Година и половина затвор ще търпи 35-годишен добричлия за разпространение на хероин

Jul 10th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА, Общински новини, ПОЗИЦИИ

На­ка­за­ние 1 го­ди­на и 6 ме­се­ца ли­ша­ва­не от сво­бо­да при пър­во­на­ча­лен строг ре­жим ще тър­пи 35-го­ди­ш­ния Ге­ор­ги М. Ге­ор­ги­ев от гр. До­б­рич. То е на­ло­же­но с одо­б­ре­но­то днес от Ок­ръ­жен съд  До­б­рич, спо­ра­зу­ме­ние, склю­че­но ме­ж­ду Ге­ор­ги­ев и Ок­ръ­ж­на про­ку­ра­ту­ра  До­б­рич, за ре­ша­ва­не на на­ка­за­тел­но­то му де­ло в до­съ­де­б­но­то про­из­во­д­с­т­во.

По си­ла­та на спо­ра­зу­ме­ни­е­то той е при­з­нат за ви­но­вен за то­ва, че при ус­ло­ви­я­та на про­дъл­жа­ва­но пре­с­тъ­п­ле­ние на не­у­с­та­но­ве­на да­та в  гр. Вар­на без на­д­ле­ж­но раз­ре­ши­тел­но по За­ко­на за кон­т­рол вър­ху на­р­ко­ти­ч­ни­те ве­ще­с­т­ва и пре­кур­со­ри­те е при­до­бил и дър­жал до 13 ч. на 16.03.2013 г. в до­ма си в гр. До­б­рич, обе­к­ти, съ­дър­жа­щи ви­со­ко­ри­с­ко­во на­р­ко­ти­ч­но ве­ще­с­т­во  хе­ро­ин с об­що те­г­ло 1,69 гра­ма на стой­ност 152,10 лв. с цел раз­про­с­т­ра­не­ние. На 15.03.2013 г. в до­ма си той е раз­про­с­т­ра­нил на 27-го­ди­шен хе­ро­ин с об­що те­г­ло 0,004 гра­ма на стой­ност 3,60 лв.

Ге­ор­ги­ев за­я­ви пред Ок­ръ­жен съд  До­б­рич, че при­з­на­ва ви­на­та си и до­б­ро­вол­но е по­д­пи­сал спо­ра­зу­ме­ни­е­то с про­ку­ра­ту­ра­та. Той се от­ка­з­ва от раз­г­ле­ж­да­не на де­ло­то му по об­щия ред ка­то при­е­ма по­с­ле­ди­ци­те на спо­ра­зу­ме­ни­е­то на вля­з­ла в си­ла при­съ­да.

Ок­ръ­жен съд  До­б­рич, го одо­б­ри ка­то пре­це­ни, че то не про­ти­во­ре­чи на за­ко­на и мо­ра­ла. На­ка­за­тел­но­то про­из­во­д­с­т­во сре­щу не­го е пре­к­ра­те­но.

  

 

 

Коментарите са затворени.