В Балчик се проведе първият у нас международен ученически лагер за нанотехнологии

Jul 17th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

Пър­ви­ят по ро­да си ед­но­се­д­ми­чен ме­ж­ду­на­ро­ден на­но­ла­гер за уче­ни­ци от Бъл­га­рия и чу­ж­би­на се про­ве­де в стра­на­та съ­о­б­ща­ват от computerworld.bg. Той се съ­с­тоя от 30 юни до 7 юли в гр. Бал­чик. На не­го ек­с­пер­ти в сфе­ра­та на на­но­те­х­но­ло­ги­и­те от раз­ли­ч­ни ев­ро­пей­с­ки дър­жа­ви раз­к­ри­ха пред уче­ни­ци­те све­та на на­но­те­х­но­ло­ги­и­те те­х­ния по­тен­ци­ал и въз­мо­ж­но­с­ти­те им да про­ме­нят съ­в­ре­мен­но­то об­ще­с­т­во. Ла­ге­рът се ор­га­ни­зи­ра от Цен­тър за твор­че­с­ко обу­че­ние и из­да­тел­с­т­во­то за мул­ти­ме­дий­ни зна­ния Сир­ма Ме­дия – част от Сир­ма Груп Хол­динг, ка­то част от про­е­к­та „На­но­те­х­но­ло­гии в пре­по­да­ва­не­то на при­ро­д­ни на­у­ки – Nano-tech Science Education” (511787-LLP-1-2010-1-TR-KA3-KA3MP).

Balchik.com

 

Коментарите са затворени.