ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Jul 10th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА, Общински новини, ПОЗИЦИИ

ВЪЗ­ЛО­ЖИ­ТЕЛ: „Мно­го­п­ро­фил­на бол­ни­ца за ак­ти­в­но ле­че­ние -Бал­чик” ЕО­ОД, ул. „Д-р Зла­т­ко Пе­т­ков” № 1, За: д-р Иво Хри­с­тов Вой­чев – уп­ра­ви­тел, Ре­пу­б­ли­ка Бъл­га­рия 9600, гр. Бал­чик, Тел.: 0579 72238, E-mail: mbal_balchik@abv.bg, Факс: 0579 72018

Интернет адрес/и:

Ад­рес на про­фи­ла на ку­пу­ва­ча: http://www.balchik.bg.

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Обект на на­с­то­я­ща­та об­ще­с­т­ве­на по­ръ­ч­ка е „до­с­та­в­ка на сто­ки, осъ­ще­с­т­вя­ва­на чрез по­ку­п­ка, ка­к­то и вси­ч­ки не­об­хо­ди­ми пре­д­ва­ри­тел­ни дей­но­с­ти по упо­т­ре­ба­та на сто­ка­та ка­то ин­с­та­ли­ра­не, те­с­т­ва­не на ма­ши­ни и съ­о­ръ­же­ния и дру­ги” по сми­съ­ла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Пре­д­мет на въз­ла­га­не на на­с­то­я­ща­та по­ръ­ч­ка е „За­ку­пу­ва­не на дъл­го­т­рай-ни ма­те­ри­ал­ни ак­ти­ви”. Опи­са­ние: След про­ве­де­на пу­б­ли­ч­на по­ка­на по ре­да на Гла­ва „Ос­ма а“ от ЗОП и склю­чен до­го­вор с из­пъл­ни­тел ще бъ­дат из­пъл­не­ни пре­д­ви­де­ни­те до­с­та­в­ки. „МБАЛ-Бал­чик” ЕО­ОД се стре­ми да пре­д­ла­га на сво­и­те кли­ен­ти ши­ро­ка га­ма про­фе­си­о­нал­ни ме­ди­цин­с­ки ус­лу­ги, удо­в­ле­т­во­ря­ва­щи те­х­ни­те спе­ци­фи­ч­ни ин­ди­ви-ду­ал­ни по­т­ре­б­но­с­ти. Ка­то не­раз­дел­на част от си­с­те­ма­та за ра­бо­та с па­ци­ен­ти, дру-же­с­т­во­то пре­д­ви­ж­да и вне­д­ря­ва­не­то на те­х­но­ло­гии, оси­гу­ря­ва­щи не­об­хо­ди­ми­те пре­д­по­с­та­в­ки за оп­ти­ми­зи­ра­не на ко­му­ни­ка­ци­он­ни­те про­це­си и об­ме­на на ин­фор-ма­ция, не­за­ви­си­мо от те­ри­то­ри­ал­на­та раз­п­ръ­с­на­тост на кли­ен­т­с­ки­те и пар­т­ньор­с­ки ор­га­ни­за­ции. С ог­лед съ­з­да­ва­не на ми­ни­мал­ни­те те­х­ни­че­с­ки пре­д­по­с­та­в­ки за ефек-ти­в­но вне­д­ря­ва­не в ор­га­ни­за­ци­я­та на со­ф­ту­ер­на си­с­те­ма за ра­бо­та с кли­ен­ти, „МБАЛ-Бал­чик” ЕО­ОД пре­д­ви­ж­да дей­ност по за­ку­пу­ва­не на ДМА, в то­ва чи­с­ло  въ-ве­ж­да­не­то им в ек­с­п­ло­а­та­ция (до­с­та­в­ка, мон­таж и пър­во­на­чал­но из­пи­т­ва­не). ДМА, ко­и­то се пре­д­ви­ж­да да бъ­дат за­ку­пе­ни, ще по­д­по­мо­г­нат зна­чи­тел­но съ­к­ра­ща­ва­не вре­ме­то на пре­до­с­та­вя­не на ус­лу­ги­те и по­д­дър­жа­не­то на по­с­то­ян­но ви­со­ко ка­че­с­т­во на край­ни­те про­ду­к­ти от дей­но­ст­та ще оси­гу­рят по­ви­ша­ва­не удо­в­ле­т­во­ре­но­ст­та на на­с­то­я­щи­те кли­ен­ти и ще съ­з­да­дат не­об­хо­ди­ми­те те­х­но­ло­ги­ч­ни пре­д­по­с­та­в­ки за ефе­к­ти­в­но фун­к­ци­о­ни­ра­не на CRM си­с­те­ма­та. Оп­ти­ми­зи­ра­ни­ят про­цес по пре­до­с­та­вя­не на ме­ди­цин­с­ки ус­лу­ги и съ­о­т­ве­т­но  по­ви­ше­ни­ят ка­па­ци­тет на ор­га­ни­за­ци­я­та, е ва­жен фа­к­тор за ефе­к­ти­в­но раз­ши­ря­ва­не на кли­ен­т­с­ко­то по­р­т­фо­лио.

