“РибАрт фест” в Белия град, защото му отива

Jul 17th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА, ИЗКУСТВО

„Ри­бАрт фест“ е име­то на но­вия фе­с­ти­вал, кой­то ще се про­ве­де в Бал­чик. Кул­тур­ни­ят афиш на Фе­с­ти­вал­ния град на Бал­ка­ни­те се обо­га­ти с но­во  съ­би­тие с по­д­к­ре­па­та на Опе­ра­ти­в­на про­г­ра­ма за раз­ви­тие на се­к­тор  “Ри­бар­с­т­во” 2007-2013. Об­ща­та стой­ност на про­е­к­та е 271 472,10 ле­ва. Цел­та е по­до­б­ря­ва­не ка­че­с­т­во­то на кул­тур­ни­те ре­сур­си на Об­щи­на Бал­чик и  по­пу­ля­ри­зи­ра­не на при­ро­д­но­то и кул­тур­но на­с­ле­д­с­т­во за пре­в­ръ­ща­не­то на об­щи­на­та в ед­но по-при­в­ле­ка­тел­но мя­с­то за жи­вот, ту­ри­зъм и ин­ве­с­ти­ции, чрез ин­те­г­ри­ра­не на ри­бар­с­кия се­к­тор, по­с­ре­д­с­т­вом про­ве­ж­да­не на фо­ру­ми на из­ку­с­т­во­то, свър­за­ни с ри­бар­с­ка­та об­щ­ност. Дей­но­с­ти­те по про­е­к­та пре­д­ви­ж­дат про­ве­ж­да­не на фе­с­ти­вал в рам­ки­те на три дни в НЧ „Па­и­сий Хи­лен­дар­с­ки 1870“, къ­де­то ще има му­зи­кал­ни из­пъл­не­ния, ще се про­же­к­ти­рат фил­ми, ще се пре­д­с­та­вят из­ло­ж­би, свър­за­ни с по­ми­нъ­ка на ме­с­т­ни­те жи­те­ли. Пре­д­ви­ж­да се и де­гу­с­та­ция на ри­б­ни спе­ци­а­ли­те­ти. Бла­го­да­ре­ние на про­е­к­та, чи­та­ли­ще­то в Бал­чик ще бъ­де обо­ру­д­ва­но със съ­в­ре­мен­на сце­ни­ч­на те­х­ни­ка, но­ви зри­тел­с­ки сто­ло­ве, ви­део и ау­дио апа­ра­ту­ра.

 

Коментарите са затворени.