Четирима младежи са подсъдими за противозаконно отнемане на автомобил

Jul 10th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА, Общински новини, ПОЗИЦИИ

Ра­йо­нен съд  Бал­чик, ще раз­г­ле­да на 02.07.2013 г. на­ка­за­тел­но де­ло сре­щу 18-го­ди­ш­ния Д. Хр. А., 19-го­ди­ш­ни­те В. Ст. В. и Р. П. Р., и 15-го­ди­шен мла­деж, вси­ч­ки от с. Об­ро­чи­ще, об­щи­на Бал­чик. Ра­йон­на про­ку­ра­ту­ра  Бал­чик, е вне­с­ла сре­щу че­ти­ри­ма­та об­ви­не­ние за то­ва, че на 18 сре­щу 19 юни 2012 г. в с. Об­ро­чи­ще, след пре­д­ва­ри­те­лен сго­вор по­ме­ж­ду си, в не­ма­ло­ва­жен слу­чай, чрез из­по­л­з­ва­не на те­х­ни­че­с­ко сре­д­с­т­во  ав­то­мо­би­лен ключ, про­ти­во­за­кон­но са от­не­ли чу­ж­до мо­тор­но пре­во­з­но сре­д­с­т­во  лек ав­то­мо­бил „Опел Ка­дет” на стой­ност 680 лв. от вла­де­ни­е­то на 46-го­ди­шен мъж от съ­що­то се­ло, без не­го­во съ­г­ла­сие, с на­ме­ре­ние да го по­л­з­ват, ка­то на­с­тъ­пи­ла по­в­ре­да на пре­во­з­но­то сре­д­с­т­во в раз­мер на 648,01 лв. и съ­що­то е изо­с­та­ве­но без на­д­зор. Д. А. и 15-го­ди­ш­ни­ят са при­в­ле­че­ни да от­го­ва­рят, че са сто­ри­ли де­я­ни­е­то ка­то не­пъл­но­ле­т­ни, но след ка­то са раз­би­ра­ли свой­с­т­во­то и зна­че­ни­е­то му и са мо­г­ли да ръ­ко­во­дят по­с­тъ­п­ки­те си.

Спо­ред об­ви­ни­тел­ния акт на 16.06.2012 г. Д. А. за­е­д­но с 15-го­ди­ш­ния и В. В. оти­ш­ли в до­ма на по­с­т­ра­да­лия в с. Об­ро­чи­ще да от­к­ра­д­нат же­ля­зо. Три­ма­та зна­е­ли, че со­б­с­т­ве­ни­кът не бил у до­ма си от два ме­се­ца. Те вле­з­ли в ма­зе­то на къ­ща­та през от­во­ре­на­та му вра­та. На­пъл­ни­ли в чу­ва­ли же­ле­з­ни пре­д­ме­ти  бу­би­ни, га­е­ч­ни клю­чо­ве и дру­ги, и ги из­не­с­ли на дво­ра. Ос­та­вя­ли ги до лек ав­то­мо­бил „Опел Ве­к­т­ра”. 15-го­ди­ш­ни­ят за­по­ч­нал да ро­ви в дър­вен сан­дък с ин­с­т­ру­мен­ти, ка­то от­де­лил 2 броя бур­гии, 2 броя се­ка­чи, кле­щи, кер­пе­ден, три­он и 4 броя га­е­ч­ни клю­ча, за ко­и­то обя­с­нил, че му тря­б­ват. В сан­дъ­ка на­ме­рил ав­то­мо­бил­ни клю­чо­ве с ем­б­ле­ма­та на „Опел”. За­е­д­но с Д. А. и В. В. про­б­ва­ли да от­во­рят пар­ки­ра­ния в дво­ра „Опел Ве­к­т­ра”, но не мо­г­ли. То­га­ва из­ле­з­ли на ули­ца­та, къ­де­то бил спрян дру­ги­ят ав­то­мо­бил на 46-го­ди­ш­ния. Ус­та­но­ви­ли, че клю­чо­ве­те са за то­зи „Опел Ка­дет”. То­га­ва ре­ши­ли да не взе­мат чу­ва­ли­те с ме­тал­ни пре­д­ме­ти и ги ос­та­ви­ли в дво­ра. Взе­ли клю­чо­ве­те за „Опел Ка­дет” и ги скри­ли в хра­с­ти, в бли­зост до дво­ра.

На 18.06.2012 г. три­ма­та пи­ли би­ра с два­ма при­я­те­ли пред ма­га­зин в с. Об­ро­чи­ще. Ед­но­то мом­че си тръ­г­на­ло, а ос­та­на­ли­те че­ти­ри­ма­та ре­ши­ли да взе­мат ав­то­мо­би­ла „Опел Ка­дет”, за да се раз­хо­дят. По­д­съ­ди­ми­ят Р. Р. не зна­ел за дей­с­т­ви­я­та на ос­та­на­ли­те от пре­ди два дни, но ре­шил да се вклю­чи в раз­хо­д­ка­та. Око­ло 23 ч. вси­ч­ки тръ­г­на­ли към до­ма на 46-го­ди­ш­ния. 15-го­ди­ш­ни­ят взел клю­чо­ве­те от хра­с­ти­те и ги дал на Д. А. Той се ка­чил на шо­фьор­с­ко­то мя­с­то, а дру­ги­те за­по­ч­на­ли да го бу­тат. След око­ло 200 ме­т­ра ав­то­мо­би­лът за­па­лил. На­со­чи­ли се към бен­зи­но­с­тан­ция, за да за­ре­дят, но спре­ли из­вън нея, за да не ги ви­дят те­х­ни по­з­на­ти. Д. А. и Р. Р. взе­ли пла­с­т­ма­со­ва ту­ба от 10 ли­т­ра от ба­га­ж­ни­ка на ко­ла­та и за­ре­ди­ли бен­зин за 22 ле­ва. На­ле­ли го в ре­зер­во­а­ра на „Опе­ла” и тъ­к­мо по­те­г­ля­ли, ко­га­то по­к­рай тях ми­нал по­ли­цей­с­ки ав­то­мо­бил. По­д­съ­ди­ми­те се уп­ла­ши­ли и по­те­г­ли­ли в по­со­ка с. Об­ро­чи­ще. По­ли­цей­с­ка­та ко­ла обър­на­ла и ги по­с­ле­д­ва­ла. До­ка­то по­те­г­ля­ли Р. Р., кой­то се­дял на пре­д­на­та дя­с­на се­дал­ка, ско­чил от ко­ла­та встра­ни в тре­ва­та. Д. А. ус­ко­рил „Опе­ла” с цел да из­бя­га от по­ли­ца­и­те, но не ус­пял, тъй ка­то в един мо­мент В. В. дръ­п­нал во­ла­на на­дя­с­но и ко­ла­та блъ­с­на­ла в бор­дюр на вли­за­не в с. Об­ро­чи­ще. То­га­ва три­ма­та мла­де­жи из­с­ко­чи­ли от ав­то­мо­би­ла и се раз­бя­га­ли в раз­ли­ч­ни по­со­ки, ка­то го изо­с­та­ви­ли с по­в­ре­да по не­го и със за­па­лен дви­га­тел. Су­т­рин­та на 19.06.2012 г. че­ти­ри­ма­та из­вър­ши­те­ли би­ли ус­та­но­ве­ни от по­ли­ци­я­та.

 

 

 

Коментарите са затворени.