Пореден проект бе представен в общината

Jul 10th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА, Общински новини

P1550731

Об­ща­та су­ма, ко­я­то ще се ус­во­я­ва, е в раз­мер на 157 340.85 ле­ва. Про­е­к­тът се осъ­ще­с­т­вя­ва чрез Опе­ра­ти­в­на про­г­ра­ма “Ад­ми­ни­с­т­ра­ти­вен ка­па­ци­тет” и Ев­ро­пей­с­кия со­ци­а­лен фонд, ста­на яс­но днес на пре­с­кон­фе­рен­ция в Об­щи­на­та. Цел­та на еки­па е да бъ­де оп­ти­ми­зи­ра­на стру­к­ту­ра­та на ме­с­т­на­та ад­ми­ни­с­т­ра­ция, за да мо­же да ра­бо­та­та й да бъ­де по-ефе­к­ти­в­на и да се из­бе­г­нат ду­б­ли­ра­щи се фун­к­ции. Ще бъ­де при­ло­же­на един­на ме­то­до­ло­гия за ана­лиз и на­бе­ля­з­ва­не на про­б­лем­ни­те об­ла­с­ти в дей­но­ст­та на ад­ми­ни­с­т­ра­ци­я­та. Ра­бо­та­та пре­д­ви­ж­да съ­що да се усъ­вър­шен­с­т­ват въ­т­ре­ш­ни­те нор­ма­ти­в­ни до­ку­мен­ти и пра­вил­ни­ци, ка­то се по­ви­ши ефе­к­ти­в­но­ст­та в дей­но­с­ти­те на слу­жи­те­ли­те.  Днес бе от­че­те­но, че през по­с­ле­д­ни­те две го­ди­ни чи­с­ле­ни­ят съ­с­тав на ад­ми­ни­с­т­ра­ци­я­та е бил зна­чи­тел­но на­ма­лен, а на­с­то­я­щи­ят про­ект ще по­мо­г­не за по-ка­че­с­т­ве­на­та ра­бо­та на слу­жи­те­ли­те.

Коментарите са затворени.