Криминална част

Jul 17th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА, ПОЗИЦИИ

Шофиране без книжка

Ра­йо­нен съд  Бал­чик раз­г­ле­да на 15.07.2013 г. на­ка­за­тел­но де­ло сре­щу 21-го­ди­ш­ния К. В. Д от гр. Бал­чик в до­съ­де­б­но­то про­из­во­д­с­т­во.

Той се при­з­на­ва за  ви­но­вен в то­ва, че 14.06.2013 г. в с. Кра­не­во, об­щи­на Бал­чик, е уп­ра­в­ля­вал лек ав­то­мо­бил „Форд Мон­део”, без да при­те­жа­ва сви­де­тел­с­т­во за уп­ра­в­ле­ние на мо­тор­но пре­во­з­но сре­д­с­т­во в ед­но­го­ди­шен срок от на­ка­за­тел­но по­с­та­но­в­ле­ние на На­чал­ник се­к­тор „Пъ­т­на по­ли­ция” към ОД на МВР  Си­ли­с­т­ра, за съ­що­то де­я­ние.

Със спо­ра­зу­ме­ние се пре­д­ла­га на К. Д да бъ­дат на­ло­же­ни ог­ра­ни­чи­тел­ни мер­ки за кон­т­рол и въз­дей­с­т­вие без ли­ша­ва­не от сво­бо­да, т. е. на­ка­за­ние про­ба­ция. То­ва са за­дъл­жи­тел­на ре­ги­с­т­ра­ция по на­с­то­ящ ад­рес за срок от 6 ме­се­ца и за­дъл­жи­тел­ни пе­ри­о­ди­ч­ни сре­щи с про­ба­ци­о­нен слу­жи­тел за съ­щия пе­ри­од.

Пиян шофьор на пътя

Ра­йо­нен съд  Бал­чик раз­г­ле­да на 15.07.2013 г. на­ка­за­тел­но де­ло сре­щу 37-го­ди­ш­ния Ив. Ст. Ив. от  с. Бо­жу­рец, об­щи­на Ка­вар­на.

Той се при­з­на­ва за  ви­но­вен в то­ва, че на 19.05.2013  г. в гр. Бал­чик е уп­ра­в­ля­вал лек ав­то­мо­бил „Опел Си­г­нум” с кон­цен­т­ра­ция на ал­ко­хол в кръ­в­та над 1,2 на хи­ля­да, а имен­но 2,10 про­ми­ла. Пре­с­тъ­п­ле­ни­е­то е из­вър­ше­но уми­ш­ле­но. С не­го не са при­чи­не­ни ще­ти.

Пре­д­ла­га се на Ив. Ив. да бъ­де на­ло­же­но на­ка­за­ние про­ба­ция  ка­то тър­пи две про­ба­ци­он­ни мер­ки – за­дъл­жи­тел­на ре­ги­с­т­ра­ция по на­с­то­ящ ад­рес за срок от 6 ме­се­ца и за­дъл­жи­тел­ни пе­ри­о­ди­ч­ни сре­щи с про­ба­ци­о­нен слу­жи­тел за съ­щия пе­ри­од.

Пре­д­ла­га се съ­що на 37-го­ди­ш­ния да бъ­де на­ло­же­но на­ка­за­ние ли­ша­ва­не от пра­во да уп­ра­в­ля­ва мо­тор­но пре­во­з­но сре­д­с­т­во за срок от 6 ме­се­ца.

Ефективно наказание за балчиклия

Ра­йо­нен съд  Бал­чик раз­г­ле­да на 15.07.2013 г. пре­д­ло­же­но­то от Ра­йон­на про­ку­ра­ту­ра  Бал­чик, спо­ра­зу­ме­ние за ре­ша­ва­не на на­ка­за­тел­но де­ло сре­щу 25-го­ди­ш­ния В. Д. Ив. от гр. Бал­чик в до­съ­де­б­но­то про­из­во­д­с­т­во.

Той се при­з­на­ва за  ви­но­вен в то­ва, че на 08.02.2013 г. и на 16.02. 2013 г. в гр. Бал­чик, в ча­с­тен имот, в ус­ло­ви­я­та на про­дъл­жа­ва­но пре­с­тъ­п­ле­ние и в съ­у­ча­с­тие ка­то из­вър­ши­тел с 42-го­ди­шен мъж от гр. Бал­чик е от­нел чу­ж­ди дви­жи­ми ве­щи на об­ща стой­ност 144,30 лв. от вла­де­ни­е­то на две ли­ца от гр. Бал­чик. Сред от­к­ра­д­на­ти­те ве­щи има еле­к­т­ри­че­с­ки ка­бе­ли, кон­сер­ви, хра­ни­тел­ни про­ду­к­ти, бра­д­ва и дру­ги. При­чи­не­ни­те иму­ще­с­т­ве­ни вре­ди са въз­с­та­но­ве­ни в до­съ­де­б­но­то про­из­во­д­с­т­во.

