Международен фестивал за късометражно кино “В Двореца” – Балчик

Jul 17th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА, ИЗКУСТВО

9

              Талантливите режисьори пред читалище”П. Хилендарски”                    Фото: Facebook

Ру­мън­с­ки­ят филм Са­мо­та, ко­п­ро­ду­к­ция с Фран­ция, на ре­жи­сьо­ра Льо­ва Же­д­ли­ч­ки спе­че­ли го­ля­ма­та на­г­ра­да „Сре­бър­на при­н­це­са” на 11-ия Ме­ж­ду­на­ро­ден фе­с­ти­вал за къ­со­ме­т­ра­ж­но ки­но „В Дво­ре­ца”  Бал­чик. Ми­ни­с­тъ­рът на кул­ту­ра­та Пе­тър Сто­я­но­вич връ­чи пре­с­ти­ж­но­то от­ли­чие на ди­ре­к­то­ра на Дър­жа­в­ния кул­ту­рен ин­с­ти­тут „Кул­ту­рен цен­тър  Дво­ре­ца” в Бал­чик Же­ни Ми­хай­ло­ва, а тя обе­ща да го пре­да­де на еки­па на фил­ма, кой­то бе въз­пре­пя­т­с­т­ван да при­съ­с­т­ва на офи­ци­ал­на­та це­ре­мо­ния в Ка­мен­на­та за­ла в Кул­тур­ния цен­тър „Дво­ре­ца”.

Са­мо­та е тре­ти­ят филм на ре­жи­сьо­ра, в кой­то се раз­ка­з­ва ис­то­ри­я­та на ру­мън­с­ка про­с­ти­ту­т­ка, из­на­си­ле­на във Фран­ция. Фил­мът Са­мо­та е от ме­ж­ду­на­ро­д­ния кон­курс на фе­с­ти­ва­ла, в кой­то на пър­во мя­с­то бе кла­си­ран да­т­с­ки­ят филм Бар­ва­ло на Ра­с­мус Кло­с­тер Бро – ци­ган­с­ка дра­ма, съ­з­да­де­на след ме­се­ци им­п­ро­ви­за­ци­он­ни уп­ра­ж­не­ния с не­про­фе­си­о­нал­ни ак­тьо­ри от Се­ве­рен Ше­ланд, Да­ния.

По­бе­ди­те­лят в на­ци­о­нал­ния кон­курс на 11-ия Ме­ж­ду­на­ро­ден фе­с­ти­вал за къ­со­ме­т­ра­ж­но ки­но „В Дво­ре­ца” е про­во­ка­ти­в­ни­ят филм Бо­тев е иди­от на Де­ян Ба­ра­рев. Фил­мът бе от­ли­чен и със спе­ци­ал­на­та на­г­ра­да Euroshorts Special Mention, ко­я­то му оси­гу­ря­ва про­же­к­ция в рам­ки­те на де­вет ев­ро­пей­с­ки фе­с­ти­ва­ли за къ­со­ме­т­ра­ж­но ки­но.

На­г­ра­да­та за най-до­бър до­ку­мен­та­лен филм на фе­с­ти­ва­ла спе­че­ли ку­бин­с­ки­ят филм Ку­че­та на Пе­д­ро Пио, кой­то по лю­бо­пи­тен на­чин пре­д­с­та­вя кла­со­во­то раз­с­ло­е­ние в Ха­ва­на чрез жи­во­та на пет ку­че­та.

По­се­ти­те­лят на бъл­га­ри­на Ге­ор­ги Де­чев, кой­то жи­вее в Хо­лан­дия, ко­п­ро­ду­к­ция ме­ж­ду две­те стра­ни, е от­ли­че­ни­ят ани­ма­ци­о­нен филм на фе­с­ти­ва­ла. Ки­но­т­вор­ба­та е кра­тък дра­ма­ти­чен раз­каз за са­мо­тен чо­век, кой­то тър­си сми­съ­ла на жи­во­та.

Яж бе из­лъ­чен за по­бе­ди­тел при ек­с­пе­ри­мен­тал­ни­те фил­ми на 11-ия Ме­ж­ду­на­ро­ден фе­с­ти­вал за къ­со­ме­т­ра­ж­но ки­но, а лен­та­та е де­ло на гер­ман­с­кия ре­жи­сьор Мо­риц Кре­мер.

Ин­дий­с­ки­ят до­ку­мен­та­лен филм Тан­ци­те на Гоа на ре­жи­сьор­ка­та На­ли­ни Ел­ви­но де Со­ус за­с­лу­жи на­г­ра­да­та на пу­б­ли­ка­та. Ек­с­пе­ри­мен­тал­ни­ят Стр-аз-ти на из­ра­е­ле­ца Орен Шке­ди, иг­рал­ни­ят филм Ща­с­т­ли­ви за­е­д­но на Йо­сиф Ме­ла­мед – от кон­кур­са за бъл­гар­с­ки фил­ми иМо­ми­че­то ме­ч­та  от до­ку­мен­тал­ния кон­курс, бя­ха спе­ци­ал­но от­бе­ля­за­ни от жу­ри­то.

От­ли­че­ни­те на се­си­я­та за пре­д­с­та­вя­не на фил­мо­ви про­е­к­ти в дни­те на фе­с­ти­ва­ла са Не­ш­ка Ка­ра­джин­с­ка с 3000 лв., за да мо­же да за­с­не­ме фил­ма си Раз­к­ри­тиe, Мар­тин Или­ев  със сни­ма­ч­на те­х­ни­ка за осъ­ще­с­т­вя­ва­не­то на про­е­к­та Мо­же би ут­ре, и Кон­с­тан­тин Ту­рин  със зла­т­но кюл­че – на­г­ра­да­та за най-до­б­ро пре­д­с­та­вя­не на про­ект за Сам.

Об­щи­ят на­г­ра­ден фонд на 11-я ки­но­фе­с­ти­вал “В Дво­ре­ца” е в раз­мер на 10 000 ев­ро в зла­то и па­ри­ч­ни на­г­ра­ди. На це­ре­мо­ни­я­та по за­к­ри­ва­не на фе­с­ти­ва­ла “В Дво­ре­ца” при­съ­с­т­ва­ха и за­ме­с­т­ник-ми­ни­с­т­ри­те на кул­ту­ра­та Ве­ли­с­ла­ва Кръ­с­те­ва и Ва­сил Ва­си­лев, кме­тът на об­щи­на Бал­чик Ни­ко­лай Ан­ге­лов, ди­ре­к­то­рът на На­ци­о­нал­ния фил­мов цен­тър Ма­рин Мар­че­в­с­ки.

/www.inthepalace.com/

 

Коментарите са затворени.