ние на окол­на­та сре­да  (EMAS),  и уче­б­но­то по­со­бие по ус­той­чи­во раз­ви­тие.

/Б.Т./

IMG_0978

Коментарите са затворени.