Описание:

На­с­то­лен ком­пю­тър

Сър­въ­ри

Фо­то­ко­пир­ни ма­ши­ни  Ске­не­ри

Из­то­ч­ни­ци на не­пре­къ­с­ва­е­мо еле­к­т­ри­че­с­ко за­х­ран­ва­не

КО­ЛИ­ЧЕ­С­Т­ВО ИЛИ ОБЕМ:

В рам­ки­те на на­с­то­я­ща­та про­це­ду­ра тря­б­ва да се до­с­та­вят и пу­с­нат в ек­с­п­ло­а­та­ция сле­д­ни­те ак­ти­ви: Мно­го­фун­к­ци­о­нал­но ус­т­рой­с­т­во  4 бр. Сър­вър  1 бр. Ком­пю­тър­на кон­фи­гу­ра­ция Тип 1  12 бр. Ком­пю­тър­на кон­фи­гу­ра­ция Тип 2  13 бр. Ко­пир­на ма­ши­на -1 бр. Ре­зер­в­но за­х­ран­ва­не UPS  1 бр.

ПРО­Г­НО­З­НА СТОЙ­НОСТ:

61200 BGN

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Разработването на документациите да отговаря на изискванията на ЗОП, подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, изискванията на други нормативни актове, касаещи предмета на поръчката, в съответствие с технически спецификации, посочени в отделните задания за обществени поръчки за всяка от обществените поръчки и при спазване на изискванията, заложени в настоящата покана.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

