31-годишен от с. Оброчище е подсъдим, отговаря за кражба

Jul 10th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА, ДРУГИ, Общински новини, ПОЗИЦИИ

Ра­йо­нен съд  Бал­чик, ще раз­г­ле­да на 01.07.2013 г. пре­д­ло­же­но­то от Ра­йон­на про­ку­ра­ту­ра  Бал­чик, спо­ра­зу­ме­ние за ре­ша­ва­не на на­ка­за­тел­но де­ло сре­щу 21-го­ди­ш­ния В. Г. Ас. от с Об­ро­чи­ще, об­щи­на Бал­чик в до­съ­де­б­но­то про­из­во­д­с­т­во.

По си­ла­та на спо­ра­зу­ме­ни­е­то той се при­з­на­ва за  ви­но­вен за то­ва, че през ме­сец ав­густ 2012 г. от дом в с. Об­ро­чи­ще е от­нел по­лу­а­в­то­ма­ти­ч­на пе­рал­ня мар­ка „Ро­са” без на­г­ре­ва­тел на стой­ност 45 лв. от вла­де­ни­е­то на 62-го­ди­шен мъж от съ­що­то се­ло, без не­го­во съ­г­ла­сие и с на­ме­ре­ние про­ти­во­за­кон­но да я при­с­вои. До при­к­лю­ч­ва­не на до­съ­де­б­но­то сле­д­с­т­вие от­к­ра­д­на­та­та вещ е вър­на­та на со­б­с­т­ве­ни­ка и при­чи­не­ни­те иму­ще­с­т­ве­ни вре­ди са въз­с­та­но­ве­ни.

Със спо­ра­зу­ме­ни­е­то се пре­д­ла­га на В. Ас. да бъ­де на­ло­же­но на­ка­за­ние про­ба­ция с две про­ба­ци­он­ни мер­ки: за­дъл­жи­тел­на ре­ги­с­т­ра­ция по на­с­то­ящ ад­рес за срок от 12 ме­се­ца и за­дъл­жи­тел­ни пе­ри­о­ди­ч­ни сре­щи с про­ба­ци­о­нен слу­жи­тел за съ­щия пе­ри­од.

С по­д­пи­са си в спо­ра­зу­ме­ни­е­то 21-го­ди­ш­ни­ят де­к­ла­ри­ра, че раз­би­ра съ­дър­жа­ни­е­то му, от­ка­з­ва се от раз­г­ле­ж­да­не на де­ло­то му по об­щия ред и при­е­ма по­с­ле­ди­ци­те на вля­з­ла в си­ла при­съ­да.

Ако Ра­йо­нен съд  Бал­чик, одо­б­ри спо­ра­зу­ме­ни­е­то, то не по­д­ле­жи на об­жал­ва­не и про­тест.

 

 

 

Оставете коментар