ПОКАНА за представяне на оферти

Jul 17th, 2013 | От | Category: Общински новини, обяви

Предмет на поканата:  „Избор на изпълнител за осъществяване на мерки за информация и публичност за общ. Балчик във връзка с изпълнение на договор № А12-22-168 от 03.06.2013 г. “Подпомагане на устойчивото развитие на Община Балчик чрез обучение на служителите в общинската администрация”, Оперативна програма „Административен капацитет 2007-2013г”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”

Краен срок за получаване на оферти: 16.00  часа на 23.07.2013.

Офертите се подават  лично или по пощата с обратна разписка, респ. куриер на адреса на Общинска администрация – гр. Балчик – пл. „21-ви септември” №6

Лице за приемане на оферти: Красимира Костова –  мл. експерт Община Балчик,

тел: 0579/ 7-10-46.

За въпроси и допълнителна информация: Димитрин Димитров – д-р Дирекция “ТЕМСЕ”,
Община Балчик, тел: 0579/71053.

 

Коментарите са затворени.