Борис Червенков – пети в света

Jul 17th, 2013 | От | Category: ВАЖНА

17

28-30 юни 2013 г. в Ан­г­лия, Бир­мин­гам, се про­ве­де Све­то­в­но­то пър­вен­с­т­во по те­нис на ма­са за ве­те­ра­ни.

Уча­с­т­ва­ха 9 дър­жа­ви: Ан­г­лия, Уелс, Ир­лан­дия, Гер­ма­ния, Хо­лан­дия, Швей­ца­рия, Тур­ция, Ав­с­т­ра­лия и Бъл­га­рия. Бо­рис Чер­вен­ков от Бал­чик уча­с­т­ва в от­бо­ра на Ре­пу­б­ли­ка Бъл­га­рия – ве­те­ра­ни 70+. От­бор­но Бъл­га­рия се кла­си­ра на че­т­вър­то мя­с­то, ко­е­то е го­лям ус­пех за мал­ка­та ни дър­жа­ва и го­ле­ми­те спор­ти­с­ти в нея.

На 30юни, в за­к­лю­чи­тел­ния ден не­де­ля, се про­ве­де ин­ди­ви­ду­а­лен тур­нир. Уча­с­т­ва­ха 32 съ­с­те­за­те­ли, раз­пре­де­ле­ни в 8 гру­пи по 4 те­ни­си­с­ти. В V гру­па Б. Чер­вен­ков иг­ра с ан­г­ли­ча­нин, гер­ма­нец и ав­с­т­ра­ли­ец. С 3 по­бе­ди на­ши­ят съ­с­те­за­тел се кла­си­ра пър­ви и про­дъл­жи във вто­рия кръг – ве­че с 16 съ­с­те­за­те­ли. От­но­во по­бе­да над ан­г­ли­ча­нин и Б. Чер­вен­ков се кла­си­ра във фи­нал­на­та ос­ми­ца. На че­т­върт фи­на­ла има­ше сблъ­сък с гер­ма­нец и мал­ко не му до­с­ти­г­на да иг­рае за пър­ви­те ме­да­ли – за­гу­би с 2:3 гей­ма.

Б. Чер­вен­ков се кла­си­ра на пе­то мя­с­то, ко­е­то е го­лям ус­пех при сил­на­та све­то­в­на кон­ку­рен­ция.

Бал­чи­ш­ки­ят те­нис ве­те­ран сър­де­ч­но бла­го­да­ри на спон­со­ри­те, ко­и­то му по­мо­г­на­ха да иг­рае на Све­то­в­но­то пър­вен­с­т­во по те­нис на ма­са в Ан­г­лия.

То­ва са зе­ме­дел­с­ки­те ко­о­пе­ра­ции “Чер­но мо­ре – Бал­чик”, Гур­ко­во, “За­хар­ни из­де­лия” – Вар­на и РПК Бал­чик.

“Бла­го­да­ря ви ми­ли хо­ра, за ва­ша­та лю­бов към спор­та за про­с­ла­ва на на­шия кра­сив и чу­де­сен град Бал­чик. То­ва още по­ве­че ме ам­би­ци­ра за сле­д­ва­щи­те тур­ни­ри в Бъл­га­рия и чу­ж­би­на” – ка­за след за­в­ръ­ща­не­то си в Бъл­га­рия удо­в­ле­т­во­ре­ни­ят от пре­д­с­та­вя­не­то си в Бир­мин­гам бал­чи­ш­ки те­ни­сист Бо­рис Чер­вен­ков.

/Б.Т/

Коментарите са затворени.