Здравословен хляб от фараонска пшеница

Jul 17th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА

13

На 13 юли в с. Гурково започна жътвата на лимец. Откриха я самодейките от местното читалище. Те поднесоха първия сноп на собственика Тодор Моралийски, а той ги дари с пари, както му е редът. Изпяха се песни за берекет, разчупи се питка, символ на богатата реколта.

Фото: М. КОСТОВА

16

То­дор Мо­ра­лий­с­ки е пи­о­нер в сеенето на ли­мец в До­б­ру­джа, за ко­е­то ве­че по­лу­ча­ва сво­е­то удо­в­ле­т­во­ре­ние – 250 кг от дка.

15

 Тодор Няголов, председател на Обл. съвет на хлебопроизводителите от Добричка област, стимулира разпространението на лимец вече на територията на 400 дка. в Добруджа.

На 13 юли мно­го хо­ра ме гле­да­ха с учу­д­ва­не, че ще хо­дя на за­жен­ва­не­то на пше­ни­ца в Гур­ко­во. Тя ве­че е ожъ­на­та на­в­ся­къ­де в До­б­ру­джа, но не и ли­ме­цът, пра­ро­ди­те­лят на дне­ш­на­та пше­ни­ца, кой­то от две го­ди­ни се от­г­ле­ж­да от То­дор Мо­ра­лий­с­ки, за­па­лил и ед­но­и­мен­ния си бра­то­в­чед за та­зи по­ч­ти без­г­лу­те­но­ва пше­ни­ца, бо­га­та на цинк, ман­ган, ма­г­не­зий, фо­с­фор, из­ве­с­т­на на хо­ра­та от­пре­ди 17 000 го­ди­ни, хра­на на фа­ра­о­ни­те и на вси­ч­ки днес, ко­и­то имат ко­лит, не­в­ро­зи, ши­по­ве и за уве­ли­ча­ва­не на съ­п­ро­ти­ви­тел­ни­те си­ли на ор­га­ни­з­ма. Т.Мо­ра­лий­с­ки е сял 20 дка, а об­що в До­б­ру­джа ен­ту­си­а­с­ти­те имат ве­че до­би­ви от над 400 дка. Цел­та е да се въз­с­та­но­ви най-про­с­ти­ят ге­но­тип пше­ни­ца – по­д­чер­та­ва Т.Мо­ра­лий­с­ки. Аз съм дре­бен сто­па­нин, но имам ам­би­ции да сея и по­лу­ча­вам до­би­ви от ли­мец, спел­та /не­м­с­ка пше­ни­ца, тре­то по­ко­ле­ние ли­мец/и ка­лут /еги­пе­т­с­ка пше­ни­ца/. Те са био­ло­ги­ч­ни кул­ту­ри с чи­с­то бра­ш­но, ко­е­то се по­лу­ча­ва при ме­ле­не с мал­ки ма­ши­ни, ка­к­то и при­би­ра­не­то е с по­чи­с­те­ни ма­ши­ни. За по­чи­с­тен ли­мец це­на­та е 8 лв. за кг, а за не­по­чи­с­тен – 4 лв. та­зи го­ди­на до­би­вът от де­кар е над 250 кг., ко­е­то пак е на пе­чал­ба, въ­п­ре­ки го­ля­ма­та ре­кол­та от оби­к­но­ве­на­та хле­б­на пше­ни­ца, ко­я­то се то­ри сре­щу ма­на, ръ­ж­да, гла­в­ня, ко­и­то при ли­ме­ца не се раз­ви­ват, до­ри по­ч­ва­та се по­чи­с­т­ва от са­мо се­бе си след ка­то вър­ху нея е от­г­ле­ж­дан ли­мец.

То­дор Мо­ра­лий­с­ки ще бъ­де по­д­к­ре­пян ка­к­то до­се­га от Све­т­ла Да­мя­но­ва, ма­ги­с­тър по фар­ма­це­в­ти­ка и То­дор Ня­го­лов, пре­д­се­да­тел на Съ­ю­за на хле­бо­п­ро­и­з­во­ди­те­ли­те в До­б­ри­ч­ка об­ласт, ко­и­то бя­ха на ри­ту­ал­но­то за­жън­ва­не на ли­ме­ца в с.Гур­ко­во.

Да по­з­д­ра­вим Т.Мо­ра­лий­с­ки за сме­ло­то му на­чи­на­ние, ко­е­то да­ва ре­зул­та­ти и хля­бът от ли­мец ста­ва все по-тър­се­на здра­во­с­ло­в­на хра­на.

Маруся КОСТОВА

 

Коментарите са затворени.