П Р О Т О К О Л № 28 от извънредно заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 10 юли 2013 г.

Jul 17th, 2013 | От | Category: ПРОТОКОЛИ НА ОБС

По пър­ва то­ч­ка от дне­в­ния ред: Пре­д­ло­же­ние за раз­г­ле­ж­да­не и при­е­ма­не Го­ди­шен фи­нан­сов от­чет за дей­но­ст­та на “МБАЛ-Бал­чик” ЕО­ОД за 2012 го­ди­на.

Вносител: д-р Маргарита Калинова – председател на ПКЗССД

РЕШЕНИЕ 392: На ос­но­ва­ние чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, об­щин­с­ки съ­вет – Бал­чик при­е­ма Го­ди­ш­ния от­чет за дей­но­ст­та на “МНО­ГО­П­РО­ФИЛ­НА БОЛ­НИ­ЦА ЗА АК­ТИ­В­НО ЛЕ­ЧЕ­НИЕ – БАЛ­ЧИК” ЕО­ОД за 2012 го­ди­на, Го­ди­ш­ния фи­нан­сов от­чет и го­ди­ш­на­та да­нъ­ч­на де­к­ла­ра­ция за 2012 го­ди­на.

Гласуване: 14 „ЗА”, 0 „ПРО­ТИВ”,1 „ВЪЗ­ДЪР­ЖА­ЛИ СЕ”

По вто­ра то­ч­ка от дне­в­ния ред: Пре­д­ло­же­ние за раз­г­ле­ж­да­не и при­е­ма­не Го­ди­шен фи­нан­сов от­чет за дей­но­ст­та на “Ме­ди­цин­с­ки цен­тър -І-Бал­чик” ЕО­ОД за 2012 го­ди­на.    

Вносител: д-р Маргарита Калинова – председател на ПКЗССД

РЕШЕНИЕ 393: На ос­но­ва­ние чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, об­щин­с­ки съ­вет – Бал­чик при­е­ма Го­ди­ш­ния от­чет на “Ме­ди­цин­с­ки цен­тър-І-Бал­чик” ЕО­ОД за 2012 го­ди­на,  Го­ди­ш­ния фи­нан­сов от­чет и го­ди­ш­на­та да­нъ­ч­на де­к­ла­ра­ция за 2012 го­ди­на.

Поименно гласуване:

15 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 1 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Виктор ЛУЧИЯНОВ, Председател на ОбС-Балчик

Коментарите са затворени.