23-годишен от гр. Добрич се изправя пред съда заради държане на амфетамини

Jul 10th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА, Общински новини, ПОЗИЦИИ

Ра­йо­нен съд  Бал­чик, ще раз­г­ле­да на 03.07.2013 г. пре­д­ло­же­но­то от Ра­йон­на про­ку­ра­ту­ра  Бал­чик, спо­ра­зу­ме­ние за ре­ша­ва­не на на­ка­за­тел­но де­ло сре­щу 23-го­ди­ш­ния В. Р. Хр. от гр. До­б­рич в до­съ­де­б­но­то про­из­во­д­с­т­во.

По си­ла­та на спо­ра­зу­ме­ни­е­то той се при­з­на­ва за  ви­но­вен за то­ва, че на 19.08.2012 г. в ку­рор­тен ком­п­лекс „Ал­бе­на”, без на­д­ле­ж­но раз­ре­ши­тел­но е дър­жал ви­со­ко ри­с­ко­во на­р­ко­ти­ч­но ве­ще­с­т­во  0,687 гра­ма ам­фе­та­мин на стой­ност 20,61 лв. в на­ру­ше­ние на ус­та­но­ве­ни­те в За­ко­на за кон­т­рол вър­ху на­р­ко­ти­ч­ни­те ве­ще­с­т­ва и пре­кур­со­ри­те пра­ви­ла.

Със спо­ра­зу­ме­ни­е­то се пре­д­ла­га на В. Хр. да бъ­де на­ло­же­но на­ка­за­ние 3 ме­се­ца ус­ло­в­но ли­ша­ва­не от сво­бо­да с 3 го­ди­ни из­пи­та­те­лен срок.

С по­д­пи­са си в спо­ра­зу­ме­ни­е­то той де­к­ла­ри­ра, че раз­би­ра съ­дър­жа­ни­е­то му, от­ка­з­ва се от раз­г­ле­ж­да­не на де­ло­то му по об­щия ред и при­е­ма по­с­ле­ди­ци­те на вля­з­ла в си­ла при­съ­да.

Ако Ра­йо­нен съд  Бал­чик, одо­б­ри спо­ра­зу­ме­ни­е­то, то не по­д­ле­жи на об­жал­ва­не и про­тест.

 

Коментарите са затворени.