Отечество любезно, как хубаво си ти!

Nov 1st, 2010 | От | Category: ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

Пре­к­ра­с­на­та ни стра­на, с ху­бо­с­ти омай­ни, с ге­ро­и­ч­но­то си ми­на­ло и при­ро­д­ни фе­но­ме­ни ви­на­ги ще ни при­мам­ва и зо­ве да тръ­г­ва­ме на път. Та­ка ще я оби­ча­ме и це­ним още по­ве­че.
Ко­п­ри­в­щи­ца от­да­в­на ни при­в­ли­ча­ше – гу­ш­на­ла се в кра­си­ва­та до­ли­на на р.То­пол­ни­ца в Сре­д­но­го­ри­е­то, с бо­га­то­то си ис­то­ри­че­с­ко ми­на­ло, с бор­че­с­кия си сво­бо­до­лю­бив дух – ед­но до­с­той­но бъл­гар­с­ко гне­з­до. Пле­ня­ва ни със сво­е­то ста­ро кул­тур­но на­с­ле­д­с­т­во ка­то про­с­ве­тен и ре­во­лю­ци­о­нен цен­тър. С го­ля­мо въл­не­ние стъ­пи­х­ме на Ка­лъ­че­вия мост, къ­де­то въ­с­та­ни­кът Ге­ор­ги Ти­ха­нек пу­к­ва пър­ва­та пу­ш­ка на Ап­рил­с­ко­то въ­с­та­ние, а кам­ба­ни­те на ста­ра­та цър­к­ва пър­ви опо­ве­с­тя­ват на­ча­ло­то на Ап­рил­с­ка­та епо­пея. Ко­п­ри­в­щи­ца е люл­ка на хра­б­ри и са­мо­о­т­вер­же­ни за­щи­т­ни­ци на бъл­гар­с­кия дух и на­ро­д­ност, „Кър­ва­во­то” пи­с­мо на То­дор Ка­б­ле­ш­ков до Бен­ко­в­с­ки ще въл­ну­ва вся­ко бъл­гар­с­ко сър­це.
Къ­щи­те в Ко­п­ри­в­щи­ца са па­ме­т­ни­ци от епо­ха­та на Въз­ра­ж­да­не­то. Гра­дът да­ва на Бъл­га­рия мно­го про­с­ве­т­ни дей­ци – На­й­ден Ге­ров, Йо­а­ким Гру­ев, Л.Ка­ра­ве­лов, Д.Де­бе­ля­нов, Т.Ка­б­ле­ш­ков. Тук има най-мно­го къ­щи-му­зеи: Ос­ле­ко­ва­та къ­ща ни впе­ча­т­ли със ста­ри­те си сте­но­пи­си, Ка­б­ле­ш­ко­ва­та с раз­ко­ш­ния кра­сив та­ван и въл­ну­ва­ща­та бе­се­да на уре­д­ни­ч­ка­та, Де­бе­ля­но­ва­та с Па­ме­т­ни­ка на май­ка­та, а Мар­ко­ва­та къ­ща я на­ри­чат „дан­те­ле­на­та”. По­к­ло­ни­х­ме се пред гро­ба на Д.Де­бе­ля­нов в дво­ра на цър­к­ва­та.


