Време е да им разтурим седянката!

Jul 10th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА, ДРУГИ, ПОЗИЦИИ

Ед­но­ме­се­ч­ни­те про­те­с­ти сре­щу трой­на­та ко­а­ли­ция на БСП, ДПС и „Ата­ка“ и от­ро­че­то и – пра­ви­тел­с­т­во­то на Оре­шар­с­ки, за се­га са без­ре­зул­та­т­ни. Дрън­ка­ни­ци­те на уп­ра­в­ля­ва­щи­те за „ка­тар­зис“ , /те­хен или на Д. Пе­е­в­с­ки, не раз­б­рах/, бя­ха мно­го сме­ш­ни, са­мо де­то не ни бе­ше до смях. Ме­ди­цин­с­ко­то зна­че­ние на та­зи ду­ма е „очи­с­т­ва­не на хра­но­с­ми­ла­тел­ни­те ор­га­ни“.То­зи „ка­тар­зис“ раз­к­ри ли­п­са­та на ка­к­ви­то и да би­ло до­пир­ни то­ч­ки с оби­к­но­ве­ни­те хо­ра, до­ри и с те­зи, ко­и­то са гла­су­ва­ли за тях и про­дъл­жа­ват да ги по­д­к­ре­пят.

БСП и ДПС са си пар­т­ньо­ри още от на­ча­ло­то на пре­хо­даи къ­де с цар, къ­де с пъ­дар, съ­у­мя­ва­ха да при­к­ри­ват аб­со­лю­т­на­та си  без­при­н­ци­п­ност по от­но­ше­ние на ко­а­ли­ци­он­ни­те пар­т­ньо­ри, но с Во­лен Си­де­ров пре­ми­на­ха вся­ка гра­ни­ца. Фа­к­тът, че вла­ст­та им се кре­пи на  не­го­вия глас е до­с­та­тъ­чен по­вод за но­ви из­бо­ри.Ама щял да се вър­не ГЕРБ на власт, ама щя­ла да бъ­де ни­с­ка из­би­ра­тел­на­та ак­ти­в­ност ка­то във Вар­на,  ама съ­щи­те пар­тии ще­ли да вля­зат в Пар­ла­мен­та, ама щя­ло да ста­не по-ло­шо – ами опи­тай­те! До­ка­же­те на про­те­с­ти­ра­щи­те, че в бъ­де­ще ня­ма сми­съл да про­те­с­ти­рат и на кой­то не му ха­ре­с­ва – све­тът е го­лям и спа­се­ние де­б­не от­в­ся­къ­де! А тук, за ваш кеф, ще ос­та­не ти­ха­та и по­кор­на рая, ко­я­то за ня­кой и друг лев ще ви пре­из­би­ра във вла­ст­та и ка­то ви­ди де­пу­тат с пал­ка и пи­щов на кръ­с­та ще кре­щи „Да жи­вей Бъл­га­рия!“,за­що­то кой­то не ви ха­ре­с­ва, не е па­т­ри­от!

