“Група 9 +” откри изложба на пластики от дърво на тема “Свободата.net” в ХГ

Jul 17th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА, ИЗКУСТВО

В Гра­д­с­ка­та ху­до­же­с­т­ве­на га­ле­рия в Бал­чик “Гру­па 9 +” бе от­к­ри­та из­ло­ж­ба на пла­с­ти­ки от дър­во на те­ма “Сво­бо­да­та.net”. Бъл­гар­с­ко­то на­ци­о­нал­но ра­дио е ме­ди­ен пар­т­ньор на съ­би­ти­е­то.

Все­ки един от де­се­ти­ма­та ху­до­ж­ни­ци по­ка­з­ва сво­я­та гле­д­на то­ч­ка, ин­тер­п­ре­та­ция и раз­би­ра­не за сво­бо­да­та чрез сре­д­с­т­ва­та на съ­в­ре­мен­но­то из­ку­с­т­во. За про­е­к­та обя­с­ня­ва ку­ра­то­рът на из­ло­ж­ба­та Ивай­ло Пе­ев:

Ос­но­в­на­та идея е да се опи­та­ме да пре­д­с­та­вим чрез из­ку­с­т­во­то до­кол­ко сме сво­бо­д­ни всъ­щ­ност. Имен­но за­то­ва про­е­к­тът се ка­з­ва “Сво­бо­да­та.net”, ка­то има за­ка­ч­ка с ин­тер­нет и изо­б­що въз­мо­ж­но­с­ти­те, ко­и­то ни пре­д­ла­га, и усе­ща­не­то за сво­бо­да в про­с­т­ран­с­т­во­то, сво­бо­да­та на ин­фор­ма­ция и та­ка да ви­дим то­зи въ­п­рос – до­кол­ко всъ­щ­ност сме сво­бо­д­ни и до­кол­ко сме ан­га­жи­ра­ни с вси­ч­ко, ко­е­то е око­ло нас, до­кол­ко ни ог­ра­ни­ча­ва и до­кол­ко ни съ­з­да­ва усе­ща­не­то за сво­бо­да. Вси­ч­ко, ко­е­то се слу­ч­ва в мо­мен­та, по­ка­з­ва, че хо­ра­та не се чу­в­с­т­ват сво­бо­д­ни. С не­ща­та, ко­и­то ни ог­ра­ни­ча­ват и ко­и­то ни се на­т­ра­п­ват, до го­ля­ма сте­пен ние ня­ма­ме из­бор, спо­ред мен имен­но то­ва по­ка­з­ва­не и се­га в син­х­рон с вси­ч­ко, ко­е­то се слу­ч­ва, и в то­зи сми­съл про­е­к­тът в мо­мен­та на­и­с­ти­на е из­к­лю­чи­тел­но ак­ту­а­лен пре­д­вид си­ту­а­ци­я­та. Спо­ред мен се по­лу­чи до­б­ре.

/dobrich.info/

 

Коментарите са затворени.