Помощ за отопление

Jul 10th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА, ДРУГИ, Общински новини, ПОЗИЦИИ

Дирекция “Социално подпомагане” Балчик от 01.07.2012 година  започва прием на молби-декларации  за целева помощ за отопление за зимния сезон. Срокът за получаването им е за времето от ноември 2013 до края на март 2014 година.

Пра­во на це­ле­ва по­мощ за ото­п­ле­ние имат ли­ца­та и се­мей­с­т­ва­та, чий­то сре­д­но­ме­се­чен до­ход за пре­д­хо­д­ни­те 6 ме­се­ца пре­ди ме­се­ца на по­да­ва­не на мол­ба­та-де­к­ла­ра­ция е по-ни­сък или ра­вен от ди­фе­рен­ци­ран ми­ни­ма­лен до­ход за ото­п­ле­ние и от­го­ва­рят на ус­ло­ви­я­та по чл. 10 и 11 от Пра­вил­ни­ка за при­ла­га­не на За­ко­на за со­ци­ал­но по­д­по­ма­га­не ка­к­то сле­д­ва:

1. оби­та­ва­но­то от тях со­б­с­т­ве­но жи­ли­ще да е един­с­т­ве­но и да не е по-го­ля­мо от:

а) за едно лице – едностайно;

б) за двучленно и тричленно семейство – двустайно;

в) за четиричленно семейство – тристайно;

г) за петчленно и по-голямо семейство – четиристайно;

д) за всяко съжителстващо лице – една стая;

2. да не са регистрирани като еднолични търговци и да не са собственици на капитала на търговско дружество;

3. да ня­мат взе­ма­ния, вло­го­ве, дя­ло­ви уча­с­тия и цен­ни кни­жа, чи­я­то об­ща стой­ност за от­дел­но­то ли­це или за все­ки един от чле­но­ве­те на се­мей­с­т­во­то да на­д­х­вър­ля 500 лв., с из­к­лю­че­ние на бо­но­ве­те или ак­ци­и­те от ма­со­ва­та при­ва­ти­за­ция;

4. да не при­те­жа­ват дви­жи­ма и не­д­ви­жи­ма со­б­с­т­ве­ност и/или иде­ал­ни ча­с­ти от нея,  ко­я­то мо­же да бъ­де из­то­ч­ник на до­хо­ди, с из­к­лю­че­ние на ве­щи­те, ко­и­то слу­жат за оби­чай­но по­т­ре­б­ле­ние на ли­це­то или се­мей­с­т­во­то;

5. да ня­мат склю­чен до­го­вор за пре­до­с­та­вя­не на со­б­с­т­ве­ност сре­щу за­дъл­же­ние за из­д­ръ­ж­ка и/или гле­да­не; то­ва изи­с­к­ва­не не се при­ла­га в слу­ча­и­те, ко­га­то по­е­ли­те за­дъл­же­ния за из­д­ръ­ж­ка и/или гле­да­не са уча­щи се, без­ра­бо­т­ни, в не­т­ру­до­с­по­со­б­на въз­раст или хо­ра с ув­ре­ж­да­ния;

6. да не са пре­х­вър­ля­ли жи­ли­щен, ви­лен, сел­с­ко­с­то­пан­с­ки или гор­с­ки имот и/или иде­ал­ни ча­с­ти от тях сре­щу за­п­ла­ща­не през по­с­ле­д­ни­те 5 го­ди­ни;

6а. да не са пре­х­вър­ля­ли чрез до­го­вор за да­ре­ние со­б­с­т­ве­но­ст­та вър­ху жи­ли­щен, ви­лен, сел­с­ко­с­то­пан­с­ки или гор­с­ки имот и/или иде­ал­ни ча­с­ти от тях през по­с­ле­д­ни­те 5 го­ди­ни;

7. Без­ра­бо­т­ни­те ли­ца да са ре­ги­с­т­ри­ра­ни в ди­ре­к­ци­и­те “Бю­ро по тру­да” най-мал­ко 6 ме­се­ца пре­ди по­да­ва­не на мол­ба­та за со­ци­ал­на по­мощ и да не са от­ка­з­ва­ли пре­д­ла­га­на­та им ра­бо­та или вклю­ч­ва­не в обу­че­ние за ог­ра­мо­тя­ва­не, при­до­би­ва­не на про­фе­си­о­нал­на ква­ли­фи­ка­ция или клю­чо­ви ком­пе­тен­т­но­с­ти по За­ко­на за на­сър­ча­ва­не на за­е­то­ст­та, ка­к­то и по про­г­ра­ми и про­е­к­ти, фи­нан­си­ра­ни със сре­д­с­т­ва от ев­ро­пей­с­ки и дру­ги ме­ж­ду­на­ро­д­ни фон­до­ве.