Из­ка­за­х­ме го­ля­ма бла­го­дар­ност на уре­д­ни­ци­те на му­зе­и­те, тъй ка­то ни на­п­ра­ви­ха го­лям жест  – от­во­ри­ха за­ра­ди нас къ­щи­те с един час по-ра­но от ра­бо­т­но­то им вре­ме. За­ра­д­ва­ха се ка­то им по­да­ри­х­ме кни­га­та на Р.Мир­ков „Кър­ва­ва­та бра­з­да на До­б­ру­джа”.
Ед­ва ли има бъл­га­рин, кой­то да по­д­ми­не по­д­бал­кан­с­ки­те гра­д­че­та Со­пот, Кар­ло­во и Ка­ло­фер, без да по­се­ти с въл­не­ние и гор­дост ро­д­ни­те къ­щи на най-ве­ли­ки­те бъл­га­ри – Ва­зов, Ле­в­с­ки, Бо­тев.
Град Со­пот има хи­ля­до­ле­т­на ис­то­рия. По­се­ти­х­ме къ­ща­та-му­зей на па­т­ри­ар­ха на бъл­гар­с­ка­та ли­те­ра­ту­ра Иван Ва­зов. В дво­ра се на­ми­ра че­ш­ма­та и чер­к­ви­ца­та, ка­к­то и му­зей­ни­ят кът „Ра­ди­но учи­ли­ще”. Бли­зо до гра­да са ос­тан­ки­те на сре­д­но­ве­ко­в­на­та кре­пост „Ане­в­с­ко ка­ле”. Над гра­да е раз­по­ло­жен ма­на­с­ти­рът „Св.Спас”, по­се­ти­х­ме го с въл­не­ние и за­па­ли­х­ме по све­щи­ч­ка за Дя­ко­на, а по пъ­тя за та­зи све­ти­ня ви­дя­х­ме и Дя­до Сто­я­но­ва­та во­де­ни­ца, опи­са­на в ро­ма­на „Под иго­то”.
Пъ­ту­ва­х­ме към Кар­ло­во и се въл­ну­ва­х­ме, че ще се до­ко­с­нем до ро­д­но­то мя­с­то на без­с­мър­т­ния на­ци­о­на­лен ге­рой – Апо­с­то­ла на сво­бо­да­та В.Ле­в­с­ки. По­се­ти­х­ме къ­ща­та-му­зей с па­ме­т­ни­ка на ба­ба Ги­на, хра­ма „Вси­ч­ки бъл­гар­с­ки све­тии”, ви­дя­х­ме ко­си­те на Ле­в­с­ки.
За­ре­де­ни с па­т­ри­о­ти­ч­ни чу­в­с­т­ва и на­ци­о­нал­на гор­дост се от­п­ра­ви­х­ме към Ка­ло­фер, но­сещ име­то на Ка­ли­фер вой­во­да и раз­по­ло­жен в по­д­но­жи­е­то на връх Бо­тев. От епо­ха­та на Въз­ра­ж­да­не­то са за­па­зе­ни ка­мен­ни­те мо­с­то­ве над Тун­джа, чер­к­ви­те „Св.Ар­хан­гел Ми­ха­ил”, „Св.Бо­го­ро­ди­ца” и Де­ви­че­с­кия ма­на­с­тир. Ме­мо­ри­ал­ни­ят ком­п­лекс „Хр.Бо­тев” е в ро­д­на­та къ­ща на ге­ни­ал­ния по­ет-ре­во­лю­ци­о­нер.
В на­ша­та ек­с­кур­зия вклю­чи­х­ме и град Ка­зан­лък – цен­тър на Ро­зо­ва­та до­ли­на и До­ли­на­та на тра­кий­с­ки­те вла­де­те­ли. Ро­д­но мя­с­то на Ди­ми­тър Чор­ба­джий­с­ки – Чу­до­мир, на Де­ч­ко Узу­нов, Иван Ми­лев, Не­н­ко Бал­кан­с­ки, Пе­т­ко Стай­нов, Ема­ну­ил Ма­но­лов и др. Ка­зан­лък е из­ве­с­тен ка­то гра­да на сто­те ху­до­ж­ни­ци и на „три­ма­та те­но­ри” на па­ли­т­ра­та Д.Узу­нов, Ив.Ми­лев и Н.Бал­кан­с­ки.
От да­ле­ч­но и на­йн­с­т­ве­но вре­ме в та­зи до­ли­на са раз­к­ри­ти 20 мо­ги­ли, от ко­и­то най-го­лям ин­те­рес пре­д­с­та­в­ля­ва Го­ля­ма­та ко­с­ма­т­ка – сто­ли­ца­та Се­в­то­по­лис се е на­ми­ра­ла са­мо на ня­кол­ко ки­ло­ме­т­ра от мо­ги­ла­та. В нея е на­ме­рен гро­бът на Севт ІІІ, ве­ли­ки­ят цар на Од­ри­с­ко­то цар­с­т­во. В Ка­зан­лъ­ш­ка­та гро­б­ни­ца е по­г­ре­бан тра­кий­с­ки­ят цар Рой­гос, си­нът на Севт ІІІ. От стра­ни­ци­те на ве­с­т­ни­ка из­ка­з­ва­ме бла­го­дар­ност на Ге­ор­ги Гор­чев, кой­то ни на­п­ра­ви та­къв ху­бав мар­ш­рут /кра­си­ва­та и ве­ли­че­с­т­ве­на гле­д­ка от Бе­к­ле­ме­то ще по­м­ним за­ви­на­ги/. Бла­го­дар­ност към Си­ме­он Ни­ко­лов, кой­то оси­гу­ри кни­ги­те „Кър­ва­ва­та бра­з­да на До­б­ру­джа”, ко­и­то по­да­ри­х­ме в Ко­п­ри­в­щи­ца и на Пан­те­о­на в град Ко­тел. От име­то на вси­ч­ки ек­с­кур­зи­ан­ти бла­го­да­рим на шо­фьо­ра Се­в­ду­ла Ра­ми­сов от фир­ма „Ен Тур” – пре­к­ра­сен чо­век, вни­ма­те­лен, то­ле­ран­тен, до­бър про­фе­си­о­на­лист.
Ек­с­кур­зи­я­та по­с­ве­ти­х­ме на 1 ок­том­в­ри – Ме­ж­ду­на­ро­ден ден на въз­ра­с­т­ни­те хо­ра.

То­дор­ка ХА­РИ­ЗА­НО­ВА
Председател на клуб „Здраве”

Коментарите са затворени.