Окръжен съд Добрич, събира допълнителни доказателства по дело за убийство

Jul 10th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА, Общински новини, ПОЗИЦИИ

Ок­ръ­жен съд  До­б­рич, из­с­лу­ша днес две ек­с­пер­ти­зи и сви­де­те­ли по на­ка­за­тел­но­то де­ло сре­щу 57-го­ди­ш­ния Ни­ко­ла М. Ив. от с. Сте­фа­но­во, об­щи­на До­б­ри­ч­ка. Сре­щу не­го е по­в­ди­г­на­то­то му об­ви­не­ние за то­ва, че на 14 сре­щу 15 фе­в­ру­а­ри 2012 г. в с.Сте­фа­но­во, уми­ш­ле­но е умър­т­вил 67-го­ди­шен мъж от съ­що­то се­ло, ка­то убий­с­т­во­то е из­вър­ше­но по осо­бе­но мъ­чи­те­лен на­чин за уби­тия и с осо­бе­на же­с­то­кост.

Днес съ­дът при­е трой­на съ­де­б­но-ме­ди­цин­с­ка ек­с­пер­ти­за, ко­я­то из­с­ле­д­ва вре­ме­то на на­с­тъ­пи­ла­та смърт и био­ло­ги­ч­ния ма­те­ри­ал, от­к­рит по об­ле­к­ло­то на по­д­съ­ди­мия, ка­к­то и съ­де­б­но-пси­хи­а­т­ри­ч­на­та ек­с­пер­ти­за на сви­де­тел по де­ло­то.

Де­ло­то бе от­ло­же­но за раз­пит на по­и­с­ка­ни от дър­жа­в­но­то об­ви­не­ние но­ви сви­де­те­ли и за­ра­ди не­по­лу­че­на ме­ди­цин­с­ка спра­в­ка. Про­це­сът ще про­дъл­жи на 18.09.2013 г.

Пре­с­цен­тъ­рът при­по­м­ня, че спо­ред об­ви­ни­тел­ния акт по­д­съ­ди­ми­ят и по­с­т­ра­да­ли­ят би­ли в бли­з­ки от­но­ше­ния и по­ч­ти еже­д­не­в­но пре­кар­ва­ли вре­ме­то си за­е­д­но. На 14.02.2012 г. око­ло 08,30 ч. 67-го­ди­ш­ни­ят по­се­тил в до­ма му Ни­ко­ла Ив., тъй ка­то има­ли уго­вор­ка да му по­мо­г­не да из­ва­дят мал­ко пар­кет от ста­ро­то учи­ли­ще в се­ло­то. Два­ма­та се от­п­ра­ви­ли към къ­ща­та на по­с­т­ра­да­лия, къ­де­то из­пи­ли по око­ло 100 гр. до­ма­ш­на ра­кия. Мал­ко по-къ­с­но оти­ш­ли в учи­ли­ще­то, къ­де­то из­ва­ди­ли пар­кет. Око­ло 11,55 ч. се вър­на­ли в до­ма на по­с­т­ра­да­лия и за­е­д­но пре­ка­ра­ли де­ня. Око­ло 17,30  18 ч. съ­се­ди на 67-го­ди­ш­ния, се връ­ща­ли от пра­з­ник в пен­си­о­нер­с­кия клуб, и от ули­ца­та му из­ви­ка­ли, за да го по­з­д­ра­вят. Той се по­ка­зал на вра­та­та на при­зем­ния етаж на до­ма си и ка­зал, че пра­з­ну­ва с Ни­ко­ла Ив. В то­зи мо­мент спо­ред сви­де­те­ли 56-го­ди­ш­ни­ят се по­я­вил до ог­ра­да­та на до­ма на по­с­т­ра­да­лия и за­я­вил: ”Тук ще ста­ва ме­ле.”

По дан­ни на дру­ги сви­де­те­ли по­д­съ­ди­ми­ят се при­б­рал в до­ма си око­ло 22,10  22,30 ч. на 14.02.2012 г. На 15.02.2012 г. око­ло 13,55 ч. той оти­шъл в кме­т­с­т­во­то на с. Сте­фа­но­во и за­я­вил пред слу­жи­тел­ка там, че по­с­т­ра­да­ли­ят е за­к­лан с бра­д­ва. От кме­т­с­т­во­то уве­до­ми­ли ор­га­ни­те на по­ли­ци­я­та и опе­ра­ти­в­но-сле­д­с­т­ве­на гру­па из­вър­ши­ла ог­лед на ме­с­то­п­ро­и­з­ше­с­т­ви­е­то. Тя­ло­то на 67-го­ди­ш­ния би­ло на­ме­ре­но в стая на при­зем­ния етаж на до­ма му на по­да, в бли­зост до ма­са­та и пе­ч­ка­та.

Спо­ред обя­с­не­ни­я­та на по­д­съ­ди­мия той на­пу­с­нал до­ма на по­с­т­ра­да­лия око­ло 16,50 ч. на 14.02.2013 г. и се при­б­рал. На сле­д­ва­щия ден из­ля­зъл око­ло 09,30 ч. от до­ма си и оти­шъл при 67-го­ди­ш­ния. На­ме­рил го мър­тъв на зе­мя­та в до­ма му. Ве­д­на­га се от­п­ра­вил към кме­т­с­т­во­то, за да съ­о­б­щи, но там не на­ме­рил ни­ко­го. За­то­ва се при­б­рал у до­ма си, а по-къ­с­но се вър­нал и съ­о­б­щил.

 

Коментарите са затворени.