След ка­то се убе­ди­ха, че про­те­с­ти­ра­щи­те  са до­с­та­тъ­ч­но ци­ви­ли­зо­ва­ни и до­се­га съ­у­мя­ват да изо­ли­рат про­во­ка­то­ри­те на на­си­лие, по те­ле­ви­зи­он­ни сту­дия, фо­ру­ми и пе­ча­т­ни из­да­ния из­пъл­зя­ха все­въ­з­мо­ж­ни су­бе­к­ти и обе­к­ти, ко­и­то за­по­ч­на­ха да да­вят сми­съ­ла на про­те­с­та. От ед­на стра­на вър­ви на­съ­с­к­ва­не­то и про­ти­во­по­с­та­вя­не­то на ед­ни со­ци­ал­ни гру­пи на дру­ги. От дру­га стра­на – чи­с­то­то и яс­на по­с­ла­ние „Ос­та­в­ка!“на ед­но за­д­ку­ли­с­но и про­да­ж­но пра­ви­тел­с­т­во, ко­е­то из­ка­ра хо­ра­та на ули­ца­та, е за­ме­не­но от куп дру­ги ис­ка­ния: Ве­ли­ко на­ро­д­но съ­б­ра­ние, но­ва кон­с­ти­ту­ция, нов из­бо­рен ко­декс, смя­на на си­с­те­ма­та,по ни­сък праг за вли­за­не в пар­ла­мен­та  – вси­ч­ко, ко­е­то мо­же да раз­пи­лее енер­ги­я­та на не­съ­г­ла­с­ни­те с ли­п­са­та на мо­рал в по­ли­ти­ка­та. Не слу­чай­но Ста­ни­шев из­б­ра Оре­шар­с­ки за ма­ша на алъш-ве­ри­ша, кой­то уси­ле­но те­че в пар­ла­мен­та. Яв­но е ха­ре­сан още от вре­ме­то, ко­га­то ка­то ми­ни­с­тър на фи­нан­си­те в пре­ди­ш­на­та трой­на ко­а­ли­ция ус­пя, за­е­д­но с то­га­ва­ш­ния ми­ни­с­тър на об­ра­зо­ва­ни­е­то Да­ни­ел Въл­чев, да обе­з­в­ре­ди учи­тел­с­ка­та ста­ч­ка с по­ди­г­ра­ва­тел­но­то „раз­тур­ва­не на се­дян­ка­та“. И то­га­ва тър­пе­ли­во за­ло­жи на въз­пи­та­ни­е­то и кул­ту­ра­та на учи­те­ли­те, ко­и­то ня­ма да пре­ди­з­ви­кат ек­с­це­сии, а съ­ще­в­ре­мен­но са твър­де бе­д­ни, за да сто­ят без за­п­ла­та дъл­го вре­ме. И ус­пя, на­д­мен­но и по­ди­г­ра­ва­тел­но, да ги вър­не в кла­с­ни­те стаи, без да му се по­тър­си от­го­вор­ност за ци­ни­з­ма. Със съ­ща­та на­г­лост и без­с­к­ру­пул­ност то­зи „ек­с­перт“ в об­с­лу­ж­ва­не­то на уп­ра­в­ля­ва­ща­та ма­фия, ня­ма ни­ка­к­во на­ме­ре­ние да си по­да­ва ос­та­в­ка­та, за­що е твър­де удо­бен за го­с­по­да­ри­те си – ня­ма мо­рал, ня­ма съ­вест, ня­ма до­с­тойн­с­т­во, ис­тин­с­ко мом­че за мръ­с­ни по­ръ­ч­ки към до­вер­чи­во­то на­се­ле­ние. „Ос­та­ве­те го да ра­бо­ти! Ето на – да­ва ни…“ и за­по­ч­ват да из­б­ро­я­ват „бла­ги­ни­те“, по­д­х­вър­ле­ни в про­ся­ш­ка­та па­ни­ца на все по-не­а­де­к­ва­т­ния еле­к­то­рат, кой­то не ис­ка да про­у­мее, че по­да­я­ни­е­то не е со­ци­ал­на по­ли­ти­ка.

С при­ка­з­ки за ве­ли­ко на­ро­д­но съ­б­ра­ние, но­ва кон­с­ти­ту­ция, нов из­би­ра­те­лен ко­декс и дру­ги за­к­ли­на­ния, та­ри­ка­ти­те си оси­гу­ря­ват вре­ме за по­ре­д­ния гра­беж на дър­жа­ва­та. Ма­ни­пу­ла­ци­я­та вър­ви с пъл­на па­ра! За по­ре­ден път хо­ра­та ще им се вър­жат ли?

Ос­та­в­ка­та­на то­ва пра­ви­тел­с­т­во­то мо­же да бъ­де оз­д­ра­ви­тел­на про­це­ду­ра за бол­но­то ни от апа­тия об­ще­с­т­во, ко­е­то с вся­ка из­ми­на­ла го­ди­на ви­ж­да все по-ма­лък сми­съл да хо­ди до из­би­ра­тел­ни­те ур­ни. Твър­де­ни­я­та, че из­би­ра­те­ли­те са ре­ши­ли ко­а­ли­ция ме­ж­ду БСП, ДПС и „Ата­ка“ да уп­ра­в­ля­ва, са лъ­жа! Та­зи ко­а­ли­ция е до­го­вор­ка ме­ж­ду вър­ху­ш­ки­те на три­те пар­тии и ня­ма ни­що об­що с оча­к­ва­ни­я­та на те­х­ни­те еле­к­то­ра­ти. Без­при­н­ци­п­ни­те ко­а­ли­ции са в ос­но­ва­та на ни­с­ка­та из­би­ра­тел­на ак­ти­в­ност, но из­г­ле­ж­да то­ва е и цел­та на око­па­ли­те се в пар­ла­мен­та пар­тии. Мал­ко­то гла­со­по­да­ва­те­ли да­ват въз­мо­ж­ност за кон­т­ро­ли­ран вот, ко­е­то га­ран­ти­ра де­пу­та­т­с­ки ме­с­та, и по­ч­ти на­с­ле­д­с­т­ве­на  при­ем­с­т­ве­ност във вла­ст­та.

За­ин­те­ре­со­ва­ни­те за­щи­т­ни­ци на то­ва пра­ви­тел­с­т­во и то­зи пар­ла­мент са яс­ни и не са чак тол­ко­ва мно­го. Жал­ко е, че мно­го са те­зи, ко­и­то про­дъл­жа­ват да им вяр­ват и за по­ре­ден път лъ­жи­те и ли­це­ме­ри­е­то смя­тат, че ще ос­та­нат не­на­ка­за­ни, скри­ти зад ог­ра­ж­де­ния и ох­ра­ня­ва­ни от по­ли­ция и ча­с­т­ни гар­до­ве.

Вре­ме е да им раз­ту­рим се­дян­ка­та!

Юлита ХРИСТОВА

 

Коментарите са затворени.