Ос­но­ва за оп­ре­де­ля­не на ди­фе­рен­ци­ра­ния ми­ни­ма­лен до­ход за ото­п­ле­ние е га­ран­ти­ра­ни­ят ми­ни­ма­лен до­ход (ГМД) , чий­то ме­се­чен раз­мер е оп­ре­де­лен с акт на Ми­ни­с­тер­с­кия съ­вет и е 65 лв.

Ди­фе­рен­ци­ра­ни­ят ми­ни­ма­лен до­ход за ото­п­ле­ние се оп­ре­де­ля, ка­к­то сле­д­ва:

1. за ли­це, жи­ве­е­що са­мо  233.8 %  х 65 лв. = 151,50 лв.;

2. за ли­це с трай­но на­ма­ле­на ра­бо­то­с­по­со­б­ност 50 на сто или над 50 на сто,

жи­ве­е­що са­мо – 272,68   х 65 лв. = 177,24 лв.;

3. за де­те си­рак  219,88 х 65 лв. = 142,92 лв.;

4. за са­мо­тен ро­ди­тел с де­те до 18-го­ди­ш­на въз­раст, а ако учи – до при­до­би­ва­не на сре­д­но или про­фе­си­о­нал­но об­ра­зо­ва­ние, но не по­ве­че от 20-го­ди­ш­на въз­раст – 272,68 х 65 лв. = 177,24 лв;

5. за все­ки един от съ­в­ме­с­т­но жи­ве­е­щи съ­п­ру­зи  167,08  х 65 лв.= 108,60 лв.;

6. за де­те от 0- до 18-го­ди­ш­на въз­раст, а ако учи – до при­до­би­ва­не на сре­д­но или

про­фе­си­о­нал­но об­ра­зо­ва­ние, но не по­ве­че от 20-го­ди­ш­на въз­раст  180,28 х 65 лв. =117,18 лв.;

7. за де­те с трай­но ув­ре­ж­да­не  219,88 х 65 лв. = 142,92 лв ;

8. за ли­це, съ­жи­тел­с­т­ва­що с дру­го ли­це (ли­ца) или се­мей­с­т­во – 224,68 х 65 лв.= 146,04

9. за бре­мен­ни же­ни 45 дни пре­ди ра­ж­да­не  206,68 х 65 лв. = 134,34 лв.;

10. за ро­ди­тел, по­ла­гащ гри­жи за де­те до 3-го­ди­ш­на въз­раст  206,68 х 65 лв. = 134,34 лв.;

11. за ли­це на въз­раст над 70 го­ди­ни -206,68 х 65 лв. = 134,34 лв.;

12. за ли­це на въз­раст над 65 го­ди­ни, жи­ве­е­що са­мо  297,88 х 65 лв. = 193,62 лв;

13. за ли­це на въз­раст над 75 го­ди­ни, жи­ве­е­що са­мо  311,08 х 65 лв. = 202.20 лв.;

14. за ли­це с трай­но на­ма­ле­на ра­бо­то­с­по­со­б­ност 50 на сто или над 50 на сто  206,68 % х 65 лв. = 119,34 лв

15. за ли­це с трай­но на­ма­ле­на ра­бо­то­с­по­со­б­ност 70 и над 70 на сто – 246,28 х 65 лв. = 160,08 лв.

16. за ли­це с трай­но на­ма­ле­на ра­бо­то­с­по­со­б­ност 90 и над 90 на сто – 297,88 % х 65 лв. = 193,62 лв.

Ли­ца­та и се­мей­с­т­ва­та по­да­ват мол­ба-де­к­ла­ра­ция по об­ра­зец съ­г­ла­с­но при­ло­же­ние в ди­ре­к­ции “Со­ци­ал­но по­д­по­ма­га­не” по по­с­то­я­нен ад­рес.