Със спо­ра­зу­ме­ни­е­то се пре­д­ла­га на В. Ив. да бъ­де на­ло­же­но на­ка­за­ние ли­ша­ва­не от сво­бо­да за срок от 3 ме­се­ца при пър­во­на­ча­лен общ ре­жим в за­т­вор или за­т­вор­ни­че­с­ко об­ще­жи­тие.

С 1,25 промила зад волана

Ра­йо­нен съд – Бал­чик раз­г­ле­да на 12.07.2013 г. пре­д­ло­же­но­то от Ра­йон­на про­ку­ра­ту­ра – Бал­чик спо­ра­зу­ме­ние за ре­ша­ва­не на на­ка­за­тел­но де­ло сре­щу 21-го­ди­ш­ния Д. Зл. Д. от с Кру­ша­ри в до­съ­де­б­но­то про­из­во­д­с­т­во.

Той се при­з­на­ва за  ви­но­вен в то­ва, че на 29.06.2013 г. око­ло 04,10 ч. в ку­рор­тен ком­п­лекс „Ал­бе­на” е уп­ра­в­ля­вал лек ав­то­мо­бил „Хон­да Си­вик” с кон­цен­т­ра­ция на ал­ко­хол в кръ­в­та над 1,2 про­ми­ла, а имен­но – 1,25 про­ми­ла, ус­та­но­ве­но по на­д­ле­ж­ния ред с те­х­ни­че­с­ко сре­д­с­т­во „Ал­ко­тест Дре­гер 7510”.

Със спо­ра­зу­ме­ни­е­то се пре­д­ла­га на Д. Д. да бъ­де на­ло­же­но на­ка­за­ние про­ба­ция с две про­ба­ци­он­ни мер­ки – за­дъл­жи­тел­на ре­ги­с­т­ра­ция по на­с­то­ящ ад­рес за срок от 8 ме­се­ца и за­дъл­жи­тел­ни пе­ри­о­ди­ч­ни сре­щи с про­ба­ци­о­нен слу­жи­тел за срок от 8 ме­се­ца. Ис­ка се съ­дът да му на­ло­жи съ­що на­ка­за­ние „ли­ша­ва­не от пра­во да уп­ра­в­ля­ва мо­тор­но пре­во­з­но сре­д­с­т­во” за срок от 8 ме­се­ца.

Кражба от частен имот

На 9 юли е по­лу­че­но съ­о­б­ще­ние за из­вър­ше­на кра­ж­ба от ча­с­тен имот на­хо­дящ се на те­ри­то­ри­я­та на с. Кра­не­во. По дан­ни на тъ­жи­те­ля за вре­ме­то от 04:00 ча­са до 06:00 ча­са на 9 юли, не­из­ве­с­тен из­вър­ши­тел е про­ни­к­нал в имо­та и е из­вър­шил кра­ж­ба на ве­ло­си­пед. След про­ве­де­но из­дир­ва­не е ус­та­но­вен из­вър­ши­те­ля на де­я­ни­е­то.

С по­ли­цей­с­ка мяр­ка за срок от 24 ча­са в РУП Ал­бе­на е за­дър­жан И.С. (46 г.) от с. Об­ро­чи­ще, общ. Бал­чик. По слу­чая е об­ра­зу­ва­но бър­зо по­ли­цей­с­ко про­из­во­д­с­т­во.

Кражба в с. Пчелино

На 11 юли в РУП 02 До­б­рич се тъ­жи 54 го­ди­шен жи­тел на гр.Бал­чик, за то­ва че не­из­ве­с­тен из­вър­ши­тел чрез взлом е про­ни­к­нал в имо­та му в с.Пче­ли­но, общ. До­б­ри­ч­ка и е из­вър­шил кра­ж­ба на мо­тор­на ре­за­ч­ка, 2 ъг­ло­ш­лай­фа, ел. три­он и удъл­жи­тел.

Об­ра­зу­ва­но е до­съ­де­б­но про­из­во­д­с­т­во.

 

 

 

 

 

 

 

Коментарите са затворени.