Обществени поръчки

Jul 17th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА, Общински новини, обяви

Оборудване на операционна зала

Обществена поръчка С ПРЕДМЕТ: „Доставка на оборудване за операционна зала”

ЗА ПРОЕКТ: „Преустройство, ремонт и инсталации на част от сградата на МБАЛ – Балчик за оборудванен със специализирана апаратура”, по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-11/2011 „Подкрепа за реконструкция/обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации”, бюджетна линия BG161PO001/1.1-11/2011, приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.1 „Социална инфраструктура”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, 2о договор № BG161PO001/1.1-11/2011/013

КРАЕН СРОК за закупуване на документацията: до 16.00 часа на 12.08.2013 г.

КРАЕН СРОК за подаване на искания за разяснения: до 16.00 часа на 12.08.2013 г.

КРАЕН СРОК за предаване на офертите: до 16.00 часа на 22.08.2013 г.

Необходимите документи могат да се закупят от касата на Общината

Консервация, реставрация и социализация на Туристическите атракции

 

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Изпълнение на „Консервация, реставрация и социализация на Туристически атракции на територията на Община Балчик”

ЗА ПРОЕКТ: „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура на територията на Община Балчик”, договор за безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/3.1-03/2010/005, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

КРАЕН СРОК за закупуване на документацията: до 16.00 часа на 05.08.2013 г.

КРАЕН СРОК за подаване на искания за разяснения: до 16.00 часа на 05.08.2013 г.

КРАЕН СРОК за предаване на офертите: до 16.00 часа на 14.08.2013 г.

Необходимите документи могат да се закупят от касата на Общината

 

 

 

 

 

 

Оставете коментар