В мол­ба­та-де­к­ла­ра­ция же­ла­е­щи­те да по­лу­чат по­мо­щи тря­б­ва да за­я­вят с ка­к­во го­ри­во ще се ото­п­ля­ват  – то­п­ло­е­нер­гия, еле­к­т­ро­е­нер­гия, твър­до го­ри­во или при­ро­ден газ. Се­мей­с­т­ва­та, ко­и­то из­по­л­з­ват ото­п­ле­ние ка­то енер­гия ток и пар­но, при по­да­ва­не на мол­ба-де­к­ла­ра­ци­я­та тря­б­ва да пре­д­с­та­вят и по­с­ле­д­на­та пла­те­на фа­к­ту­ра;

В срок до 20 дни от по­да­ва­не на мол­ба­та со­ци­а­лен ра­бо­т­ник из­вър­ш­ва со­ци­ал­на ан­ке­та и из­го­т­вя со­ци­а­лен до­к­лад  съ­дър­жащ мо­ти­ви­ра­но пре­д­ло­же­ние за от­пу­с­ка­не или от­каз на це­ле­ва по­мощ. На ос­но­ва­ние на со­ци­ал­ния до­к­лад ди­ре­к­то­рът на ди­ре­к­ция “Со­ци­ал­но по­д­по­ма­га­не” в 7 дне­вен срок из­да­ва за­по­вед за от­пу­с­ка­не или от­каз на по­мо­щ­та.  За­по­ве­д­та се връ­ч­ва в 14-дне­вен срок от из­да­ва­не­то й и мо­же да бъ­де об­жал­ва­на пред ди­ре­к­то­ра на ре­ги­о­нал­на­та ди­ре­к­ция за со­ци­ал­но по­д­по­ма­га­не по ре­да на Ад­ми­ни­с­т­ра­ти­в­но про­це­су­ал­ния ко­декс.

Це­ле­ва­та по­мощ за ото­п­ле­ние се пре­до­с­та­вя, ка­к­то сле­д­ва:

1. при ото­п­ле­ние с то­п­ло­е­нер­гия – чрез пре­ве­ж­да­не на су­ми­те на съ­о­т­ве­т­но­то то­п­ло­фи­ка­ци­он­но дру­же­с­т­во;

2. при ото­п­ле­ние с еле­к­т­ро­е­нер­гия – в па­ри на пра­во­и­ма­що­то ли­це или се­мей­с­т­во;

3. при ото­п­ле­ние с твър­до го­ри­во:

а) в па­ри на пра­во­и­ма­що­то ли­це или се­мей­с­т­во;

б) на тър­го­вец на твър­до го­ри­во, кой­то е осъ­ще­с­т­вил до­с­та­в­ка­та – при из­ри­ч­но от­ра­зе­но в мол­ба-де­к­ла­ра­ци­я­та же­ла­ние от стра­на на ли­це­то или се­мей­с­т­во­то;

4. при ото­п­ле­ние с при­ро­ден газ – в па­ри на пра­во­и­ма­що­то ли­це или се­мей­с­т­во

Ще се из­вър­ш­ват и за­си­ле­ни про­вер­ки, ко­и­то ще удо­с­то­ве­ря­ват да­ли сре­д­с­т­ва­та се по­л­з­ват по пре­д­на­з­на­че­ние. При на­ру­ше­ние па­ри­те ще се връ­щат об­ра­т­но на дър­жа­ва­та, а ли­це­то ще бъ­де ли­ше­но от пра­во­то да по­лу­ча­ва по­мо­щи и за сле­д­ва­ща­та го­ди­на.

Мол­би – де­к­ла­ра­ци­и­те се при­е­мат от по­не­дел­ник до пе­тък не­пре­къ­с­на­то в   При­ем­на­та  на пър­ви етаж стая № 110  в Ди­ре­к­ция „ Со­ци­ал­но по­д­по­ма­га­не об­щи­на Бал­чик на­ми­ра­ща се в гр. Бал­чик, ул. „ Ста­ра пла­ни­на” №2 , с ра­бо­т­но вре­ме не­пре­къ­с­на­то от 09.00ч. до 17.00ч и по на­се­ле­ни­те ме­с­та по пре­д­ва­ри­тел­но ут­вър­ден еже­ме­се­чен гра­фик .

Коментарите са затворени.