“Фотографии и пощенски картички, посветени на Кралица Мария Румънска и на Двореца в Балчик”

Jul 17th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА, ДРУГИ, ИЗКУСТВО

1

Кул­тур­ни­ят ата­ше на Ру­мъ­ния в Бъл­га­рия Гни­то­ре Гер­ча­ну, Ще­фа­ния Ци­бу­та­ру (ку­ра­тор на из­ло­ж­ба­та),  Же­ни Ми­хай­ло­ва (ди­ре­к­тор на ДКЦ “Дво­ре­ца” – Бал­чик), Ади­на Пен­тея (ди­ре­к­тор на на­ци­о­нал­ния му­зей “Ко­т­ро­че­ни”) от­к­ри­ха из­ло­ж­ба, по­с­ве­те­на на ру­мън­с­ка­та кра­ли­ца Ма­рия. Из­по­л­з­ва­ни са ма­те­ри­а­ли, сним­ки и ар­хи­ви от крал­с­ка­та ре­зи­ден­ция “Ко­т­ро­че­ни”. Сним­ки­те са по­д­не­се­ни мно­го ес­те­ти­ч­но, с ви­со­ко ка­че­с­т­во на фо­то­г­ра­фи­и­те. Кул­тур­ни­ят ата­ше от­бе­ля­за, че из­ло­ж­ба­та иам за цел да за­дъл­бо­чи връ­з­ка­та ме­ж­ду на­ци­о­нал­ния дво­рец “Ко­т­ро­че­ни” и Дво­ре­ца в Бал­чик и че мно­го ту­ри­с­ти ще на­у­чат но­ви фа­к­ти от жи­во­та на кра­ли­ца­та, осо­бе­но в Дво­ре­ца Бал­чик.

На­д­пи­си­те под сним­ки­те бя­ха на ру­мън­с­ки и ан­г­лий­с­ки език, ко­е­то пра­ви ни­сък ин­те­ре­сът към тях, тъй ка­то най-мно­го са бъл­гар­с­ки­те и ру­с­ки ту­ри­с­ти.  Ади­на Рен­тея ка­за, че от де­се­ти­на го­ди­ни об­ми­с­лят и го­т­вят та­зи из­ло­ж­ба, но за бъл­гар­с­ки те­к­с­то­ве не са се се­ти­ли. Же­ни Ми­хай­ло­ва обе­ща ве­д­на­га да се по­с­та­вят бъл­гар­с­ки те­к­с­то­ве и то­ва бе­ше сто­ре­но още в съ­бо­т­ния ден след от­к­ри­ва­не на из­ло­ж­ба­та.

Друг е въ­п­ро­сът, че в из­ло­ж­ба­та при­съ­с­т­ват на пре­д­но мя­с­то две сним­ки на кра­ли­ца­та ка­то гла­в­но­ко­ман­д­ващ ру­мън­с­ки­те оку­па­ци­он­ни вой­с­ки в Бъл­га­рия. В име­то на до­б­рия тон те­зи сним­ки мо­же­ха да бъ­дат ели­ми­ни­ра­ни. Все пак кра­ли­ца Ма­рия е въз­при­е­ма­на в Бъл­га­рия ка­то жри­ца на кра­со­та­та, по­к­ро­ви­тел­ка на при­ро­да­та, ме­це­нат на из­ку­с­т­во­то, по­пу­ля­ри­за­тор­ка на Бал­чик ка­то не­по­в­то­рим мор­с­ки кът, къ­де­то тя из­г­ра­ж­да ве­ли­ко­ле­пен ле­тен дво­рец.

Ма­ру­ся КО­С­ТО­ВА

 

Коментарите са затворени.