Бербатов разпуска край Балчик

Jul 10th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА, Общински новини, ПРИЯТЕЛИ НА БАЛЧИК

Berbatov-in-Balchik-452x400

Гол­май­с­то­рът на Фу­лъм Ди­ми­тър Бер­ба­тов раз­пу­с­ка по бъл­гар­с­ко­то чер­но­мо­рие с но­ва­та си ях­та. То­ва ста­на яс­но след ка­то фу­т­бо­ли­с­тът пу­с­на сним­ка в ли­ч­ния си Фей­с­бук. На нея се ви­ж­да, че е се­д­нал на пре­д­на­та част на ях­та, а от­пред се раз­по­з­на­ва бал­чи­ш­кия за­лив. За до­пъл­не­ние в про­фи­ла си Ми­т­ко е на­пи­сал и “На­с­ла­ж­да­вам се на ва­кан­ци­я­та”.

Спо­ред жъл­ти­те ме­дии в стра­на­та Бер­ба­тов се е сдо­бил с но­ва­та си ях­та сре­щу 1 ми­ли­он ев­ро. Той по­чи­вал в лу­к­со­з­ния си апар­та­мент в Слън­чев бряг и оби­ка­лял бъл­гар­с­ко­то чер­но­мо­рие с ях­та­та. На сним­ка­та се ви­ж­да как Бер­ба­тов ве­че е сти­г­нал по на се­вер към Бал­чик.

/Б.Т/

Коментарите са затворени.