Помощ за първокласниците

Jul 10th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА, Общински новини, ПОЗИЦИИ

ДИ­РЕ­К­ЦИЯ „СО­ЦИ­АЛ­НО ПО­Д­ПО­МА­ГА­НЕ ОБ­ЩИ­НА БАЛ­ЧИК За­по­ч­на при­ем на мол­би-де­к­ла­ра­ции за по­лу­ча­ва­не на Ед­но­к­ра­т­на по­мощ за пър­во­ла­ци за уче­б­на­та 2013/14г.

С По­с­та­но­в­ле­ние на Ми­ни­с­тер­с­ки съ­вет № 135 от 2.06.2013г. е оп­ре­де­ле­на ед­но­к­ра­т­на­та по­мощ за уче­ни­ци, за­пи­са­ни в 1-ви клас на дър­жа­в­но или об­щин­с­ко учи­ли­ще за по­к­ри­ва­не на част от раз­хо­ди­те в на­ча­ло­то на уче­б­на­та 2013-2014 го­ди­на, Це­ле­ва­та по­мощ за пър­во­к­ла­с­ни­ци ще се пре­до­с­та­вя в па­ри. По 250 лв. ед­но­к­ра­т­на фи­нан­со­ва по­мощ ще по­лу­чат уче­ни­ци­те, за­пи­са­ни в пър­ви клас на дър­жа­в­но или об­щин­с­ко учи­ли­ще през но­ва­та уче­б­на 2013/2014 г. Сре­д­с­т­ва­та са за по­к­ри­ва­не на част от раз­хо­ди­те в на­ча­ло­то на уче­б­ния пе­ри­од. Це­ле­ва­та по­мощ за уче­ни­ци се от­пу­с­ка по ре­да на За­ко­на за се­мей­ни по­мо­щи за де­ца. Тя е за се­мей­с­т­ва, чи­и­то де­ца са за­пи­са­ни в пър­ви клас за пър­ви път и чи­и­то сре­д­но­ме­се­чен до­ход на член от се­мей­с­т­во­то за пре­д­хо­д­ни­те 12 ме­се­ца е по-ни­сък или ра­вен на 350 лв. Мол­би­те се по­да­ват в ди­ре­к­ции „Со­ци­ал­но по­д­по­ма­га­не” по по­с­то­я­нен ад­рес до КРАЯ НА МЕ­СЕЦ СЕ­П­ТЕМ­В­РИ.

Към тях се при­ла­гат: 1.удо­с­то­ве­ре­ние за бру­т­ни­те ме­се­ч­ни до­хо­ди на се­мей­с­т­во­то за пре­д­хо­д­ни­те 12 ме­се­ца, пре­д­хо­ж­да­щи ме­се­ца, през кой­то е по­да­де­на мол­ба-де­к­ла­ра­ци­я­та. 2.Удо­с­то­ве­ре­ние, от уче­б­но за­ве­де­ние, че де­те­то/де­ца­та е за­пи­са­но в пър­ви клас. 3.За спра­в­ка: Удо­с­то­ве­ре­ние за ра­ж­да­не и ли­ч­ни кар­ти .

Мол­би – де­к­ла­ра­ци­и­те се при­е­мат от по­не­дел­ник до пе­тък не­пре­къ­с­на­то в   При­ем­на­та  на пър­ви етаж стая № 110  в Ди­ре­к­ция „ Со­ци­ал­но по­д­по­ма­га­не об­щи­на Бал­чик на­ми­ра­ща се в гр. Бал­чик, ул. „ Ста­ра пла­ни­на” №2 , с ра­бо­т­но вре­ме не­пре­къ­с­на­то от 09.00ч. до 17.00ч и по на­се­ле­ни­те ме­с­та на те­ри­то­ри­я­та на об­щи­на Бал­чик  по пре­д­ва­ри­тел­но ут­вър­ден еже­ме­се­чен гра­фик .

 

Коментарите са затворени.