16/07/2013 17:00

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офер­та­та тря­б­ва да съ­дър­жа най-мал­ко: 1. Дан­ни за кан­ди­да­та: на­и­ме­но­ва­ние на фир­ма­та, ЕИК, се­да­ли­ще и ад­рес на уп­ра­в­ле­ние и др. дан­ни, съ­г­ла­с­но об­ра­зец “Офер­та”; 2. Са­мо­ръ­ч­но по­д­пи­са­ни де­к­ла­ра­ции за от­съ­с­т­вие на об­с­то­я­тел­с­т­ва по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП, съ­г­ла­с­но об­ра­зец; 3. Пре­д­ло­же­ние за из­пъл­не­ние на изи­с­к­ва­ни­я­та на чл. 101б, ал.1, т.3 от ЗОП, съ­г­ла­с­но об­ра­зец; 4.Срок на ва­ли­д­ност на офер­та­та не по-ма­лък от 60 (ше­с­т­де­сет) ка­лен­дар­ни дни, счи­та­но от край­ния срок за по­лу­ча­ва­не на офер­та­та; 5. Срок за из­пъл­не­ние на пре­д­ме­та на по­ръ­ч­ка­та, по­со­чен в ра­бо­т­ни дни след въз­ла­га­не; 6. Ква­ли­фи­ка­ци­он­ни изи­с­к­ва­ния: 6.1. Уча­с­т­ни­ци­те тря­б­ва да имат из­пъл­не­ни не по-мал­ко от 3 до­го­во­ра за схо­д­ни ус­лу­ги през по­с­ле­д­ни­те 3 го­ди­ни, счи­та­но от да­та­та,оп­ре­де­ле­на ка­то кра­ен срок за пре­д­с­та­вя­не на офер­ти­те (до­с­та­в­ка на ком­пю­тър­на и/или офис те­х­ни­ка).То­ва об­с­то­я­тел­с­т­во се до­ка­з­ва с де­к­ла­ра­ция, съ­дър­жа­ща спи­сък на из­пъл­не­ни­те до­го­во­ри за пре­до­с­та­вя­не на ком­пю­тър­на и/или офис те­х­ни­ка за по­с­ле­д­ни­те 3 год., ка­то три от до­го­во­ри­те тря­б­ва да са при­д­ру­же­ни от пре­по­ръ­ка за до­б­ро из­пъл­не­ние; 6.2. Вне­д­ре­на си­с­те­ма за уп­ра­в­ле­ние на ка­че­с­т­во­то ISO 9001:2008 или ек­ви­ва­лент с об­х­ват про­да­ж­би, сер­виз и по­д­д­ръ­ж­ка на ком­пю­тър­на и/или офис те­х­ни­ка. Все­ки уча­с­т­ник тря­б­ва да пре­д­с­та­ви за­ве­ре­но ко­пие на ва­ли­ден сер­ти­фи­кат ISO 9001:2008 или ек­ви­ва­лент; 6.3 Вне­д­ре­на си­с­те­ма за уп­ра­в­ле­ние на ин­фор­ма­ци­он­на­та си­гур­ност по стан­дарт ISO/IEC 27001:2005 или ек­ви­ва­лент, ко­е­то об­с­то­я­тел­с­т­во се до­ка­з­ва със за­ве­ре­но ко­пие на ва­ли­ден сер­ти­фи­кат ISO/IEC 27001:2005; 6.4 Вне­д­ре­на си­с­те­ма за уп­ра­в­ле­ние на ин­фор­ма­ци­он­ни ус­лу­ги по стан­дарт ISO/IEC 20000-1:2005 или ек­ви­ва­лент, ко­е­то се до­ка­з­ва с ко­пие на сер­ти­фи­ка­та; 6.5 Ото­ри­за­ци­он­но пи­с­мо, из­да­де­но от про­из­во­ди­те­ля на вся­ко пре­д­ла­га­но от не­го ком­пю­тър­но и офис обо­ру­д­ва­не, ко­е­то се до­ка­з­ва с пре­д­с­та­вя­не на въ­п­ро­с­но­то пи­с­мо; 6.6 Уча­с­т­ни­кът да оси­гу­ри сер­виз за га­ран­ци­он­но об­с­лу­ж­ва­не на пре­д­ла­га­но­то ком­пю­тър­но и офис обо­ру­д­ва­не, ко­е­то се до­ка­з­ва с пре­д­с­та­вя­не на де­к­ла­ра­ция, съ­дър­жа­ща спи­съ­ка на ото­ри­зи­ран от про­из­во­ди­те­ля на пре­д­ла­га­но­то ком­пю­тър­но и офис обо­ру­д­ва­не сер­ви­зи; 6.7 Уча­с­т­ни­кът да оси­гу­ри ек­с­пер­ти по га­ран­ци­он­но об­с­лу­ж­ва­не. 7. Де­к­ла­ра­ция по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП, 8. Про­ект на до­го­вор от об­раз­ци­те към по­ка­на­та, 9. Де­к­ла­ра­ция от­но­с­но об­с­то­я­тел­с­т­ва по чл. 93, па­ра­г­раф 1, чл. 94 и чл. 96, па­ра­г­раф 2, бу­к­ва „а” от Ре­г­ла­мент (ЕО, Ев­ра­том) № 1605/2002 на Съ­ве­та от 25 юни 2002 г. от­но­с­но фи­нан­со­вия ре­г­ла­мент, при­ло­жим към об­щия бю­джет на Ев­ро­пей­с­ки­те об­щ­но­с­ти; 10. Ад­ми­ни­с­т­ра­ти­в­ни све­де­ния за уча­с­т­ни­ка, 11. Це­но­во пре­д­ло­же­ние. Ко­пия на до­ку­мен­ти в офер­та­та се пре­д­с­та­вят от уча­с­т­ни­ка с гриф „Вяр­но с ори­ги­на­ла” и за­ве­ре­но с по­д­пис и свеж пе­чат на уча­с­т­ни­ка. Офер­та­та се де­по­зи­ра в де­ло­во­д­с­т­во­то на “МБАЛ Бал­чик” ЕО­ОД 9600, ул. „Д-р Зла­т­ко Пе­т­ков” № 1. Съ­дър­жа­ни­е­то на офер­та­та се пре­д­с­та­вя в за­пе­ча­тан не­про­з­ра­чен плик, вър­ху кой­то се по­со­ч­ва: на­и­ме­но­ва­ни­е­то на уча­с­т­ни­ка, ад­рес за ко­ре­с­пон­ден­ция, те­ле­фон, факс, е-mail и на­и­ме­но­ва­ние на по­ръ­ч­ка­та.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

15/07/2013

 

 

Коментарите са затворени.